Utkast til årsmelding for 2014

Årsmelding for Oppdal Venstre 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


ÅRSMELDING FOR OPPDAL VENSTRE 2014
Styret har i 2014 bestått av:
Gerd-Mette Vatne Drabløs leder
Trygve Sande nestleder
Bjørg Golten Sneve kasserer
Odd Gunnar Jære Hoel sekretær
Liv Lyssandtræ styremedlem
Varamedlemmer: Eirik Lien og Solfrid Mjøen.
Årsmøtet ble holdt på Grøsethkafèen 20.januar 2014. Det møtte 13 stykker. Årsmøtet vedtok en resolusjon om ladestasjon for el-biler.
Styret har hatt 3 styremøter og behandla 7 saker. Men både telefon og e-post har blitt nytta til drøfting av styresaker. I tillegg har de åpne gruppemøta foran hvert kommunestyremøte blitt nytta til drøfting av styresaker når det har vært nødvendig.
Styret valgte nominasjons- og programnemnd 11.02.14. Nemnda består av styret + varamedlemmer (se ovenfor) supplert med Hans Bøe, Henrik Ottersen, Ingrid Mellem, Bente Sande og Odin Sande. Det har vært holdt tre møter i nemnda. Forslag til valgliste ble ferdig 24.11.14. Lista inneholder 25 namn. Ti av disse er nye i forhold til valget i 2011! Arbeidet med programmet vil intensiveres utover vinteren og våren.
Trygve Sande, Julie Killingberg og Henrik Ottersen var lagets utsendinger til årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre i Trondheim 07.-08.februar.
Gerd-Mette ble valgt til styremedlem i Sør-Trøndelag Venstre på fylkesårsmøtet.
Gerd-Mette var utsending fra Sør-Trøndelag på Venstres landsmøte på Fornebu i april.
Trygve var medlem i et utvalg som vurderte «Framtidig organisering av Oppdalsmuseet».
Gerd-Mette har vært med å utarbeide Masterplan Oppdal. Og ho er med i Styringsgruppa, fase 3, Masterplanen.
Foran alle kommunestyremøta har vi hatt åpne møter på møterom Vetlvonin på Rådhuset for drøfting av saklista. Oftest har seks-tolv personer møtt opp slik at våre to representanter i kommunestyret har fått innspill og synspunkter med på vegen. Dette er en svært viktig møteplass for utmeisling av god venstrepolitikk lokalt.
Lokalpolitisk vises til egen årsmelding fra kommunestyregruppa.
Når det gjelder økonomien vises det til regnskapet.
Oppdal Venstre er på facebook og har heimeside: www.venstre.no/sortrondelag/oppdal.

Medlemstallet er pr. 31.12.14 i følge sentrale lister 35. Vi har fått hele åtte nye medlemmer i året! 32 medlemmer har betalt kontingent for 2014.
Oppdal, 7.januar 2015
Gerd-Mette Vatne Drabløs
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**