Etter Venstre-forslag: Røyken lager plan for klimatilpasning

Røyken Venstre fikk i kveldens kommunestyremøte fullt gjennomslag for sitt forslag om at kommunen utarbeider en lokal klimatilpasningsplan og kartlegger potensielle faresoner ved ekstremværhendelser. -Jeg er positivt overrasket over at samtlige partier sluttet opp om forslaget vårt, sier en fornøyd gruppeleder for Røyken Venstre, Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: privat

Les innlegget til Rebekka Borsch og Venstres forslag her: Venstre synes det er bra at Røyken har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse innen området samfunnssikkerhet — og beredskap, det er viktig at problemstillingen blir belyst. Men samtidig må jeg konstatere at den foreliggende analysen på noen områder ikke går nok i dybden, og at mange viktige spørsmål forblir ubesvart.

Jeg sikter til avsnitt 2.1 om naturbasert sårbarhet. Her brukes det så lite som fire linjer med tekst under overskriften ekstrem nedbør. Rapporten konkluderer med at sannsynligheten for ekstremværhendelser er økende pga klimaendringer, noe som de fleste av oss vil være enige i. Samtidig slås det fast at avløpsnettet i Røyken ikke er dimensjonert for ekstremværhendelser.

Men rapporten unnlater å kartlegge hvilke boligfelt, bekkeløp, skrent, veier, broer eller annen infrastruktur som er spesielt utsatt for potensielle ekstremværhendelser. Så vidt meg bekjent, har kommunen per i dag ingen kunnskap om hvor risikoen er størst, og hvilke skader som truer konkret. Siste ukes hendelse på sykehuset Sørlandet viste ettertrykkelig hva et enkelt tett sluk kan føre til av skader. Så selv om rådmannen vurderer det dithen at kommunen gjennom ROS-analysen har etterkommet sin plikt mtp sivilbeskyttelsesloven, mener Venstre at Røyken kommune ikke bør stoppe der.

Det vi trenger å få kunnskap om, er hvor risikoutsatt Røykens innbyggere, infrastruktur og bygninger er for ekstremværhendelser som kan utløse flom, jordskred, lokale oversvømmelser. Lokal klimatilpasning bør ivaretas i konkret saksbehandling, knyttet til Arealforvaltning, reguleringsplaner og byggesaker, kommunale bygg, Vannforsyning og avløpshåndtering, Transport og transportinfrastruktur, kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon.

Røyken Venstre foreslår derfor følgende som vedtak:
Røyken kommune skal, på grunnlag av den gjennomførte ROS-analysen, utarbeide lokale faresonekart og lage en plan for klimatilpasning og beredskap for å motvirke konsekvensene av et endret klima og mer ekstremvær. Planen for klimatilpasning inngår i kommunens arbeid med kommuneplanen, arealplanlegging, byggeprosjekter, vann og avløp.
Dette ble anbefalt av KS for flere år tilbake, og mange store kommuner har utarbeidet lokale klimatilpasningsplaner. Nå bør Røyken kommune også komme i gang med dette arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**