Førevar Glamsland

Venstre er bekymret for utviklingen på Glamsland. Vi mener at utfordringene med dagens tungtransport må løses først før man eventuelt tillater flere etableringer. At Glamslansvannet miljøstatus må også kartlegges og sikres. Venstre har sendt følgende innsigelser til Resitecs utslippstillatelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


2. Lokalisering / 7. Støy

Området hvor det er søkt utslippstillatelse er regulert til industri, men veien inntil området er smal og går forbi hus og spredt bebyggelse. Veien har ingen gangfelt og benyttes også av gående og syklende. Det ligger i dag et asfaltverk i området. På en dag er det telt 120 passeringer med lastebiler bare fra asfaltverket ved området Kleivsmoen. Naboer betegner situasjonen som trafikkfarlig.

Økt belastning med vogntog må anses som støy etter Forurensningsloven §6 punkt 2.

En vurdering av dagens situasjon opp mot planlagt nye, er nødvendig.

I kommuneplanen er det riktignok lagt inn et forslag om å bygge ny vei med avkjørsel fra E18 på Kjerlingland og nordover til industriområdet på Glamsland. Dette er ennå ikke utredet.

Støy ved lossing er beskrevet i Fylkesmannnes utslippstillatelse til Sibelco i 2011 og bør utredes.

2.8 Redegjørelse for transport

I søknaden redegjøres det for at det vil bli fraktet råvarer inn til bedriften med lastebil
De ulike råvarene er oppgitt med ulik transportfrekvens – alt fra 2- 4 og 2 ganger per uke.
Det er i søknaden ikke oppgitt hvor mange transporter som er beregnet ut av området.

4. Utslipp til vann
Glamslandsvannet har vært kjent for en spesiell grønnfarge. Etter at Sibeco la ned produksjonen sier naboene at vannet fått en normal farge. Sangereidbekken er gytebekk for ørret og er knyttet til Skallefjorden.
Søker oppgir flere rapporter utarbeidet av NIVA på vegne av Sibelco i 2000, 2001 og 2002.
NIVA beskriver følgende om miljøstatus for Glamsland i 2003 slik:

– Vannanalyser har vist at utslippet gir vannet en svært høy fluoridkonsentrasjon, samt en høy pH-verdi.
Som følge av utslippet inneholder Glamslandsvann høye partikkelkonsentrasjoner, noe som gir
vannkvaliteten karakteren "meget dårlig" i hht. SFTs tilstandskategorisering. På tross av belastningen
er de biologiske samfunn stort sett intakte i vassdraget. Vassdraget er sjøaureførende og er beskrevet som betydelig påvirket av tidligere produksjon.

Kilde: [eksternlink#http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/212004/-1/4642_72dpi.pdf
]http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/212004/-1/4642_72dpi.pdf
[/link]

Et krav må være å undersøke dagens vannkvalitet, gytebekk.
Har tidligere produksjon påvirket drikkevann og grunnvann?
Det bør settes miljømål for dagens vann og etableres et program som overvåker vannkvaliteten.

7.3 Forekommer naboklager
Naboer til industriområdet Glamsland har vært tydelig på at bruk av vei til Glamsland ikke er akseptabel. Om naboene ikke har uttalt seg så bør de få skriftlig nabovarsel og mulighet til å uttale seg.
Naboer til industriområdet har tidligere klaget på utviklingen av antall vogntog og tungtransport til Glamsland

På vegne av Lillesand Venstre

Signe Idsøe Røed leder
Havnegata 4 – 4790 Lillesand

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**