Program høring- 1.utkast

Her er 1.utkastet til Askøy Venstres program for valget 2015.
Vi tar med stor takk imot innspill og kommentarer til programmet!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Demokrati og Økonomi

Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.
Politikk må være lett tilgjengelig og åpent for innsyn i hva som skjer. Dokumenter og informasjon må gjøres lett tilgjengelig på Internett og i papirform. Møter i folkevalgte organer skal være åpne, med mindre følsomme personopplysninger blir behandlet.
De folkevalgte styrer på vegne av borgerne og skal opptre som deres ombud. Et godt og åpent forhold mellom velgerne og de folkevalgte er en forutsetning for at demokratiet opprettholdes.

Venstre vil:
Arbeide for et levende demokrati med mer åpenhet i beslutningsprosessene og likbehandling i alle ledd.*
I planarbeid må man komme tidlig ut til innbyggerne, lag og organisasjoner og næringsliv for å få innspill før skisser til løsning blir lagt.**
Arbeide for bedre tilgjengelighet til kommunale tjenester via kundetorg og internett.
Åpne for at flest mulig kan ta del i politisk arbeid ved frikjøpsordninger og tilsynsordninger for mindre barn.
Gå imot prinsippet om gjennomgående representasjon ved at også andre enn valgte kommunestyrerepresentanter kan delta i politisk arbeid og ha verv i komiteer, utvalg og nemnder på vegne av sitt parti.
Øke antall politiske utvalg fra 2 til 3 slik at flere er involvert i det politiske arbeidet.
Arbeide mot sentrale myndigheter for lovfesting av kommunalt selvstyre.
Gå inn for at enkeltkommunene selv kan velge dato ved valg av kommunestyre.
Arbeide for at sentrale stillinger i kommunen blir lyst ut på åremål.
Være restriktive i forhold til endringer av reguleringsplaner etter oppstart av byggearbeidene .
Jobbe for at møter i kommunestyret blir "streamet" på nett, så langt det ikke blir behandlet sensitiv personlig informasjon.
Arbeide for at utvalgene i større grad blir politiske verksteder.
Tilrettelegge for utvikling og utbygging i hele kommunen.
Stramme inn på bruken av dispensasjoner for reguleringsplaner (press fra utbyggere mv).
Budsjetter, årsmeldinger og revisjoner må ha klarer definerte mål for driften og beskrivelse av måloppnåelse slik at det blir tydeligere for innbyggerne og politikerne hvordan situasjonen er.***
I Askøy har økonomien vært svart stram og for kommende 4 års periode vil økonomien bli enda strammere. Det er derfor viktig at Venstre arbeider for å redusere gjelden slik at vi har midler til innhold i de kommunale tjenestene.
Gå inn for eiendomsskatt for å nedbetale gjeld.
Sikre nødvendige rammer til skolen.
Særlig de svake elevene gjennom å bedre rammen for PPT og barnevern.
Vurdere byggestopp i kretser hvor videre utbygging vil utløse større kommunale investeringer og oppfordre til vekst i kretser med kapasitet.
Sørge for at de kommunale investeringsmidlene som for eksempel til kultur og fritid får god geografisk spredning.
* likebehandling har i mange sammenhenger blitt kommentert av ulike deler, politiske beslutninger (sør/nord, ung /gammel, .) i byggesaker, omsorgtjenester mv. Dette er viktig for at Askøy skal ha et godt omdømme. Beslutninger i «lukkede rom» må ikke forekomme.
** det er har viktig å drive planarbeid på en slik måte at en har en løpende og god dialog fra man starter et arbeid og helt i mål. Har er det i dag mangel på en del politiske diskusjoner i mellomfasen mellom planprogram og til planen er til 2. gang behandling. Punktet er muligens for spisset og burde vært mer generell på hele prosessarbeidet.
*** dette har KS gruppen påpekt i en årrekke noen fagfelt er bedre enn andre på beskrivelse og oppnådde mål .

Skole og barnehage

Alle barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår i sitt nærmiljø. Barnehage-og skolebarn skal ha et likeverdig tilbud slik at de får utvikle seg og bruke sine evner til det beste for seg selv og andre. For å få dette til må det være nok voksne som kan gi rett hjelp til rett tid på rett plass. Den økonomiske situasjon som kommunen er i gjør sitt til at dette ikke er mulig i dag. Venstre vil innføre tiltak slik at kommunen kan øke sitt driftsbudsjettet slik at hver skole har mulighet til å øke voksentettheten særlig på barnetrinnet.

Askøy Venstre vil:
Øke voksentettheten i skolen slik at barna får rett hjelp til rett tid.
Øke ressursene til PPT-tjenesten.
Sikre en god helsesøstertjeneste i kommunen.
Tilrettelegge for yrkespraksis for elever i grunnskolen med særlige behov.
Åpne for at personer med annen spisskompetanse er tilgjengelig i skolen, f.eks. barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere.
Sørge for at utbygging av skoler og barnehager i kommunen skjer i takt med den demografiske utviklingen og samtidig sikre tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende bygg.
Fortsette fokuset på barnehagedekning ved utbygging i kommunal og privat regi.
Styrke vedlikehold og driftstjenester på skoler og kommunale bygg. Hver skole i kommunen burde ha egen vaktmester til å sikre vedlikehold og drifttjenester av skolebygg.
Ansette rektor på åremål.
Øke utskiftingstakten på utstyr og inventar for å heve standarden i skolen til et kvalitetssikret nivå.
Gjøre den enkelte skole i stand til å være et lokalt kultursenter for fritidsaktiviteter.
Ha en "åpen" skole slik at skolen fungerer som et møtested i bygdene.
At lag og organisasjoner skal ha fri (gratis) leie ved planmessig bruk av skolelokaler.
Arbeide for innføring av kompetanseår for lærere.
Åpne for forsøk der noen skoler får drive som selvstyrte enheter over en avtalt periode.
Være positiv til etablering av private skoler med alternativt livssyns- eller pedagogisk fundament, så fremt disse opprettholder kommunale og nasjonale krav.
Arbeide for videreutvikling av kulturskolen og øke bevilgningene i tråd med kulturskoleplanen.

Utdanning er en av Askøy Venstres kjernesaker fordi en kvalitetssikret utdanning tjener både individet og samfunnet!

Kultur – for samhold og trivsel – informasjon og ny tenking

Kultur er en viktig bærebjelke i et samfunn. I Askøy har vi mange lokalmiljø og et yrende kulturliv som er viktig for å ha gode oppvekstmiljø. Egenaktivitet, formidling, kreativitet og kulturvern skal gi grobunn for samhold, trivsel og økt verdiskaping. Slik blir Askøy en god kommune å bo i.

Askøy Venstre vil:
La en størst mulig del av kulturmidlene i kommunen gå til fysisk tilrettelegging og støtte til kulturaktiviteter som foreninger, lag og organisasjoner driver.
Gi tilskudd til nærmiljøtiltak.
Stimulere fritidsklubber for barn og unge i kommunen, der skoler brukes som baser og foreldre bidrar aktivt.
At lag og organisasjoner skal ha fri (gratis) leie ved planmessig bruk av skolelokaler.
Yte økonomisk bidrag til og støtte tiltak initiert av ungdom.
Støtte tiltak for funksjonshemmede.
Støtte rusfrie tiltak for barn og unge i kommunen.
Beholde tilskuddsordninger til drift av private grendahus.
Støtte kulturelle arrangementer som fremmer flerkultur og integrering.
Gi kommunale tilskudd til nye kulturtiltak og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg.
Være positiv og støttende til igangsetting av Munkebotn aktivitetssenter.
Styrke bibliotektjenesten som kunnskaps-og kulturformidler.
Være garantist for at kulturvernet blir ivaretatt.
Arbeide for å ta vare på kulturlandskap, gamle stier og ferdselsårer i kommunen.
Sikre friområder og "grønne soner" i kommunen for å legge til rette for rekreasjon og friluftsliv.

Askøy Venstre er positiv til å bygge et moderne flerbruks kulturhus i kommunen der alle de ulike lag og organisasjoner kan få vise frem sine lokale innspill til hele Askøys befolkning.

Et klimavennlig samfunn!

Askøy Venstre arbeider for at kommunen skal ta sin del av ansvaret for at klimautslippene reduseres og at miljøet blir satt i fokus. Askøy Venstre ønsker å ta vare på det biologiske mangfoldet ved å styrke miljøhensynet ved arealplanlegging og utbygging i kommunen.

Askøy Venstre vil:
Arbeide for at naturområder sikres med tanke på biologisk mangfold og rekreasjonsmuligheter.
Sørge for at nødvendige miljøhensyn og trivselsskapende “grønne lunger” blir prioritert ved arealplanlegging.
At alle kommunale veier skal ha gang- og sykkelstier, samtidig som en øver påtrykk på fylkeskommunale myndigheter for tilsvarende satsing på fylkesveinettet.
Etablere tidsmessige og effektive kollektivterminaler ved trafikknutepunktene som et viktig ledd i kollektivsatsingen.
Sikre gratis parkering i tilknytning til kollektivterminaler (park and ride) og legge opp til ladepunkter for el-biler og ladbare hybridbiler samt trygg sykkelparkering ved disse.
Forbedre dagens kollektivtilbud, med spesielt fokus på nordre Askøy. Flere direktebusser fra terminalene og høyere frekvens.
Arbeide for å få etablert hurtigladestasjon for elbiler i kommunen.
Støtte tiltak for å redusere forurensing og utslipp også i strengere grad enn hva loven krever.
Arbeide for at kommunen i samspill med organisasjoner og private stimulerer til miljøtiltak og arbeider for styrket ENØK-satsing i offentlige bygg.
Arbeide for at kommunen skal satse på økt bruk av tilgjengelig miljøteknologi og velge miljøvennlige produkter til daglig drift og vedlikehold. Målet om bærekraftig utvikling skal gjennomsyre all kommunal kommunal virksomhet. F.eks. bruk av elbiler i kommunens tjeneste.
Følge opp gjennomføringen av klimaplanen.
At signal- og strømførende ledningsnett legges i grøft for å unngå luftspenn.
Kjempe for å opprettholde eksisterende markagrenser og bevare den grønne korridoren langs nord-søraksen av kommunen.

Askøy Venstre ønsker at kommunen skal bli en av nasjonens ledende kommuner innen miljøvennlighet!

Sosialpolitikk – Varm velferd når du trenger det!

Venstre arbeider for et helsevesen som setter pasienten i sentrum og som leverer helsetjenester av høy faglig kvalitet. Hvis helsa svikter eller en har behov for hjelp av andre årsaker, skal det kommunale hjelpeapparatet være parat med skreddersydde tiltak eller omsorg ut fra den enkeltes behov. Vi i Askøy Venstre vil blant annet øke innsatsen på barnevernsområdet, fordi alle barn har rett til et trygt hjem. Foruten barnevern, prioriterer Askøy Venstre områder som: eldreomsorg og psykisk helse, to områder som er sentrale i kommunen. Askøy Venstres sosialpolitikk betyr noen ganger at det må bli mer til de som trenger det mest!

Askøy Venstre vil:
Arbeide for bedre service i kommunen slik at brukerne av tjenester får den informasjon de trenger om sine rettigheter.
Tilrettelegge tilbudene i eldreomsorgen slik at brukeren selv får bestemme hva som passer best for den personen.
Sørge for gode dagtilbud med plasser for avlasting, rehabilitering og aldersdemens.
Sikre rutiner og bemanning slik at beboerne får et kvalitetssikret tilbud, tjenestene er optimale og at kommunen bruker sine ressurser på best mulig måte.
Arbeide for å tilrettelegge kommunen bedre for funksjonshemmede, men et særlig fokus på tilbud om behandling og tilgjengelighet. Funksjonstap skal ikke hindre (fysisk) adgang til kommunale eller private institusjoner.
Styrke den nåværende støttekontakt- og avlastingsordningen.
Legge forholdene til rette for lag og organisasjoner som driver forebyggende helsearbeid.
Videreutvikle kommunen som SLT kommune for å bygge trygge og gode oppvekstmiljø (Samordnet lokale kriminalitetsforebyggende tiltak).
Arbeide for at alle kommunale bygg blir godkjent med henhold på forskrift om inneklima.
Arbeide for god og effektiv akuttberedskap ved behov for helse-, lege- eller ambulansetjeneste.
Sikre en god helsesøster- og jordmortjeneste i kommunen.
Støtte opp om organisasjoner som arbeider med krisesituasjoner for barn og voksne
At kommunen søker om å få være med på en prøveordning med borgerlønn og dermed kunne gi mer til de som trenger det mest.
Realisere prinsippet om at alle barn her rett til et trygt hjem ved å øke satsingen på barnevernstiltak i hjemmet eller i fosterhjem.
Være pådriver i prosessen slik at tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av etater kan skape et helhetlig tilbud til de som trenger det.
Fullføre arbeidet med tiltaksplan for rusomsorg og gjennomføring av denne.

Det er viktig for Askøy Venstre at alle innbyggerne i kommune føler seg ivaretatt. Kommunen skal være en samarbeidspartner når du trenger deres tjenester.

Samferdsel – Gode og fremtidsrettede løsninger!

Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn:
1. God mobilitet for hele befolkningen
2. Et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn
3. Verdiskaping for næringslivet
Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid: Verdiskaping, mobilitet og nullutslipp.

Askøy Venstre vil:
At miljøhensyn og prinsippet om bærekraftig utvikling skal være den grønne tråden i planlegging og drift på samferdselsområdet.
Jobbe for en helhetlig veiplan for Askøy med mulig knutepunkt ved Storebotn og tunnel Juvik-Storebotn, ny vei nordover og tilførselsvei fra Ask/Erdal.
At alle kommunale veier skal ha gang- og sykkelstier, samtidig som en øver påtrykk på fylkeskommunale myndigheter for tilsvarende satsing på fylkesveinettet.
Etablere tidsmessige og effektive kollektivterminaler ved trafikknutepunktene som et viktig ledd i kollektivsatsingen.
Jobbe for å flytte båt- og buss-terminalen på Kleppestø til Shell-tomten med park and ride i fjell. Dette fører til kortere reisetid for alle som kommer fra nord og vest, samme reisetid for de som kommer fra øst, frigjør mye areal på Kleppestø og reduserer trafikken som må innom Kleppestø drastisk.
Sikre rikelig, gratis parkering i tilknytning til kollektivterminaler (park and ride) og legge opp til ladepunkter for el-biler og ladbare hybridbiler samt trygg sykkelparkering ved disse.
Arbeide for at hurtigbåten (Snarveien) mellom Kleppestø og Bergen får status som bybane. Jobbe for flere anløp — en intern bybane på sjø for Askøy. Jobbe for flere avganger og at båten går utover kvelden og i helgene.
Forbedre dagens kollektivtilbud, med spesielt fokus på nordre Askøy. Flere direktebusser fra terminalene og høyere frekvens.
Starte arbeidet med å få realisert en ny bro eller tunnel til Bergen.
Arbeide aktivt for å realisere et tverrsamband mellom Meland, Askøy og Sotra/Øygarden for å sikre samfunnsberedskapen og løse ut nye «naturlige» næringsarealer i kommunen.
Sikre at bomiljøene ikke utsettes for støy, støv og annen forurensing.

Askøy Venstre vil saste stort for å forbedre veiene i kommunen. Veinettet i vår kommune skal samstemme med en kvalitetssikret standard og skal være med å skape en effektiv og trygg kommune!

Næringspolitikk

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og utvikle velferdssamfunnet i en stadig mer globalisert økonomi. For å sikre næringslivet internasjonal konkurransekraft vil Venstre føre en økonomisk politikk som støtter opp under konkurranseevnen for eksportrettede næringer.

Askøy Venstre vil:
At miljøhensyn og prinsippet om bærekraftig utvikling skal danne en grønn tråd i eksisterende og ny næringsvirksomhet på Askøy.
Tilrettelegge for at Askøy blir det naturlige valget for etablering av «grønn næring» i vår region.
Arbeide for et tett sammarbeid mellom næringslivet og skolesektoren for å hindre frafall i vidergåendeskole, og å sikre bedriftene jevn tilgang på fagfolk.
Tilrettelegge for at gründere og småbedrifter har gode leve- og vekstvilkår i kommunen.
Arbeide for et samarbeid med nabokommunene for å utvikle ordninger med etablererkurs og veiledning for gründere.
Arbeide for en helhetlig veiplan for kommunen for å sikre næringslivets konkuransekraft også i fremtiden.
Arbeide aktivt for å realisere et tverrsamband mellom Meland, Askøy og Sotra/Øygarden for å sikre samfunnsberedskapen og løse ut nye «naturlige» næringsarealer i kommunen.
Rullere kommunens arealplan for å tilrettelegge nye arealer for næring i flere deler av kommunen.
Arbeide aktivt for næringsutvikling langs nord/sør aksen i kommunen. Spesielt for de nordre områdene.
Gå inn for ferdigstilling av areal på Mjølkevikvarden der masseuttaket er gjort, slik at en kan legge dette ut med infrastruktur til område for ny næringsvirksomhet.
Arbeide for at selskapsskatten blir tilbakeført til kommunene.
Arbeide for tilgang til fiberoptisk bredbandstilknytning i hele kommunen.

Askøy Venstre ønsker videre vekst i næringslivet på Askøy. Særlig ønsker vi å tilrettelgge for «grønn- næring» og kunnskapsbasert-næring. Å etablere næring i nærheten av der «folk bor» er et viktig prinsipp for å senke transportbehovet, og for å tilrettelegge for at de som ønsker det, bruker mindre tid på arbeidsreiser i hverdagen. Videre syns vi det viktig å beholde de gjenværende nærbutikkene i kommunen og sikre disse videre godt kundegrunnlag gjennom en balansert boligutbygging i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**