Hvordan skal Venstre forholde seg til Tveteråsutvalgets utredning?

Vågan Venstres utsendte delegater til årsmøtet i Nordland Venstre vil argumentere for at følgende uttalelse skal få tilslutning fra årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Uttalelse til årsmøtet i Nordland Venstre

Bakgrunn
Tveteråsutvalgets utredning av sjømatsindustriens rammevilkår, NOU 2014:16. Utredningen er grundig og er et godt utgangspunkt for debatt og videre arbeid med norsk fiskeripolitikk. Utvalget gir i rapporten klare anbefalinger til endringer for å øke verdiskapingen i verdikjeden og lønnsomhet i bedriftene. Noen av disse medfører store endringer av lovverk og reguleringer.

Hvordan skal Venstre forholde seg til Tveteråsutvalgets utredning?
Fiskerinæringen er en stor eksportrettet næring med en lang historie og gode framtidsutsikter. Næringen er svært differensiert med mange aktører og har stor betydning for lokalsamfunn og regioner. Det er viktig at Venstre inntar en aktiv rolle i utformingen av framtidens fiskeripolitikk, og være med å utvikle en av Norges viktigste næringer.

Deltakerloven og oppheving av kvotetak
Med utgangspunkt i verdigrunnlaget til Venstre må man vise motstand mot endringer som vil føre til konsentrasjon av eksklusive rettigheter som fiskekvoter og oppdrettskonsesjoner, og som i ytterste konsekvens kan føre til monopolisering. Det er viktig at fiskeripolitikken ikke bidrar til at næringen blir mer lukket og gjør det vanskelig for bedrifter og enkeltpersoner å etablere virksomhet. Dette med tanke på adgang til fiskeri og mulighet for foredlingsbedrifter å skaffe råstoff. Vi advarer mot en politikk som endrer deltakerloven slik at vi får en høyere terskel for å etablere virksomhet i fiskerinæringen, da dette vil være negativt for:
•Innovasjon. Vanskeligere for nye aktører å etablere seg i næringen, aktører som gjerne ser nye muligheter innen fangst, foredling, teknologi, logistikk, marked m.m.
•Ressursutnyttelse. Norge har en lang kyst hvor det foregår fiske etter mange arter. Bestandene varier mye i biomasse og tilgjengelighet. For å utnytte ressursene er det viktig at politikken bidrar til at det varierte fiske videreføres. Ved at det er tilgjengelig råstoff vil nye aktører se muligheter mange steder langs kysten.
•Nye arter. Ved å føre en politikk som inviterer til etableringer i næringen vil man kunne tilføre kompetanse og ideer for å utnytte arter som i dag ikke er kommersialisert. Havner kvoterettighetene på få hender, vil man kunne risikere å få virksomheter som i hovedsak fokuserer på optimalisering av eksisterende drift.
•Produktutvikling. Om en person eller bedrift har ideer til nye produkter må ikke realiseringen bremses av tilgjengelighet på råstoff, en effekt som endringer i deltakerloven og oppheving av kvotetak kan medføre ved at man får en reduksjon i antall båter og monopolisering av kvoterettigheter.

Nordland Venstre mener på denne bakgrunn at dagens deltakerlov og kvotetak bidrar til mangfold i flåten og mulighet for de ulike fiskeindustribedriftene å anskaffe råstoff.

Fiskesalgslagsloven
Lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser innebærer at all førstehåndsomsetning av sjømat administreres av salgslag hvor bare fiskere kan være medlemmer. Salgslagene fastsetter avgift for førstehåndsomsetning, minstepris, samt salgsvilkår og omsetningsformer. Dette er en monopolsituasjon og en ordning som ikke er i tråd med Venstres liberale verdigrunnlag. Siden loven trådte i kraft 01.01.2014 mener likevel Nordland Venstre at den bør få virke noen år før det vurderes endringer. På sikt bør det utredes en endring av loven som fjerner monopolsituasjonen men samtidig ivaretar salgslagenes viktige oppgaver.

Hjemfallsrett av kvoter og konsesjoner
Kvoter og konsesjoner er eksklusive rettigheter til utnyttelse av naturressursene som er fellesskapets eiendom. Det bør derfor innføres hjemfallsrett for å sikre at disse ressursene for all tid tilhører fellesskapet, både når det gjelder fiskekvoter og oppdrettskonsesjoner. Dette har i liten grad vært diskutert, men Nordland Venstre mener at det er på høy tid å utrede en hjemfallsrett av fellesskapets ressurser i sjømatnæringen, på linje med vannkraftnæringen.

Leverings-, aktivitets- og bearbeidingsplikt
Denne reguleringen er ikke tilpasset dagens markedssituasjon der markedspris på de ulike produktene varierer daglig. Det å regulere hvor og hvordan råstoffet skal benyttes er derfor ikke gunstig for fiskeribedriftene. Men for de lokalsamfunn der disse pliktene er aktuelle vil en avskaffelse føre til tap av verdier. Om disse reguleringene avskaffes må kommuner eller lokalsamfunn der dette er gjeldene få kompensasjon. En type kompensasjon kan være tilbakeføring av trålkvoter til berørte kommuner.

Styret i Vågan Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**