Venstre-forslag vedtatt: Realisere togstopp på Minnesund

Da kommunestyret 03.februar hadde møte ble Høring til regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus behandlet. Venstres Knut Bakkehaug fremmet to forslag. Forslaget om å realisere togstopp på Minnesund ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oversikten over sakene kommunestyret behandlet 03.februar finner du her.

En høring betyr at høringsinstansene (i dette tilfellet Eidsvoll kommune) kommer med sitt syn på den saken det er invitert til høring om. I dette tilfellet var det Høring til regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus. En viktig sak, fordi det handler om hvordan kommunen skal disponere arealet i fremtiden, og hvilke transportløsninger som skal prioriteres.

Venstre-forslag om togstopp på Minnesund

Knut Bakkehaug

Foto: Venstre

Kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug fremmet forslag om å få realisert togstopp på Minnesund, slik at de som bor nord i kommunen lett og raskt kan komme seg til Sundet som kommunens sentrum. Forslaget ble formulert som et et kort tillegg til det som allerede fra forslått i planen om togforbindelsen Eidsvoll — Dal — Jessheim. Tillegget var formulert slik: «videre ønsker Eidsvoll kommune at det realiseres togstopp på Minnesund.»

Dette tillegget ble vedtatt enstemmig.

FrPs Tønnessen ut mot Venstre-forslag
Bakkehaug gav seg ikke med dette, men foreslo også å ta inn det forslaget som Venstre og Senterpartiet fremmet da saken ble behandlet i fylkestinget. Det går ut på at i de prioriterte vekstområdene må annet areal utnyttes før man tar landbruksjord. I planen slik den nå står er det tilstrekkelig at man har planlagt utnyttet annet areal før landbruksjord nedbygges.

FrPs Finn Terje Tønnesen kritiserte forslaget. Han mente at det da ville det bli umulig å oppnå fortetting ved knutepunktene. Som kjent er det vedtatt to kollektivnutepunkter i Eidsvoll; Sundet og Råholt/Eidsvoll Verk. 80% av fremtidig boligbygging skal foregå ved disse knutepunktene.

Knut Bakkehaug og Kjersti Almåsvold på stand i Eidsvoll

Foto: Eidsvoll Venstre

Knut Bakkehaug brukte den planlagte nedbygging av landbruksjorden på Lundsjordet til å forklare hvorfor han mente at Tønnessen tok feil.

Tønnessen: Forslaget burde kommet tidligere!
Til slutt gikk Tønnesen til kraftig angrep på de som forslo endringer i planen. Han mente at slike forslag burde komme tidligere i prosessen. Han sa at han ikke kunne ta standpunkt på direkten til slike forslag. Tønnessen nevnte ikke at han tidligere har vært med å vurdere et tilsvarende forslag i Fylkestinget.

Bakkehaug valgte ikke å kommentere dette. SVs Torstein Owe forsvarte imidlertid Venstre, noe også ordfører Einar Madsen (Ap) gjorde. Han påpekte at Venstre ikke var med i behandlingen av saken i Formannskapet.

Bakkehaugs forslag om å bygge ut annet areal før landbruksjord bygges ned fikk stemmene til Venstre og Senterpartiet, og ble dermed ikke vedtatt.

Referatet fra kommunestyrets møte finner du [eksternlink#file:///C:/Users/Per%20Aage/Downloads/0_326024.PDF]her.[/link]

Neste kommunestyremøte avholdes 10.mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**