Høyre, FrP og KrF investerer i bygningsmasse og ser på barna som utgiftsposter!

Venstre vil investere i barna våre og ser på dem som fremtiden vår!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Skole

Foto: Luth

Høyre, FrP og KrF kan vise til økt investeringsbudsjettet og omfattende reduksjon i driftsbudsjettet de siste 4 år. Dette har medført at Askøy kommune nå er en av de kommunene som bruker minst ressurser pr. barn /har flest barn pr voksen i skolen. I utvalg for oppvekst og levekår og i kommunestyret har vi gjentatte ganger fått informasjon om manglende ressurser i skole, pedagogisk, psykologisk tjenester (PPT) og barnevern tjenesten. Av denne grunn klarer de ikke å innfri krav om: – økt lærertetthet i skolen, – redusert behandlingstiden på PPT, – å redusere tidsfristbruddene i barnevernet og ha kapasitet til en tettere oppfølging for å sikre at « alle barn får rett hjelp til rett tid» og iverksatt besluttede tiltak innen rimelig tid.

Askøy Venstre mener at barna er fremtidens ressurser. Barn trenger gode oppvekstsvilkår for å være rustet til å skape en god fremtid som vil tjene oss alle. I denne sammenheng er det viktig at vi klarer å forbedre dagens praksis slik at alle barna får den omsorg, veiledning/opplæring, hjelp og utfordringer de trenger. Vi har alle et ansvar i denne sammenheng men politikerne har ansvar for å tilrettelegge, gjøre det mulig, sørge for handlingsrom og at det er kvalitet på tjenestene som leveres.

Ved å skape gode, åpne, trygge miljøer der barn får være barn og utvikle sin kreativitet, skaperevne og sosiale ansvar vil vi også skape en god fremtid. Det krever imidlertid et bredt samarbeid og vilje til handling. Prioriteringer må gjøres. Kommunen har nedfelt i planarbeidet at barn, unge og folkehelse skal prioriteres. Venstre har påpekt, i flere sammenhenger, at det ikke er god nok å ha gode intensjoner men at kommunen må vise i handling og prioritere her. Venstre vil øke voksentetthet i barnehage og skole, samt øke kvalitet på tjenestene kommunen tilbyr slik at barn i større grad får rett hjelp til rett tid. Venstre vil skape handlingsrom slik at barnehager, skoler, pedagogisk, psykologiske tjenester (PPT) og barnevern kan utføre de nødvendige tiltak for å skape bedre oppvekstmiljø for våre barn. For å få dette til er det nå, dessverre, nødvendig å innføre eiendomsskatt for å snu den negative utviklingen Høyre, FrP og KrF har ført oss inn i.

Marit H. Lerheim

Foto: Arild Raftevoll

Marit Helen Leirheim

Kommunestyrerepresentant

Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**