Liveblogg: bystyrets møte 11.12.14

Oslo Venstre liveblogger fra bystyrets budsjettmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


10.00: Opprop.
For Venstre møter Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Guro Fjellanger.

10.03: Mangelen på et budsjettforslag med flertall i bystyret debatteres nå i forkant av selve forhandlingene.

10.40: Budsjettet diskuteres nå, komité for komité. Først ut, Finanskomiteen.

Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg. Uenigheten kan fremstå som veldig stor, men i et stort budsjett er det snakk om mindre beløp man er uenig om. Byrådet ønsker å bruke store deler på skolen og kollektivtrafikken. Vi fortsetter å satse på Osloskolen og skal fortsatt ha landets beste skole. Vi bygger Lørenbanen, ruster opp t-banelinjer, bygger ladestasjoner for elbil. Det viser at vi har store ambisjonen på vegne av elevene og på vegne av miljøet. Oslo vokser, og det stiller høye krav til oss som politikere, sa Flatabø. Vi ønsker å prioritere de som trenger det mest, satse på gode barnehager og kulturtilbud for alle. Vi skal også følge opp og bygge de idrettsanleggene som skal videreføres etter at OL-prosjektet ble avsluttet. For Venstre er det et mål at Oslo er en klimavennlig, utdanningsvennlig og levende by, sa Flatabø.

12.40: Bystyret tar lunsjpause frem til 13.30.

13.32: Bystyret er i gang igjen.

13.41: Budsjettdebatten fortsetter nå med Kultur- og utdanningskomiteens område.

Julianne Ferskaug tar replikk på Andreas Halse (A). Hun utfordrer ham på at Arbeiderpartiet stemte mot målretting av gratis kjernetid i Gamle Oslo. Det gjorde dere med bakgrunn i at universelle ordninger er bedre, men jeg kan ikke se at dere legger inn penger til noen form for gratis kjernetid i deres budsjettalternativ, sa Ferskaug.

Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Hun er glad for at budsjettet prioriterer skolen, nok en gang. En god skole er et av de viktigste bidragene til å jevne ut forskjeller. Målet er at alle skal ha mulighet til å realisere sine evner og anlegg, uansett bakgrunn, sa Ferskaug, og pekte på at det legges inn penger til sosialt utjevnene tiltak. Busjettet gir en viktig melding til elever, foreldre og ansatte i skolen om at utdanning er prioritert, og det er god Venstrepolitikk. Også på kulturfeltet er budsjettet ambisiøst og godt. Bibliotekene får et kjempeløft, tilskuddsordningene til kunst og kultur er blant landets største. Vi verner om institusjonene våre, samtidig som vi bidrar til nyskaping i kulturlivet, sa Ferskaug.

14.19: Budsjettdebatten fortsetter nå med Helse- og sosialkomiteens område.

Guro Fjellanger holder Venstres innlegg. Den eldre delen av befolkningen i Oslo vokser raskt, og eldre er en sammensatt gruppe. Kommunen skal hjelpe dem som trenger det med det de har behov for, og Venstre mener det må finnes en bredde i tilbudet, sa Fjellanger, og viste til en del av kommunens tilbud. Skolehelsetjenesten er svært viktig, og med 21 millioner til bydelen til dette formålet så viser byrådet at de er villige til å satse på barn og unges fysiske og psykiske helse. Sist men ikke minst er jeg glad for at byrådet øker tilskuddet til frivillige. De gjør en uvurderlig innsats, sa Fjellanger.

15.00: Budsjettdebatten fortsetter nå med Byutviklingskomiteens område.

Espen Ohaug holder Venstres innlegg. Oslo er en god by å bo i, men den kan bli bedre. Dette budsjettet gjørt at byen blir godt rustet for fremtidens vekst. Kollektiv, skole, gode kulturopplevelser og realisering av nye, gode byutviklingsområder er god politikk. Plan- og bygningsetaten og byantikvaren gjør en formidabel innsats, og har effektivisert mye. Det har blant annet ført til en forenklet saksbehandlingsprosess, sa Ophaug.

Ophaug tok også replikk på Anders Røberg-Larsen (A) og utfordret ham på at Arbeiderpartiet ikke har andre virkemidler enn det byrådet har på byutviklingsfeltet.

15.35: Bystyret orienteres om at byrådspartiene er kommet til forståelse med Fremskrittspartiet om en budsjettavtale.

15.40: Budsjettdebatten fortsetter nå med Samferdsels- og miljøkomiteens område.

Odd Einar Dørum tar replikk på Abdullah Alsabeegh (A) og utfordrer ham på Arbeiderpartiets alternative budsjett for Ruter, der de legger inn useriøse effektiviseringskutt.

Odd Erina Dørum holder Venstres innlegg. Han snakker om gutta på gølvet i Ruter. Arbeiderpartiet vil effektivisere mer, men de gjør det allerede og de leverer kollektivtransporten i Oslo. Oslo har et fantastisk kollektivsystem som blir bygget hver dag av hardtarbeidende folk som har effektivisert egen drift. Nå må Arbeiderpartiet slutte å leke med penger og glemme gutta på gølvet som leverer resultater, sa Dørum. Han skrøt av byrådets budsjett på klima- og samferdselsfeltet.

Byråd Guri Melby tar også ordet. Vi fremmer i dag et helhetlig og saldert budsjettforslag som vil gi oss en bedre by. Det er et godt budsjett for Oslo. Hvert år øker innbyggertallet i Oslo med ca. 10 000 mennesker. Mange vil til Oslo, Norges mest attraktive by. Det er krevende å håndtere, men det er grunnleggende positivt at folk vil bo her. Det stiller krav som vi må møte. Det gjør vi i vårt budsjettforslag. Oslo er, og skal være, en internasjonalt ledende miljøby. De siste årene har vi lykkes med å ta trafikkveksten med kollektiv, sykkel og gange. Det skal vi fortsette med, og her kommer de økte belønningsmidlene godt med, sa Melby. Vi viderefører lav pris på månedskort, øker antall avganger og skaper totalt et bedre kollektivtilbud. Vi er også i gang med et stort løft for syklistene, sa Melby.

16.17: Nå blir det pause i bystyrets møte. Vi er tilbake på ukjent tidspunkt, trolig i løpet av ca. 1,5 timer.

18.42: Forhandlingene gjenopptas nå.

Toril Berge Flatabø tar ordet. Jeg er glad for at det le enighet. Det har vært tøffe forhandlinger, men byen får et godt budsjett. Det har vært nyttig å få vite de ulike partienes prioriteringer i budsjettdebatten. Med denne nighet styrkes eldreomsorgen, breddeidretten får et løft og ideell sektor er også en av de store vinnerne, sa Flatabø.

Odd Einar Dørum holder innlegg. Han forteller at bydel, eldreomsorg og idretten er de store vinnerne etter enigheten med Fremskrittspartiet.

Guro Fjellanger tar ordet. Hun forklarer Venstres syn på tre av verbalene som handler om norskopplæring for barn. Foreldre har et ansvar for å barn lærer norsk, og det er alvorlig når barn starter på skolen uten å kunne norsk. I de tilfellene hvor barn ikke får tilstrekkelig norskopplæring har vi et ansvar, sa Fjellanger.

19.53: Nå starter voteringen.

Da har vi et budsjett!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**