Oppsummering årsmøte Lillesand

Årsmøtet og nominasjonsmøtet ble holdt 21 januar 18:30 – 21:00 på Middelskolen. 18 stemmeberettigede medlemmer var tilstede. Her følger referatet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Åpning og konstituering
Valg av møteleder, ordstyrer, referent og tellekorps Signe Idsøe Røed ble valgt til leder og referent, Atle Slotnes ble valgt til ordstyrer og Bjørn Daniel Solberg ble valgt til tellekorps.

Saksliste
Godkjenning av innkalling og saksliste ( ble godkjent ) Saker til eventuelt — det ble reist tre saker

Godkjenning av årsmelding fra styret og bystyregruppa
Årsmelding fra styret ble lest opp av Signe Idsøe Røed og godkjent.
Petter Toldnæs orienterte fra bystyregruppa. Det har vært et utfordrende år i bystyret. Ikke minst kommunens økonomiske situasjon er vanskelig. Store saker framover vil være utvikling av Kokkenes, Dovre, budsjett. 2015 er valgår og med den økonomiske situasjonen som vil prege tjenestetilbudet.

Godkjenning av regnskap og kontingent 2016
Kasserer Atle Slotnes kommenterte ulike inntekter og utgifter. Lokallaget står godt rustet med tanke på valg og utgifter til kommunevalget. Revisorer har sjekket og funnet regnskapet i orden.

Styret har fremmet et forslag om ikke å øke kontigent 2016. Følgende ble bestemt:
Kontingent VHO 150,-
Fylkeslag 75,-
Lokallag 75,-
Total kontingent 300,-

Valg av styremedlemmer, kasserer, revisorer, valgkomite og valg av utsendinger til fylkesårsmøte i februar.
Styre:
Leder Signe Idsøe Røed — ikke på valg
Kasserer Atle Slotnes — valgt for et år
Styremedlem Jan Helge Kjøstvedt — ikke på valg
Styremedlem Beate Andreassen — valgt for to år
Styremedlem Bjørn Daniel Solberg — valgt for to år

Ole Morten Glastad Mouridsen gikk ut av styret og ble takket for god innsats.

Revisorer:
Sigmund Johnsen
Helga Rosenberg

Valgkomite:
Esben Gundersen
Ole Morten Glastad Mouridsen
Nora Rønnevig

Utsendinger til fylkesårsmøtet:
Nora Rønnevig ( lørdag )
Jan Helge Kjøstvedt ( lørdag )
Petter Toldnæs ( lørdag )
Bjørn Daniel Solberg ( søndag )
Signe Idsøe Røed ( søndag )

Eventuelt:
Anna Martha Svendsen:
– Etterlyste flere meninger og leserinnlegg

Svar fra Signe Idsøe Røed: Styret har fokus på å få på trykk flere innlegg. Vi skal fortsette med dette og forhåpentligvis kommer det flere fram mot valget. Jarle Langeland har ansvaret for å publisere dette på nett.

– På gruppemøte i desember ble økonomien i kommunen diskuter. Det var en enighet om at Venstre skulle fremme et forslag om fjerning av bunnfradraget fremfor å øke eiendomskatten. Hvorfor ble ikke dette fremmet i bystyret?

Svar fra Petter Toldnæs: Forslaget ble fremmet men trukket da det ville bli et større flertall for å heve eiendomskatten.

Anders Buestad:
– Etterlyste programarbeid

Svar fra Signe Idsøe Røed: Årsmøte kan velge en gruppe, men det kan også være en oppgave som styret ordner på første styremøte. Styret velger en programkomite og skal sørge for at så fort dette er i orden, så skal medlemmene få vite dette og kunne få bli med å påvirke.

Jan Helge Kjøstvedt:
– Etterlyste nødvendig vedlikehold av riksveien etter ferdigstillelsen av gang og sykkelsti i Høvåg. Den fikk betydelige skader i forbindelse med arbeidet med gang og sykkelstien.

Svar fra Petter Toldnæs: Oppfordret til å fremme spørsmålet som et innbyggerinitiativ i forkant av neste bystyremøte.

Årsmøtet fortsatte med nominasjonsmøte ( valg av liste til kommunevalg ) Her ble det bestemt at førsteplass ( Venstres ordførerkandidat ) blir kumulert. Lista fram til plass nummer 9 ble godkjent og fastsatt. Nominasjonskomiteen fikk anledning til å jobbe videre med lista til den sendes inn i mars.
Kvelden ble avrundet med tomatsuppe i pausen etterfulgt av “Speakers Corner ” tre innlegg av tre Venstremedlemmer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**