Uttalelse: Grønn, varm og liberal by

Oslo Venstre vil at Oslo skal være en by hvor folk har frihet til å forme sine egne liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Oslo skal være en moderne by med gode oppvekstvilkår og en god skole, og det skal være enkelt å ta grønne valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Grønn by
For å skape en grønn og attraktiv by, vil Oslo Venstre at all trafikkvekst i Oslo skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Oslo Venstre har sørget for viktige initiativ for kollektivtrafikken: Lave priser på månedskort, hyppige avganger og oppgradering av skinnegang og stasjoner. Oslo Venstre vil fortsette denne kollektivsatsingen med Fjordtrikken gjennom Bjørvika, kjøp av nye trikker og igangsetting av Fornebubanen og forlengelse av Furusetbanen til Ahus. I tillegg må det bygges ny sentrumstunell.

Oslo skal bli en sykkelby for alle typer syklister, med trygg og tilgjengelig sykkelinfrastruktur i hele byen. Sykkelsatsingen skal videreføres og sykkelstrategien skal gjennomføres. Byggingen av nye sykkeltraseer skal forseres. Det er allerede gjennomført flere tiltak som øker tryggheten for syklister, for eksempel "røde bokser" i trafikkryss og rødasfalterte sykkelveier. Oslo Venstre ønsker også flere gågater i sentrum, og bedre belysning i gatene slik at det kjennes trygt å bevege seg til fots i byen hele døgnet.

Oslo skal utvikles videre som klima- og miljøhovedstad. Byen skal fortsette å vokse, men ikke på bekostning av miljøet. Oslo Venstre vil fortsette å fremme tiltak for å kutte klimagassutslipp, særlig fra transport og oppvarming. Innen 2020 skal det være slutt på å bruke olje til fyring og fossilt drivstoff i kollektivtrafikken. Mindre bruk av fossilt brensel er et viktig bidrag til bedre luftkvalitet i byen. Oslo Venstre vil prioritere tiltak for ren luft

Oppvekst
Oslo skal være mulighetenes og talentenes by. Barn i Oslo skal ha gode barnehager og skoler i sitt nærmiljø. Det skal være et mål å utjevne forskjeller og gi alle som vokser opp like muligheter og et trygt oppvekstmiljø. Oslo Venstre vil ha et barnehageløft for Oslo, med flere plasser, løpende opptak og flere ansatte med relevant utdanning.

Osloskolen skal fortsatt være landets beste. Oslo Venstre vil ha en skole der hver enkelt elev blir sett og der barn og unge får mulighet til å dyrke sine interesser og talenter. En god skole er også den viktigste arenaen for å oppnå god integrering.

Gode lærere er nøkkelen til en god skole, Osloskolen skal være en spennende og utviklende arbeidsplass. Oslo Venstre vil fortsette å investere i nye skoler og rehabilitere nedslitte bygg. Storbyen Oslo skal ha gode nærskoler.

Verdiskaping
Oslo skal være en by som legger til rette for alle som ønsker å skape en arbeidsplass for seg selv og andre. Oslo Venstre vil satse på utvikling av byens kunnskapsmiljøer, skape rom for kreative næringer og heie frem entreprenører. En kunnskapshovedstad trenger både arbeidsskapere og arbeidstagere. Kommunen skal yte tjenester som gjør det enkelt og attraktivt å etablere og drive bedrifter i Oslo.

Venstre er et liberalt, borgerlig og grønt parti. Dagens byråd utgått av Venstre, Høyre og Krf er det beste alternativet for grønn vekst, en skole av høy kvalitet, trygge sosiale ordninger og en god økonomistyring. Derfor går Venstre til valg på fortsatt blågrønt byrådssamarbeid.

En stemme på Venstre er en stemme for en grønn, varm og liberal by.

Uttalelsen ble vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 8. februar 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**