Mandagsmøte 24. november

Velkommen til nytt mandagsmøte. Vi starter møtet med besøk av Lene Mordal, som arbeider med rus- og mobbeforebygging, likestilling og integrering. Deretter drøfter vi utvalgte saker til ukens møter i bystyret og byutviklingsstyret, før vi avslutter kvelden med status for arbeidet med Venstres alternative budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saker til bystyret:
– Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. “Gang og sykkelvei Timenes – Hamresanden”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Behovet for like regler for gateselgerne i Kristiansand kommune”
– Anmodning om aksept av tilbud om deleierskap i Temark, Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
– Evaluering av prøveordning med kommunal kontantstøtte
– Revidering kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015-2018, 2.gangs behandling.
– Friidrettshall på Campus Grimstad, søknad om investeringstilskudd fra Kristiansand kommune
– Aksjeemisjon i Sørnorsk filmsenter AS
– Sak vedrørende salg av Musikkens hus
– Knutepunkt Sørlandet – mandat for felles utredning av kommunereform
– Universitetsbyen Kristiansand – Utviklingsplan 2040
– Østre ringvei 77 – detaljregulering – sluttbehandling
– Tryms vei 9-11 – detaljregulering – sluttbehandling
– Kjøita område F-K1 og F-K4 – detaljregulering – sluttbehandling
– Vågsbygd skole-Vågsbygd kirke – område for nærmiljøpark – detaljregulering – sluttbehandling
– Områdereguleringsplan for Kroodden. Sluttbehandling
– Vedtak av planprogram for E18-E39 Ytre ringveg – Kristiansand
– Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Behovet for en evaluering av Kristiansand kommunes bosettingspolitikk”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Behovet for et felles mobbeombud på Sørlandet”
– Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. “Skiskytteranlegget på Strai”
– Interpellasjon fra rep. Dag Vige, V, vedr. “Fattige barn i Kristiansand”
– Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. “Kristiansand fri for GMO (genmanipulerte organismer)”

Saker til byutviklingsstyret:
– Kommunedelplan for Rv 9, E39 til Krossen – fastsetting av planprogram
– Vurdering av konkurranseutsetting
– Høringsuttalelse – lov om eierseksjoner – saksframlegg
– Hattesteinen – detaljregulering med konsekvensutredning – fastsetting av planprogram
– Solbergveien 12 og 14 detaljregulering sluttbehandling
– Butangen 12 – 96/42 – søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å rive gammel bolig og oppføring av ny
– Nedre Hånes 9 – Søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen for oppføring av tilbygg til bolig
– Dvergsnesveien 573 – Kristiansand Feriesenter – søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for oppføring tilbygg til hovedbygget
– Øvre ringvei 2B – gnr. 12/186, 187- søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av tomannsbolig
– 63/681 – Korsvikfjorden ind.omr. felt A. Fradeling – Klage på avslag.
– Forslag til møteplan for byutviklingsstyret 2015
– Kirkeparken/Gyldenløvesgate utomhusplan Midlertidig tilrettelegging for museumskvartalet/kunstpassasjen
– Videreutvikling av Tresse bydelspark
– Bispegra 37 og 39, detaljregulering. Sluttbehandling
– Sørlandsparken – endring av reguleringsplaner. Offentlig ettersyn.
– Kvartal 44 (St. Josephs) – detaljregulering – offentlig ettersyn
– Hustofta vest . Detaljregulering. Offentlig ettersyn.
– Holta 11 – 2/214 – søknad om dispensasjon fra plankrav for 2 nye boliger
– Kuholmsveien 109 – 152/806 – tilbygg bolig. Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.

I tillegg bruker vi møtet til å jobbe med handlingsprogram og budsjett. Rådmannens forslag finner du her.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**