Uttalelse: Sikre Manglerudtunnelen som et miljøprosjekt

Manglerudprosjektet, inkludert Manglerudtunnelen, er en prioritert del av Oslopakke 3. Selv om fullføringen av Oslopakke 3 vil ta tid er Statens vegvesen nå i gang med planlegging av Manglerudprosjektet. En viktig del av denne planleggingen er utredning av forskjellige alternativer for tunnelen, rampeløsninger og håndtering av areal og trafikk på overflaten etter prosjektets gjennomføring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dagens E6 / Ring 3 mellom Abilsø og Økern berører flere bydeler, er en stor barriere og utgjør et stort miljøproblem. Trafikken på strekningen vokser stadig og hele området er preget av trafikk, kø, utslipp og trafikkstøv. Målestasjonen på Manglerud dokumenterer stadig overskridelser av grenseverdier for forurensinger. Løsningen er bygging av Manglerudtunnelen.

Tunnelen vil frigjøre arealer og muliggjøre en bedre byutvikling i Østensjø. Eksisterende vei vil, etter tunnelåpning, kunne brukes til å gi bedre lokale veiløsninger, bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og gode løsninger for syklende og gående. Den resterende lokale biltrafikken kan reguleres med lavere fart og andre tiltak, for å sikre et godt lokalt miljø med tanke på trafikksikkerhet og forurensing. Arealer kan også frigjøres til bygging av boliger.

De ulike alternativene som skal utredes framover, vil påvirke flere bydeler. Tunnellengde, innhogg, rampeløsninger, av og påkjøringer og andre koblinger til øvrig trafikksystem vil være førende for hvor mye trafikk som blir ledet gjennom tunnelen og hvor mye trafikk som vil være igjen i dagen. Det er derfor ytterst viktig at miljøhensyn bli ivaretatt under planleggingen fremover og ved endelig valg av løsninger i prosjektet.

Oslo Venstre mener at:
•ved planlegging og valg av tunneltrase må lokale miljøhensyn veie svært tungt
•etter tunnelåpning må dagens trase prioriteres til byutvikling, kollektivtrafikk, gang- i og sykkelvei. Gjenværende vei i dagen med lokal biltrafikk må reguleres med lavere fartsgrenser og rundkjøringer
•avbøtende miljøtiltak fram til prosjektet fullføres, som for eksempel støyskjermer, må gjennomføres snarest
•det må vurderes om et eget betalingsnitt kan realiseres snarest for å få en raskere finansiering og oppstart av prosjektet
•det i planarbeidet må søkes å redusere vegarealet samlet og frigjøre ytterligere areal til utbygging

Uttalelsen ble vedtatt av Oslo Venstres årsmøte 8. februar 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**