Uttalelse: Nærskolen skal være nær, ikke bare geografisk men også sosialt

Oslo vokser raskt. Den raske befolkningsveksten kombinert med nyetablerte boligområder gjør at inntaksgrensene til skolene stadig revideres og flyttes. For mange familier innebærer dette at søsken må begynne på ulike skoler, og at barnegrupper i nabolaget splittes. Oslo har ikke definerte skolekretser, men veiledende inntaksområder til nærskolene. I teorien er det mulig å søke seg til skoler utenfor sitt inntaksområde, men i realiteten har man ikke rett til å få gjennomslag for slike bytter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Å begynne på skolen er en stor overgang for både barn og foreldre, og er starten på en spennende, krevende og utviklende hverdag for store og små. Det nettverket man danner på skolen blir ofte utgangspunkt for vennekretser og fritidsaktiviteter som strekker seg utover skoletiden. Denne tilhørigheten bidrar til et trygt og robust skole- og oppvekstmiljø for barn lokalt. Skoletilhørigheten danner slik et verdifullt grunnlag for uformelle relasjoner og nettverk på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer.

Når barn blir ungdom, og skal begynne på videregående skole, søker de seg inn på skoler de satser på å passe inn i. Det blander mennesker fra hele byen. Valget om videregående skole er en viktig verdi for å sikre miljøer som er nært elevenes interesser og fremtidsønsker. Derfor ønsker ikke Oslo Venstre å innføre geografisk opptak til videregående opplæring.

Oslo Venstre ønsker trygge, engasjerte og blomstrende lokalmiljø. Stabilitet og forutsigbarhet for familier med skolebarn og barn i førskolealder vil kunne gi et fundament for nettopp det. Når inntaksgrenser endres må disse planlegges slik at man i minst mulig grad splitter nærmiljø, og det bør tilstrebes at inntaksgrenser endres så sjelden som praktisk mulig. Det må sikres at lokale nettverk tillegges vekt, og at inntaksgrenser ikke baseres på geografiske faktorer alene.

Det hjelper så lite om skoleveien er kort dersom man ikke har noen å gå den sammen med. Å begynne på skolen handler om veldig mye mer enn hva veien du bor i heter, og hvor langt fra skolen den ligger. Nærskolen skal være nær, ikke bare geografisk, men også sosialt.

Oslo Venstre vil:
•Gjennomføre høring ved endring av skolegrenser og tilstrebe at grensene endres så sjeldent som mulig
•Gjøre skolene til lokale kulturbygg ved å samlokalisere nye idretts- og nærmiljøanlegg med skoleprosjekter, og bygge flerbrukshaller, gymsaler og samlingslokaler som ivaretar behovene for idrett, korps, orkester og kor.

Uttalelsen ble vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 8. februar 2015 etter forslag fra Bjerke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**