Rydd opp i barn og ungeenheten

En solid regionby må være tydelig på sine prioriteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er bekymringsverdig at Kongsvinger kommune får kritikk i tilsynsrapporter om sitt arbeid med barn og unge, uten at de kan gi befolkningen solide svar på hva de vil gjøre med dette eller hvordan slike hendelser håndteres. Kongsvinger Venstre noterer seg at flere på mellomledernivå i kommunen "føler" de har gitt beskjed videre til overordnet ledelse om hvordan situasjonen er. Dessverre har ikke rådmannsnivået tatt disse bekymringene alvorlig eller meldt de til politisk ledelse.
Helsesøstertjenesten er en viktig del av kommunens tjenester for barn og unge. Hvis barn og ungeenheten ikke fungerer som forutsatt, bør rådmannen ta grep som sikrer kvalitet og kapasitet. Dette gjelder både organisering, ledelse og rammer.
En godt fungerende helsesøstertjeneste vil bidra sterkt i vår fremtidige kommunevelferd. Når politisk nivå har etterlyst en rapport fra administrasjonen for en tid tilbake, er det ikke godt nok at administrasjonen "føler" at den har gitt signaler.
Det å håndtere avviksmeldinger internt i den kommunale forvaltning må gis behørig oppmerksomhet av ledelsen. Uten nødvendig forankring vil Kongsvinger kommune fortsette å føle hva de gjør, fremfor å ta tak i ny erfaring, ny kunnskap og se dette i lys av brukernes behov.
Det formodes at rådmannen håndterer saken raskt og gir svar til innbyggere og politisk ledelse. I et større samfunnsperspektiv har tidlig innsats i arbeidet med barn og unge en stor gevinst. Dersom vi ønsker å fremstå som en solid regionby med tiltrekningskraft må vi være tydelige på hva våre prioriteringer er.

Jørn-Andre Stenseth
Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**