Uttalelse: Enkelt å leve bilfritt i Oslo

I en moderne og miljøvennlig by skal det ikke være nødvendig å eie sin egen bil. Det skal være enkelt og attraktivt å reise mellom hjem, arbeid, skole og fritidsaktiviteter med beina, sykkelen eller kollektivtransport. For å legge til rette for dette må de miljøvennlige alternativene være konkurransedyktige. Kollektivtrafikken må være hyppig, forutsigbar og billig, og det må være trygt å ferdes som syklist og fotgjenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oslos kollektivtrafikk utkonkurrerer allerede bilen i rushtid. Samtidig utkonkurrerer bilen fremdeles sykkelen på strekninger helt ned til 1 kilometer. Oslo Venstre vil derfor prioritere en byutvikling der gode og trafikksikre løsninger for fotgjengere og syklister prioriteres foran parkeringsplasser og økt veikapasitet. Gater der areal blir tilrettelagt for syklister og fotgjengere fremfor biler, blir generelt mer attraktive å oppholde seg. Årsakene til dette er blant annet redusert støy, mindre trengsel og en økt trygghetsfølelse. Ved å styrke de miljøvennlige transportløsningene blir Oslo dermed både tryggere, mer tilgjengelig og mer levende, samtidig som vi oppnår nødvendige kutt i klimagassutslipp og lokal luftforurensing.

Oslo Venstre ønsker en utvikling der muligheter ikke lenger ligger i hva den enkelte eier, men i hva vi i fellesskap har tilgang til. Oslo Venstre vil derfor at Oslo skal arbeide sammen med private aktører for å etablere gode bildelingsordninger. Sammen med en satsing på gange, sykkel og kollektivtransport, der grønne og miljøvennlige taxier inngår, vil bildelingsordninger bli viktige for å nå målet om en tilgjengelig, grønn og moderne by.

Oslo Venstre vil derfor:
•Prioritere gode løsninger for syklister og gående foran parkeringsplasser og økt vegkapasitet
•Etablere flere gå- og sykkelprioriterte gater, etter modell av Torggata
•Begrense muligheten til gjennomkjøring i sentrum for privatbiler og opprette bilfrie gater der det er hensiktsmessig
•Innføre rushtidsavgift og miljødifferensierte priser i bomringen for å redusere biltrafikk og luftforurensing
•Styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne ved å utvide tilbudet og beholde lav pris på månedskort
•Videreføre arbeidet med å øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken for å øke kapasiteten og punktligheten for kundene
•Sette av egne parkeringsplasser på kommunal grunn til bildelingsordninger
•Sørge for en byutvikling der det i størst mulig grad er gåavstand mellom hverdagsaktiviteter, og der det er kort vei til nærmeste kollektivknutepunkt
•Sikre parkeringsmuligheter for varelevering, håndverkere og bevegelseshemmede
•Ruste opp Storgata så den blir attraktiv og trygg for fotgjengere

Uttalelsen ble vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 8.februar 2015, etter forslag fra Guri Melby

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**