Byen trenger kulturnæring

En spennende, stor og levedyktig kulturnæring er helt sentral i å gjøre Oslo til et attraktivt sted å arbeide, besøke og bo i. En konkurransedyktig kulturnæring skaper positive ringvirkninger for andre næringer, og bidrar også til utvikling av regionens attraktivitet som etablerings- og investeringsområde. Kulturnæringsbedrifter går ofte foran i utviklingen av områder i byen, de kan gjøre det mer attraktivt å bo der, og de kan tiltrekke seg annen næringsetablering, skriver konst. byråd for kultur og næring, Anne Siri Koksrud Bekkelund, i Dagens Næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Økt vekst og verdiskaping
Små og mellomstore kulturnæringsbedrifter i Oslo har hatt en vekst på ca. 4 % i perioden 2009-2011, noe som er langt under gjennomsnittet for alle næringene i byen, som er på ca. 9 % i den samme perioden. Med utgangspunkt i kulturnæringens store betydning for byen, avgir byrådet denne uken til bystyret en plan for hvordan vi skal skape økt vekst og verdiskaping i kulturnæringen i Oslo.

Hovedmålet med planen er å skape vekst og verdiskaping i kulturnæringen i Oslo. Dette er konkretisert i følgende delmål:
•Små og mellomstore kulturnæringsbedrifter i Oslo skal ha like stor vekst som gjennomsnittet av annen sammenlignbar næring.
•Bruken av kulturtilbud i Oslo skal økes.
•Kulturnæringsbedrifter med internasjonalt potensial skal lykkes.

I arbeidet har vi utfordret kulturnæringen selv til å gi innspill om hva som bør gjøres for å fremme næringsutvikling innen kulturnæringssektoren. Innspillene er samlet av Kulturmeglerne AS i rapporten Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo, som er et viktig grunnlag for byrådets plan.

Anne Siri Koksrud Bekkelund

Foto: Sturlason

Kultur trenger infrastruktur
For å oppnå målene må flere forhold være på plass. For det første må det finnes en kulturell infrastruktur som bidrar til at gode ideer kommer seg forbi en vanskelig startfase og får sjansen til å etableres som lønnsom næring. Byen trenger atelierer, øvingslokaler, scener og møteplasser for kulturell virksomhet. I en by som vokser som Oslo, er det et særlig stort press på lokaler og arealer egnet til kulturvirksomhet i byen vår. For å bidra til å gjøre flere lokaler tilgjengelige, innfører vi en ordning for midlertidig utleie av tomme lokaler.

Men lokaler er ikke nok: De som driver med kulturproduksjon må få mulighet til å knytte seg opp mot de som driver distribusjon, markedsføring og tilrettelegging for kulturelle uttrykk. I tillegg er det stor etterspørsel etter økt kunnskap om hvordan man tenker kommersielt, og hvordan man tenker publikumsutvikling. Derfor legger vi opp til flere felles arenaer hvor aktører kan møtes på tvers av verdikjeden og på tvers av sjangre.

Internasjonal orientering
Oslo skal være i front, som en kulturby i europeisk målestokk. For å være det må vi nettopp videreutvikle vår egen identitet. Gjennom en åpen holdning, satsning på møteplasser og aktiv veiledning av gründere skal kommunen bidra til at verdiskapningen i kulturnæringene kan matche øvrige, sammenlignbare sektorer.

Gjennom vår «Creative Alliance» med Austin, Texas og Hackney i London har Oslo kommune gitt kulturnæringen en internasjonal arena, som vil skape nye muligheter for utvikling og spredning av kulturelle suksesser med utspring fra Oslo. Et eksempel på hvordan dette følges opp i praksis er arrangementet Oslo meets Hackney i London fredag 5. desember, i regi av Oslo Business Region. Her får nyskapende norske mote-, teknologi- og musikkbedrifter presentere seg for interessenter og mulige samarbeidspartnere i London.

Kulturnæringens verdi som innsatsfaktor i annen type næringsliv blir stadig viktigere. I utviklingen av nye byrom, i merkevarebyggingen for selskaper, som industridesign, og i utviklingen av nye forretningskonsepter. Jeg tror den beste måten å støtte kulturlivet på, er å bygge opp under de muligheter som finnes til å lykkes, både kunstnerisk og kommersielt. På den måten skal vi sørge for at Oslo er en by hvor stadig flere kunstnere og kulturnæringsaktører kan leve av det de brenner for.

Anne Siri Koksrud Bekkelund (V), konst. byråd for kultur og næring i Oslo
Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv mandag 8. desember 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**