Budsjettforliket gir 1,2 mrd. mer til kommunene

Venstre har i budsjettforliket med regjeringspartiene og Krf fått gjennomslag for et mer sosialt budsjett som sikrer mer til de som trenger det mest. – Venstre har valgt å prioritere fattige og vanskeligstilte barn og styrker budsjettet på dette området med i underkant av 600 mill. kroner, sier varaordfører i Hurum, Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Gunn-Torill Homme Mathisen , varaordfører i Hurum (V).

Gunn-Torill Homme Mathisen , varaordfører i Hurum (V).
Foto: Venstre

– Kommunene har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester innenfor skole, barnevern, helse og omsorg, og Venstre er derfor fornøyd med å ha fått gjennomslag for en solid økning i overføringen til kommunene. Det bevilges nå 1, 2 mrd. mer til kommunene enn regjeringen hadde foreslått og det er viktig for kommuneøkonomien i Hurum, sier en glad varaordfører.

Et løft for fattige og vanskeligstilte barn
Mer enn 70 000 barn lever i fattigdom i Norge. I tillegg vet vi at titusener av barn utsettes for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i løpet av oppveksten.

– Venstre vil at alle barn skal ha muligheter til å gå i barnehagen og utvider ordningen med kjernetid i barnehager for 4-5 åringer i lavinntektsfamilier. Videre gis nå alle 4 og 5-åringer i asylmottak rett til barnehageplass og aktivitetstilbudet for øvrig til barn i asylmottak styrkes, sier Homme Mathisen.

Barn som lever i fattigdom trenger målrettede tiltak og Venstre styrker derfor også den generelle tilskuddsordningen mot barnefattigdom og ferietiltak for vanskeligstilte barn.

– Jeg regner med at dette fører til at fattigdomsprosjektet som Hurum kommune startet opp for å hjelpe barnefamilier som sliter, kan videreføres i 2015, sier varaordføreren. Det har vært stor tvil om den statlige prosjektfinansieringen, men den bør nå komme på plass. Jeg ser det også som selvsagt at det blir søkt om midler til ferietiltak for vanskeligstilte barn i Hurum, sier hun.

Styrker det viktigste lavterskeltilbudet
Helsestasjonene er det viktigste lavterskeltilbudet for barn og Venstre styrker derfor helsestasjonene og skolehelsestasjonene med 70 mill. kroner. Videre styrkes Barnehusene med 25 mill. kroner og barnevernet får ytterligere 30 mill. kroner.

– Hurum kommune har store utfordringer i barnevernet og mange av sakene er komplekse og alvorlige. Dette jobbes det målrettet med og vi er på rett vei. Jeg håper at Hurum nå tilføres friske midler til dette arbeidet, sier Homme Mathisen.

 Mange unge sliter.

Mange unge sliter.
Foto: Microsoft

– I Hurum vet vi at det er et økt antall ungdommer som rapporterer om depressivt stemningsleie og ensomhet og det er bekymringsfullt. Vi har dessuten et økende antall unge mødre under 20 år som krever ekstra oppfølging. Samtidig vet vi at det er et stort press på skolehelsetjenesten. Forebyggende helsearbeid er ekstremt viktig. Det å styrke helsestasjonen og få på plass flere helsesøstre i skolen er helt nødvendig for å bekjempe både frafall i videregående skole, psykiske problemer og rus blant unge, sier hun.

– I rådmannens forslag til budsjett er det foreslått å ikke styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, ei heller jordmortjenesten. Dette forutsetter jeg blir reversert som en følge av endringene i statsbudsjettet og at tjenestene dermed styrkes, sier varaordføreren.

Rus og psykisk helse prioriteres
– Venstre har særlig vært opptatt av å styrke lavterskeltilbudet innenfor rus og psykisk helse som også var prioritert av regjeringen, og har i tillegg valgt å øremerket 100 mill. kroner til rusarbeid i kommunene. Kommunene får i tillegg 220 mill. kroner til å styrke helse- og omsorgstjenestene til mennesker med behov for omfattende hjelpetilbud innenfor blant annet rus og psykiatri, sier Homme Mathisen.

– Hurum har store utfordringer knyttet til medikamentmisbruk, rus og psykisk helse. Mennesker som sliter med dobbeldiagnosen rus og psykiske problemer trenger oppfølging både helsemessig og når det gjelder bolig, men også på andre måter. Dette er ressurskrevende for kommunen, men jeg forutsetter at den ekstra styrkingen er penger som kan komme Hurum til gode, avslutter varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**