Rasering av myr er skjult klimabombe

Rasering av norske myrer gir enorme klimautslipp. Akershus Venstre ønsker å
bevare de naturlige klimagasslagrene i myr og vil stoppe torvutvinning på
Jødahls/Flakstadmåsan på Romerike.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Myr

Foto: Ukjent

Bevaring av eksisterende, naturlige klimagasslagre blir viktig. Naturlige deponier er både rimeligere og ofte mer effektivt enn andre tiltak. I dag bruker Norge store summer årlig på bevaring av myr og regnskog i utlandet. Oppdatert forskning viser at effekten per arealenhet ved bevaring av nordlig, boreal skog, myr og våtmark er minst like stor, ofte større.

Akershus Venstre mener derfor den oppstartede utvinningen i på Øvre Romerike (Jødahls/Flakstadmåsan) utført av Felleskjøpeide Degernes Torvstrøfabrikk AS må stoppes.

Den planlagte raseringen av mer enn en kvadratkilometer torvmyr, vil åpne dette naturlige deponiet med 290.000 tonn CO2 og store mengder metan. Myra er i tillegg tilholdssted for en rekke truede arter, den er klassifisert som viktig naturområde, og den er nærmeste nabo til et naturreservat med sjelden gransumpskog. Torven skal benyttes i diverse jordprodukter. Alternativet, kompostbaserte jordprodukter, er bærekraftig i klimasammenheng, det er ressursutnyttelse av mat- og hageavfall og det bidrar til å stoppe «hagerømlinger». Tiltaket har minimal økonomisk betydning for lokalsamfunnet.

Det er lite konsekvent at det planlegges å benytte offentlige midler til restaurering av torvmyra Aurstadmåsan i Nes som karbonlager, samtidig som industriell torvtekt tillates igangsatt på Jødahls/Flakstadmåsan omtrent en kilometer unna.

Sabima, Avfall Norge, Fremtiden i våre hender, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norsk ornitologisk forening har alle Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan høyt på agendaen. Argumentene er forskjellige, fra bevaring av truede arter og naturtyper, via klimaendringer og klimaforlikets forpliktelser til fokus på bærekraftig, kompostbasert hagejordproduksjon. Alle vil redusere, og på sikt fjerne, bruk av torv i jordprodukter til hageeiere og profesjonelle.

Akershus Venstre håper å få en endring i konsekvensutredningsforskriften, når Stortingets klima- og energikomite behandler et forslag fra Venstre Ola Elvestuen om dette spørsmålet. Det vil få betydning for lignende saker i framtiden.

Akershus Venstre vil:

Bevare naturlige karbonlagre som myrer, våtmarker og gammelskog
Stoppe det industrielle torvuttaket på Jødahls/Flakstadmåsan i Ullensaker og Nes kommuner
Øke satsingen på jordprodukter basert på kompostert mat- og hageavfall, og en avvikling av bruk av torvbaserte produkter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**