Alle foreslåtte uttalelser

Forslag til fråsegner frå årsmøtet
i Agder Venstre 14.-15. februar 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Frå Unge Venstre:
ET NØDVENDIG LØFT FOR YRKESFAG
Fire av ti elever i videregående skole går yrkesfaglige studieprogram. Yrkesfagene opplever nå synkende søkertall, og et stort frafall blant elevene. Omtrent halvparten av elevene faller fra før utdanningen er fullført. For Agder Venstre er dette tydelige tegn om at noe er noe som ikke fungerer. Yrkesfaglig utdanning er viktig for framtiden, og i kunnskapssamfunnet er vi helt avhengige av dyktigere fagarbeidere. Yrkesfagene trenger derfor et nødvendig løft.
Den yrkesfaglige utdanningen skal være en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. Dessverre opplever flere elever her en ujevn fordeling. Både teori og praksis er viktig, men det avhenger av at dette gjennomføres på riktig måte. I dag opplever mange elever at det teoretiske har for lite relevans for det fagbrevet eleven skal oppnå. Den teoretiske opplæringen må revurderes for hvert yrkesfaglig program, slik at den rettes direkte mot selve fagopplæringen. Den praktiske opplæringen er ikke alltid helt i samsvar med det som vil møte elevene i yrkeslivet. Skolenes fasiliteter må derfor oppgraderes slik at utstyret gir en praktisk opplæring som er mest mulig overførbar arbeidslivet.
Tiden som lærling er en sentral i utdanningen, men her finnes det bedre muligheter for skolene å kombinere læretid og skoletid underveis. De videregående skolene bør i samarbeid med bedrifter i større grad benytte seg av vekslingsmodellen. I stedet for en modell med to år skole, etterfulgt av to år i lære, kan en modell der skole- og læretid kombineres gjennom alle de fire skoleårene både gi bedre læring, og mer motiverte elever. Spennende læreplasser avhenger av også av at bedrifter ønsker å benytte seg av lærlinger. For å gjøre det mer attraktivt for bedrifter å tilby givende lærlingeplasser bør derfor arbeidsgiveravgiften for lærlinger fjernes.
Yrkesfagene oppleves i dag som utdanningsprogrammer med lavere status enn de studieforberedende, dette på tross av gode arbeidsutsikter for fagarbeidere. Styrking av kompetansen om yrkesfaglige utdanningsprogrammer i rådgivertjenesten på ungdomskolene er et viktig tiltak for å bedre tidlig kunne gi informasjon om mulighetene yrkesfag gir. Flere velger i dag bort yrkesfag fordi det er for vanskelig i ettertid å bygge på med høyere utdanning. For å løse dette bør det i større grad legges opp til såkalte Y-veier, der relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse kan gi opptak til høyere utdanning selv uten generell studiekompetanse.

Flere tiltak kan være med på å gi yrkesfag et nødvendig løft for å utdanne flere fagarbeidere. Likevel er det urealistisk å tro at alt frafall vil forsvinne. Det er viktig å derfor også se på muligheten for å underveis i utdanningsløpet utstede flere kompetansebevis, både som motivasjonsfaktorer på vegen, men også for at de elever som faller fra vil sitte igjen med noen bevis på den kompetansen de har tilegnet seg.
Agder Venstre vil:
– Revurdere teoriopplæringen for hvert yrkesfag, slik at teoriundervisningen blir mer rettet mot selve fagutdanningen.
– Oppgradere fasilitetene på skolene, slik at utstyret brukt i opplæringen samsvarer med arbeidslivet.
– Se på mulighetene for i større grad å kombinere lærling- og skoletid ved økt bruk av vekslingsmodellen.
– Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
– Jobbe for at skolene kan utstede flere kompetansebevis underveis i utdanningsløpet.

Unge Venstre: En skattereform for fremtidens utfordringer
Agder Venstre mener at vi nødt å gjøre grep allerede i dag for å møte fremtidens utfordringer. Derfor vil Agder Venstre at det innføres en nasjonal eiendomsskatt som utligner de urettferdige og veksthemmende skattefordelene ved å spare i egen bolig.
Norge er inne i en tid hvor store endringer vil være nødvendig. Høsten 2014 så vi et kraftig fall i oljeprisen, noe som fremskynder behovet for en omstilling til en ikke-oljedrevet økonomi. Samtidig blir vi til stadighet minnet på at vi som følge av demografiske endringer står ovenfor betydelige pensjons- og helseutgifter i fremtiden, utgifter som raskt vil tømme oljefondet om ikke andre endringer gjøres. Agder Venstre er opptatt av å møte fremtidige utfordringer allerede i dag, og mener at et nødvendig grep for å møte disse utfordringene vil være å utvide skattegrunnlaget ved å innføre en nasjonal eiendomsskatt.
Det er viktig for Agder Venstre at liberale prinsipper ligger til grunn for politikken som føres, også på skattesiden. Et viktig liberalt prinsipp er at så lenge det ikke er særskilte grunner for noe annet, skal alle møte de samme vilkårene. Det gjelder også ulike former for økonomisk aktivitet. Et liberalt skattesystem likebehandler inntekter uavhengig av hvor de kommer fra. Da må også inntekter fra primærboliger beskattes.
I dag favoriseres boligeiere betydelig i skattesystemet. Hverken fordelen av å bo i egen bolig, gevinsten fra salg av boligen en har bodd i det siste året eller inntekten fra utleie av deler av egen bolig beskattes. Det bryter med den liberale tanken om et skattesystem som likebehandler. Når sparing i egen bolig favoriseres slik som nå fører det til at nordmenn heller investerer i påbygg til huset enn i gründerbedriften til naboen. Det fører også til at vi bruker mer penger på å bo enn vi ellers ville gjort, og det bidrar til å øke forskjellene mellom dem som har kommet inn på boligmarkedet og dem som står utenfor.
Istedenfor å oppfordre nordmenn til å putte mer av pengene sine i eiendom mener Agder Venstre at skattesystemet bør være nøytralt, slik at nordmenns sparepenger går der de gjør mest nytte. Derfor ønsker Agder Venstre at det skal innføres en nasjonal eiendomsskatt som utligner de skattemessige fordelene ved å spare i egen bolig. Slik vil Norge stå bedre rustet for fremtidens utfordringer.

Unge Venstre: Uttalelse om rusomsorg
Norge er et svært godt land å bo i for de aller fleste. Vi har sterke institusjoner som fanger oss opp hvis vi faller, og som hjelper os å reise oss opp igjen. Likevel er det enkelte grupper som har falt utenfor utviklingen av den sosiale velferdsstaten. Rusavhengige er kanskje det tydeligste eksempelet på dette.
Misbruk av rusmidler har alltid vært et problem for folk. Å aktivt arbeide for at folk holdt seg unna nye, narkotiske stoffer, har lenge vært viktig. Derfor har myndighetene gjennom flere år presset fram strengere straffer og sanksjoner mot dem som har benyttet seg av og distribuert ulovlige rusmidler, i tro om at tøffere sanksjoner vil føre til mindre bruk. Dette har ført til at flere rusavhengige har blitt dømt til straff, uten å ha fått den hjelpen de trenger til å komme seg ut av avhengigheten. Agder Venstre mener at rusavhengighet er et helseproblem, ikke en kriminell handling. Sosiale utfordringer bør møtes med sosiale tiltak, ikke straff.
Agder Venstre mener at alle som sliter med rusavhengighet, enten det gjelder lovlige eller ulovlige substanser, skal få tilbud om hjelp fra en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som ser den enkelte pasienten. Det er derfor synd at debatten om hvordan man skal hjelpe rusavhengige har vært preget av fordommer og moralisme. Noen ganger må man innse at rusmisbruk er noe som faktisk finner sted, og da er det bedre å sikre at rusmisbrukere har tilgang på sterilt brukerutstyr, enn at for eksempel injeksjonssprøytene blir gjenbrukt. Dette er også viktig i et folkehelseperspektiv, ettersom rent utstyr senker smittefaren av for eksempel hepatitt og HIV. Derfor er Agder Venstre positive til tiltak som sprøyterom og røykerom for heroin, og innføre mulighet for bruk av andre stoffer enn heroin i disse.
Misbruk av tyngre stoffer som heroin er utbredt i flere land enn Norge, og i Portugal har man innført flere tiltak for å få bukt med det tunge misbruket. Istedenfor å straffe narkomane og rusmisbrukere, avkriminaliserte man besittelsen av brukerdoser, og gjorde substitutter for heroin, som metadon og buprenorfin, lettere tilgjengelig. Man innførte også disse i program for legemiddelassistert rusbehandling (LAR), og rettet ressursene heller mot hjelpetiltak enn staff. Portugals nye rusmiddelpolitikk, kalt Portugal-modellen, har uten tvil vært en enorm suksess for å få ned misbruket av rusmidler. Den nye politikken har også vært en økonomisk suksess, ettersom færre har blitt straffet for besittelse av narkotika. Derfor ønsker Agder Venstre å avkriminalisere brukerdoser av narkotiske stoffer, styrke spesialhelsetjenesten for rusmisbrukere og ha en bedre og helhetlig oppfølging av LAR-pasienter.
Det mest effektive tiltaket for å få bukt med rusmisbruk er likevel forebygging. Kommunen har derfor et ansvar for å forebygge at nye grupper starter med bruk av rusmidler. Rusmisbruk starter gjerne i en tidlig alder, og Agder Venstre ønsker derfor å styrke skolehelsetjenesten.
Agder Venstre vil:
Drive aktiv forebygging av rusavhengighet ved å for eksempel styrke skolehelsetjenesten
Sikre behandling for alle som ønsker å bli rusfrie
Avkriminalisere besittelse av brukerdoser
Styrke og samarbeide med spesialhelsetjenesten for å sikre nok plasser for akuttavrusning og rehabilitering
Ha en god og individuell oppfølging av hver LAR-pasient.
Gjøre buprenorfin (herunder Subutex) og metadon lettere tilgjengelig for pasienter i avrusningsprogram
Utvide åpningstidene til sprøyterom og innføre muligheten for bruk av flere stoffer i disse.
Søke om prøveprosjekt for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne

Frå Anders Hurum:
Anonym vurdering for en tryggere skole
Trynefaktor skal ikke være fundamentet i hvordan man blir vurdert i den norske skole. Skolen skal være et sted hvor man får en rettferdig vurdering utifra hva man presterer, og det skal ikke ha noe å si hvem du er. Elever er dog meget diverse, og derfor burde vurderingsformen ved norske skoler burde også bære preg av diversitet. Med dette mener Agder Venstre at Norske skoler burde benytte seg av et samspill av både anonym vurdering og lærerevaluering.
Det er bevist av flere undersøkelser at trynefaktor faktisk har noe å si. Det ble gjort en undersøkelse av 9000 amerikanske studenter av Society of Research in Child Development sammen med sosiolog Rachel Gordon ved University of Illinois i Chicago. Undersøkelsen konkluderte med at attraktive elever får bedre karakterer enn gjennomsnittlige elever.
Det finnes også en norsk studie som påviser trynefaktor, eller navnfaktor. Det var en masteroppgave av to jenter fra universitetet i Stavanger. De gjorde noen funn som ikke er akseptable. Det var deler av en eksamensoppgave fra videregående som ble sendt til 400 personer. De fant ut at navnet Alexander scorer høyere enn navnet Ronny og at jentenavn scorer betydelig høyere enn gutter. Ronny med dysleksi scorer også høyere enn Ronny uten dysleksi.
Dette viser at det er et problem også i den norske skolen. Det å innføre anonym retting av prøver handler ikke om mistillit til lærerne, men det gir elever en trygghet om at de ikke blir vurdert urettferdig. Dette gjør at elever kan føle seg trygge med å konfrontere en lærer om noe man er uenige i, uten å være redd for at læreren skal «straffe» ved å sette en dårligere karakter. Agder Venstre ser dog viktigheten av generell lærerevaluering basert på muntlig aktivitet i timer, og mener at dette ikke kan byttes ut med anonym vurdering.

Agder Venstre ønsker:
Anonym vurdering på de store prøvene slik som tentamener og andre store arbeider på de videregående skolen i Aust-Agder
At det skal inkludere alle de videregående skolene i fylkene.
Frå Lyngdal Venstre, ved Torunn Tjomsland:

Lyngdal Venstre: Søndagsåpent

Venstre har programfestet å gå inn for søndagsåpent. Det viser seg at i denne saken går Venstre på tvers av folk flest.

Det er flere argumenter som brukes i debatten.

Miljø
Søndagsåpent vil føre til større belastning på miljø.
En rapport laget for Handelens Samarbeidsutvalg konkluderer med at klimautslippene vil øke med 4,6%. Det skjer ved oppvarming, opplysing av butikker, mer utslipp ved biler som frakter kunder og ansatte. Flere trailere på veiene til å levere til butikkene.

Rekreasjon
Søndag er brukt som turdag og familiedag, blir denne muligheten tatt bort er det større belastning på familier som allerede føler på tidsklemma.

Barn
For at barn skal ha det trygt og godt når foreldre er på jobb kan det bli nødvendig at
barnehager holdes åpne.

Søndagsåpent som i utgangspunktet er ment for å gi folk økt frihet fører i stedet til mindre frihet.
Venstre vil at kommunene selv skal ha frihet til å bestemme om de vil holde søndagsåpent.
Dette er ingen frihet. Dersom en kommune innen «handleavstand» (70-80 km) holder åpent, blir omkringliggende kommuner tvunget til å gjøre det samme, for å unngå betydelig handelslekkasje.

Venstre bør ta sitt eget motto «FOLK FØRST» på alvor å snu i denne saken.

Lyngdal Venstre
Torunn Tjomsland

Frå Flekkefjord Venstre: Er vi mindre verdt?

Venstre støtter fortsatt et fullverdig lokalsykehus i Flekkefjord, med akutt kirurgi og fødeavdeling. Dette er en svært viktig sak for regionen vår
Strategiplan 2030 har skapt usikkerhet om sykehusets framtid i Flekkefjord. Fra å legge ned lokalsykehuset ifjor, skal man nå utrede innholdet for framtiden. Usikkerheten har gjort at kompetansen lokalt forsvinner. Stortinget skal høsten 2015 bestemme seg for sykehusenes innhold i Norge, og ingen endring skjer lokalt, før disse rammene er lagt. Dette er mer enn en sykehusplan, det er en samfunnsplan om hvor folk skal leve og bo i Norge.
Vi mener at folk i Listerregionen, Lund og Sokndal har rett på et likeverdig helsetilbud, der ikke avstander til større sykehus er avgjørende for livsviktig helsebehandling. Kvalitet er også avgjørende, både med traume-team, fødetilbud og pasientnært tilbud.
Sykehusutvikling må ikke bare baseres på økonomiske kostnader, men samhandling og helhetlig pasientforløp. Nå må alle krefter vise vilje og se på mulighetene!
Flekkefjord Venstre.

Enstemmig vedtatt av årsmøtet i Flekkefjord Venstre 2. februar 2015.
Mvh. Anne Margrethe Larsen.

Arendal Venstre: Fra svart til grønn vekst på Agder
Ca. 10000 arbeidsplasser på Agder er knyttet til leveranser innenfor petroleumssektoren.
Med synkende oljepriser og utsikter for lavere investeringsgrad globalt, så er vår region spesielt sårbar.
Store, internasjonale selskaper på Agder, som for eksempel National Oilwell Varco (NOV), Sevan Marine og MacGregor har bygget opp en unik kompetanse gjennom flere tiår i oljeindustrien. Disse har levert boreutstyr til en stor andel av borerigger i verden, og er også dominerende innen leveranse av avanserte forankrings- og lastesystemer for flytende enheter.
Denne kompetansen kan legge grunnlag for vekst i den sterkt voksende «grønne økonomien». Skal det skje, må det satses på forskning og utvikling.
Universitetet i Agder (UiA) har i samarbeid med blant annet NODE-klyngen tatt initiativ til å etablere et nasjonalt senter for forskning, utvikling og innovasjon ved fakultetet for teknologi og realfag ved UiA i Grimstad, den såkalte «Sørlandslaben», der første skritt er et pilot- og testsenter innenfor mekatronikk; Mechatronics Innovation Lab.
Stor-skala testing og pilotering er en svært viktig fase for industrialisering av forskning, og på dette området er det hull i virkemiddelapparatet.
Agder Venstre etterlyser en satsing fra regjeringens side. Første mulighet til å vise handlekraft er revidert nasjonalbudsjett i mai.

Torunn Sandvand og Jan Kløvstad: Nei til vindkraft i Hovatn Aust!
Agder Venstre sitt årsmøte tilrår nei til vindkraftpark i Hovatn Aust.
Arbeidsgruppa mot vindparkar i Setesdal dokumenterer manglande samanhang mellom dei faglege vurderingane i konsekvensutgreiinga og dei konklusjonane utbyggarane kjem fram til. Venstre er uroleg for kva følgjer ei utbygging av Hovatn Aust vil få for reinstammen (jfr. utgreiingane frå Naturrestaurering), slik også kommuneplanen i Bygland understreker. Om villreinen ikkje kan vere i området i anleggsperioder er det tvilsamt om reinen kjem tilbake igjen etterpå. Vidare synest vi det er lagt for lite vekt på og undersøkt for lite om fuglelivet i området
Med ei utbygging vil det bli ein svært redusert kvalitet som friluftsområde. Utbygging vil redusere dei områda på Agder som pr. definisjon framleis har villmarkspreg, og Venstre går ut frå at NVE tar ekstra omsyn til dette i si vurdering av konsesjonssøknaden.
Venstre er positive til fornybar energi, men vi er som kjent også sterke tilhengarar av klassisk miljøvern — det å ta vare på landskapet, dyrelivet, fuglelivet, det estetiske, kulturminne og det å kunne ferdast i ein stille og urøyrt natur. Derfor har vi i begge fylkestinga i Agder foreslått samordna planar for heile landsdelen.
Venstre har vore — og er — positive til vindkraft og solenergi nær der krafta blir brukt, med korte avstandar mellom produksjon og brukar, for å få maksimal effekt utan øydelegging av natur. Område langs E18 og E39 og nær annan støyande verksemd er gode plasseringsalternativ. Lågfrekvent støy skal takast alvorleg, og vi skal unngå det i urørte naturområde og friluftsområde.
I plasseringa av vindparkar er vi opptekne av CO2-rekneskapen. Å legge vindkraftanlegg nær der folk bur gir betre miljøeffekt. Bygging av infrastruktur og frakting av utstyr og vedlikehold med meir må også inn i CO2-rekneskapen.
Derfor tilrår Agder Venstre nei til vindkraftpark i Hovatn Aust!

Dag Vige: MER BLY I FJELL, SKAU OG SKJÆRGÅRDEN I AGDER
Det blir konsekvensen etter at stortinget nylig bestemte at blyhagl skal tillates brukt i norsk natur. Agder Venstre mener vedtaket er beklagelig. Det ble fattet etter initiativ fra Arbeiderpartiet og støttet av FrP, H og SP.
På tross av miljødirektoratets anbefaling og anbefalingene fra enstemmige internasjonale forskningsmiljøer. Vedtaket er utvilsomt gjort for å tekkes visse jaktmiljøer og etter lobbyvirksomhet fra interesser i jaktbransjen.
Etter at AP fremmet forslaget, har Miljødirektoratet foretatt en ny vurdering av forbudet mot bruk av blyhagl. Miljødirektoratet sier at «ny forskning på skadeeffekter av bly bekrefter tidligere kunnskap og avdekker nye bekymringer for helsemessige konsekvenser». Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) finnes det ingen trygg nedre grense der en kan si at bly i blodet ikke er skadelig. Blyforurensing kan medføre høyt blodtrykk, konsentrasjonsvansker og hukommelsestap, psykiske lidelser og kreft.
Agder Venstre mener at en skal ha en «føre var»- holdning til spredning av tungmetaller i naturen, selv om mengden av disse er begrenset. Ammunisjon er nå den viktigste kilden til bly som bevisst blir spredt i naturmiljøet.
Når AP-initiativet skjer samtidig med at partiet vil det skal lages en «Handlingsplan for en giftfri hverdag», blir det selvmotsigende og lite troverdig.

Dag Vige: OPPHEV TIGGERFORBUDET I ARENDAL OG LILLESAND
Tigging handler om fattigdom. Hvem drar til kalde Norge for å oppholde seg ute i kulde, snø og vind for å leve «det gode liv»? Det er feil å bruke strafferettslige metoder for å løse et sosialt problem.
Agder Venstre oppfordrer Arendal og Lillesand om å oppheve tiggerforbudet. Det er oppsiktsvekkende og flaut at kommuner i vår landsdel er i front for å avvise mennesker som ber om hjelp til eget livsopphold.
I Dagsnytt 18 tredje februar sier Carl I. Hagen om å forby tigging: «Vi skal ha rene og pene byer. Vi skal ta hensyn til det norske folk.» Vil ikke Frp ta hensyn til de som er fattigst i Europa? For tigging handler om fattigdom. Å nekte folk og be om hjelp er en begrensing av ytringsfriheten som er uakseptabel. Når nød synliggjøres, stiller det oss til ansvar. Det ansvaret må vi ta. Agder Venstre mener at bakmenn- og kvinner som tvinger andre til å tigge er skamløs handling. Mennesker som gjør slike handlinger skal tas! Dagens lovverk er tydelig og kompromissløs. Men det blir helt feil når en skal bruke strafferettslige metoder for å løse et sosialt problem som tiggingen er et symptom på.

Asyluttalelse

Forslagsstillere: Petter N. Toldnæs, Sara Sægrov Ruud, Kristina Karlsen
Asylbarna skal hjem igjen
Venstre har over lang tid kjempet for en mer human flyktningpolitikk og bedre løsning for de lengeværende asylbarna. Vi ønsket en bedre flyktningpolitikk enn den de rødgrønne førte, og det fikk vi gjennom avtalen mellom regjeringen, Venstre og Krf.
Vi fikk en ny og bedre politikk for asylbarna, men politikken ble dessverre ikke effektuert. Det er en svært alvorlig situasjon for justisministeren — men først og fremst for de asylbarna som ikke skulle vært sendt ut.
I Lillesand i Aust-Agder ble blant annet Shaimaa med familie returnert til det voldsherjede og konfliktfylte Jemen. Vi er sterkt bekymret for familiens sikkerhet, og Agder Venstre mener at dette er en av de klareste eksemplene på asylbarn som burde fått bli som følge av avtalen mellom samarbeidspartiene og regjeringen.
Det er Stortinget sin oppgave å fremme og vedta mistillitsforslag. Det er Agder Venstre sin rett å uttrykke at vi ikke har tillit til at justisministeren har tatt avtalen med Venstre/KrF og asylbarnsakene på alvor.Det er vi som lokalpolitikere som møter familiene, som møter barna — og som møter deres venner og nærmiljø som er bekymret for de utsendte barnas framtid og sikkerhet. Vi har uttrykt håp og forventinger om at de får bli på bakgrunn av den inngåtte avtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.
Justisministeren har vært handlekraftig i saker han er opptatt av, men å etterleve denne avtalen har åpenbart ikke vært en prioritet for departementets politiske ledelse. Vi vil at Venstres stortingsgruppe først og fremst fortsetter å legge press på justisministeren for å finne en akseptabel løsning for barna som ikke skulle vært sendt ut.
Når systemet svikter skal det ikke gå ut over enkeltindivider. Det er systemet som må rydde opp og det er systemet som må rettes opp. Agder Venstre krever å få de lengeværende barna som ikke skulle blitt sendt ut hjem igjen!

Stein Inge Dahn:
Læreren – skolens viktigste ressurs!

Læreren er skolen viktigste ressurs. Med trygg klasseledelse og faglig oppdaterte lærere får vi en bedre skole. Derfor vil Agder Venstre gi alle lærere mulighet til å videreutdanne seg. Flere fag må inkluderes i lærerløftet, slik at de lærerne som har behov kan få styrket sin kompetanse.

På Sørlandet har mange lærere hevdet at videreutdanningstilbudene er lite relevante og for teoritunge. Dette er signaler som må tas på alvor. Tilbudene må være gode og nyttige i lærerens hverdag.

Venstre krever at både fylkeskommunene og kommunene på Agder må legge til rette for at alle lærerne skal få utvikle sin kompetanse gjennom etter- og videreutdanning.

Skolen utdanner mange elever som skal ut i yrkeslivet i ung alder. Det er veldig alvorlig at så mange som annenhver yrkeselev ikke fullfører videregående skole. Å falle ut av skolen, eller å få karakterer som ikke samsvarer med elevens evner, kan dessverre ofte være startskuddet til et liv på trygd. Agder Venstre krever derfor at regjeringen reformerer yrkesfagene, slik at flere unge mennesker vil delta i arbeidslivet. Vi vil i større grad kombinere lærling- og skoletid gjennom økt bruk av vekslingsmodellen, samt fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

Men det aller viktigste grepet vi kan ta er å sørge for lærere som kan møte eleven med nærhet, trygghet og oppdatert kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**