SV og Venstre vil ha Holt-dispensasjonen opp i Kommunestyret

MPB-utvalget ga rådmannen fullmakt til å gi dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen som stilte krav om ny vei før Holt næringspark kunne bygges. Dette mener SV og Venstre må revurderes i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Hogst i området der Holt nærignspark kommer

Hogst i området der Holt nærignspark kommer
Foto: Ivar Ruud Eide

Venstre mente da reguleringsplanen ble behandlet at utbyggingen av Holt næringspark er svært uheldig. Næringsområdet berører viktige turområder, og er dessuten en næringssatelitt som vil bringe mye tungtrafikk og et uheldig preg på inngangsporten til Drøbak. Det var allikevel et positivt trekk ved planen at det ble stilt krav om at vei som ble lagt utenom boligområdene skulle opparbeides før arbeidet med næringsområdet skulle starte.

9. februar ga utvalg for Miljø, plan og byggesaker (MPB) rådmannen fullmakt til å gi dispensasjon fra dette kravet, slik at veien kunne bygges ut samtidig med næringsområdet. I praksis betyr dette at anleggstrafikk kan komme til å gå på boligveien i fem måneder.

Det gis alt for mange dispensasjoner fra reguleringsplaner i Frogn. Venstre mener at utbyggingsselskapet må bygge ny vei forbi næringsområdet før arbeidet med næringsområdet starter, slik planen forutsetter. Veien gjennom boligområdet kan ikke benyttes som anleggsvei mens den nye veien bygges.

Det er også svært uheldig at MPB-utvalget gir fra seg ansvaret for å vurdere høringsuttalelser til dispensasjonen. Dispensasjonen berører naboer, friluftsinteresser og andre. Deres høringsuttalelser må forelegges politikerne til behandling – det kan ikke være en administrativ sak å ivareta interessene til borgerne mot en sterk næringsaktør.

Venstre kan heller ikke se at å endre dette rekkefølgekravet er en mindre endring av reguleringsplanen, og mener dette krever en ny behandling av planen, ikke en dispensasjon.

Utvalg og kommunestyre trekkes gjennom en hastig kriseprosess på grunn av forhold som det er svært usikkert om blir noe av. Bakgrunnen for saken er ikke at det kommer 100 nye arbeidsplasser til Frogn hvis kommunestyret gir dispensasjon, det er også andre kommuner i Akershus som jobber med detaljregulering av det samme lageret, blant annet en tomt ved Gardermoen. Poenget med dispensasjonen er bare at utbyggingsselskapet kan posisjonere seg bedre i en åpen konkurranse med flere aktører. Det er et svært tynt grunnlag å la saken gå foran alle andre byggesaker i køen på.

Det er sannsynlig at utbyggingsselskapet også kan komme til å trenge slik dispensasjon for andre tilbud de ønsker å gi. Slik prioritert hastebehandling kan derfor bli aktuelt flere ganger, noe som understreker at det i praksis er en endret reguleringsplan som bør behandles, ikke en dispensasjon knyttet til et tilbud til en aktør.

Høyre har i Amta anklaget Venstre for at Kommunestyret samles til et ekstramøte som koster over 50 000 kroner. Det er ordførers beslutning alene å innkalle et ekstramøte. Etter Venstres syn bør denne aktøren kunne vente på et ordinært kommunestyre 23. mars, slik alle andre søkere i bygge- og plansaker må.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**