Liveblogg: bystyrets møte 04.02.15

Oslo Venstre blogger LIVE fra bystyrets første møte i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


15.05: Opprop

-For Venstre møter Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

15.16: Muntlig spørretime

•Arbeiderpartiet stiller spørsmål til byråd Melby om når det kan forventes at problemene knyttet til tungtransport i Groruddalen blir løst nå som skiltmyndigheten er delegert til Oslo kommune.
-Byråd Melby svarer at de er i ferd med å videredelegere skiltmyndigheten til riktig instans i kommunen. Det kom som en overraskelse at kommunen skulle få skiltmyndigheten, og vedtaket kom brått på. Dette vil gi oss økt gjennomføringskraft, men mens vi er i en prosess med å bygge opp kompetanse og en organisasjon må vi fortsette å være tålmodige. Vi er klar for å ta på oss jobben, men i en kort overgangsperiode må vi akseptere at noen skiltsaker vil ta noe tid, sa Melby.

•Arbeiderpartiet stiller spørsmål til byråd Melby om hvordan kommunen håndterer glatte veier for gående i Oslo, og hvordan kommunen følger opp manglende vintervedlikehold.
-Byråd Melby svarer at vintervedlikehold er Bymiljøetatens ansvar. Når det er slike forhold brukes absolutt alt man har av mannskap og maskiner. Man skjerpe også oppfølgingen og kontrollen av entreprenørene som har ansvar. Når man finner avvik ilegges det sanksjoner. Dette må vi evaluere, men vi må også akseptere at det noen ganger tar noen timer å få en god nok standard på dager der det er mye å gjøre. Vi har et nivå på driften det er bred enighet om i bystyret. Bystyret kan når som helst vurdere disse standardene, men det er viktig å være klar over at det også må komme penger med dersom man ønsker å øke disse standardene.
•Terje Bjøro følger opp spørsmålet med spørsmål om at snø måkes opp på fortau.
-Byråd Melby svarer at rekkefølgen på hva som skal brøytes og strøs først. Blant annet prioriteres trikketraseene først, og fortau og vei i sentrum. Man prioriterer også viktige veier for brann- og redning. Det er et tydelig hierarki, og man kan alltid vurdere om listen bør oppdateres, men oppfatningen er at den fungerer ganske godt i dag.

•Arbeiderpartiet stiller spørsmål om Fornebubanen. Ruter sier at prosjektet ligger 10 måneder bak skjema. Hva vil byråden gjøre for å få på plass organisering og finansiering av Fornebubanen?
-Byråd Melby forsikrer om at alle aktuelle kommuner jobber hardt for å få realisert prosjektet. Det er høyt prioritert, men det er også viktig å sikre god kvalitet på prosjektet. Det er for tidlig å vedta ferdigstilling, fordi vi fortsatt driver med regulering. Man kan godt hevde at prosjektet er forsinket, men jeg forholder meg til bystyret som ikke har vedtatt noen fremdriftsplan eller fergstillelse av prosjektet. Jeg kan forsikre om at bystyret vil bli orientert og involvert i prosessen, sa Melby.

•Rødt stiller spørsmål om Oslo havn og at Yliport, som har tatt over driften av havna, nekter å undertegne tariffavtale.
-Byråd Melby svarer. Byrådet er ansvarlig for Oslo havn, men havnestyret har all myndighet. Byrådet har ingen part i den konflikten som pågår, og det tilligger partene å finne en løsning. Det har vi tro på at de vil få til.

16.34:Spørretimen er avsluttet og vi starter på kartet. Første sak er eierskapskontroll i Oslo vei
-Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg. Konkursen i Oslo Vei hadde alvorlige følger for kommunens innbyggere, for fellesskapets verdier og for de ansatte som ble direkte berørt av konkursen. I tillegg var konsekvensene store for kreditorer og andre kunder. Det var en trist utgang på en vanskelig sak.Kommunerevisjonen har påpekt noen svakheter ved eierstyringen av Oslo Vei AS. Byråden har allerede varslet at han følger opp denne saken med konkrete forbedringer i eierstyringen, og at han tar kommunerevisjonens konklusjoner og råd på alvor, sa Flatabø. Vi ser frem til en ytterligere konkretisering av de tiltak som skal iverksettes for å styrke eierskapsoppfølgingen i Oslo kommunes selskaper, slik byråden har varslet at han vil komme tilbake til etter at vi har ferdigbehandlet rapporten. Det er viktig at vi trekker mest mulig lærdom av Oslo Vei, slik at vi så langt det er mulig kan unngå lignende hendelser i fremtiden, avsluttet hun.

-Byråd Bjercke holder også innlegg. Som mange har sagt at dette en alvorlig sak. Kommunerevisjonen angir ikke mulige årsaker til konkursen. Selv mener jeg årsakene var svikt i resultatene for samtlige forretningsområder (unntatt Huken pukkverk). Jeg er enig i Kommunerevisjonens anbefalinger om
rask iverksettelse av utskiftning av styret ved behov
konsekvent bruk av generalforsamlingen til eierinstruksjoner, der hvor det er snakk om instruksjon
og at det skal være avklarende dialog mellom eier og styre om spørsmål av vesentlig art.
I tillegg vil er vi, som jeg har allerede varslet, i gang med å sette i verk følgende forbedringspunkter for vår eierstyring:
ytterligere kvalitetssikring av instrukser til selskaper i kommunens eie
større grad av notoritet i forbindelse med kontaktmøter med selskapene
bedre informasjonen til styremedlemmer
skriftlige rutiner og kriterier i forbindelse med styrevalg.
Å si stopp er vanskelig, men av og til nødvendig. Derfor sa jeg nei til emisjonen den 7. desember 2012. Jeg mener fremdeles det var en riktig beslutning. Jeg har merket meg komiteens behandling, debatten her i dag og merknadene. Jeg tar dette innover meg og tar det med meg videre, sa byråden.

-Odd Einar Dørum tar også ordet. Han forteller at Oslo Vei har møtt i samferdsels- og miljøkomiteen og tegnet et bilde av et velfungerende selskap.

17.27:Nå behandles evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen.

17.36:Bystyret tar middagspause. Forhandlingene gjenopptas 18.15

18.20: Bystyrets forhandlinger gjenopptas, og vi fortsetter å behandle evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen.
-Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Hun startet med å takke arbeidsgruppen. For Venstre har det vært viktig med et styringssystem som gir skolene størst mulig frihet. Finansieringsmodellen må styrke selvstyret ved den enkelte skole og sikre lokalt handlingsrom slik at den enkelte skole kan prioritere midler slik de mener er riktig for å nå sine mål. Komiteen har mottatt en grundig rapport fra Deloitte, som tar for seg mange problemstillinger, og som foreslår enkelte endringer i modellen, som jeg mener er gode. Men det er også enkelte temaer som Venstre og komiteen ønsker litt mer informasjon om, sa Ferskaug, og nevnte særlig sosiodemografiske kriterier og seniortiltak.

18.37: Nå behandles interpellasjon fra Erik Lunde (KrF) om forsterket innsats mot antisemittisme.
-Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Det er alltid en bryting mellom de som gjør det gale, og de som står i mot. I deler av Norge er det trøbbel for lærere å få ta med elvene på Hvite busser. Jeg håper det aldri skjer iOsloskolen. Denne historien må gjenfortelles. Hvis giften ikke stoppes, så fortsettes den med andre. Det er en del av den forferdelige historien om Norge at mange ble sendt til Auswitz. Men det er også en historie at mange nordmenn trosset en mentalitet fordi de følte at det var riktig. Så vi må fortelle de historiene. For historieløsheten er den største fienden, sa Dørum.

19.32: Nå behandles privat forslag fra Victoria Marie Evensen (A) om etablering av Fotografiets hus i Oslo.
-Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Det er ingen tvil om at fotokunst har mange muligheter. I et kunstperspektiv er foto relativt nytt, men jeg er sikker på at det vil vokse som kunstform. Fotografiets hus vil være et flott tilskudd til byens kulturliv. Jeg håper dagens vedtak er et første steg i retning å få på plass et Fotografiets hus i Oslo, sa Ferskaug.

19.56: Nå behandles saker fra Byutviklingskomiteen.

19:59: Nå behandles saker fra Finanskomiteen. Første sak med debatt er boikott av Israel – Ugyldige vedtak i Grorud bydelsutvalg.
-Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Vi i Venstre deler byrådets oppfatning av at forutsetningene som tidligere lå til grunn for etableringen av internbud ikke lenger er tilstede. Markedssituasjonen på områder som aktuelle for konkurranseutsetting, har endret seg mye siden ordningen med internbud i kommunen ble etablert. Hovedformålene med etableringen av internbudordningen var å påse at markedskonkurransen sikres og fremmes, samt at kommunen utnytter og opprettholder egenkompetanse. Kommunen har opprettholdt egen tjenesteproduksjon i et omfang som innebærer at egenkompetansen i aktuelle tjenester er i god behold. Vi avvikler unødvendig byråkrati i dag, og det er jeg glad for å være med på, sa Bjøro.

20:42: Nå behandles saker fra Helse- og sosialkomiteen.

20:47: Nå behandles privat forslag fra Marianne Borgen (SV) om bedre ivartakelse av ansatte i barnevernet.
-Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg. Hun startet med å berømme SV for å løfte denne problemstillingen. Vi støtter fullt ut intensjonen i forslaget. Vi ser at det de siste årene er blitt mindre belastning per ansatt som følge av økt kapasitet, og at turnoveren i barnevernet er lav. Så er vi ikke sikker på om ambulerende team er den endelige løsningen, men nå skal vi se på hvordan vi på best mulig måte kan ivareta de ansatte i barnevernet, sa Berge Flatabø.

20.59: Møtet er hevet. Livebloggredaksjonen takker alle fans for følge og ønsker velkommen tilbake om en måned, 4. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**