Et nødvendig løft for skole og yrkesfag

Med svært gode arbeidsutsikter for fagarbeidere er det nødvendig med et løft for yrkesfagene. I kunnskapssamfunnet er vi helt avhengige av dyktigere fagarbeidere. Yrkesfaglig utdanning er viktig for framtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Løft for yrkesfag

Foto: Venstre

Fire av ti elever i videregående skole går yrkesfaglige studieprogram. Yrkesfagene opplever et synkende søkertall og omtrent halvparten av elevene faller fra før utdanningen er fullført. Den yrkesfaglige utdanningen skal være en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. I dag opplever mange elever at det teoretiske har for lite relevans for det fagbrevet eleven skal oppnå.

Tiden som lærling er sentral i den yrkesfaglige utdanningen. De videregående skolene bør i samarbeid med bedrifter i større grad benytte seg av vekslingsmodellen – en modell der skole- og læretid kombineres gjennom alle de fire skoleårene, gir bedre læring, og mer motiverte elever, enn dagens modell med to år skole, etterfulgt av to år i lære. For å gjøre det mer attraktivt for bedrifter å tilby givende lærlingeplasser bør derfor arbeidsgiveravgiften for lærlinger fjernes.

Flere tiltak kan være med på å gi yrkesfag et nødvendig løft for å utdanne flere fagarbeidere. Likevel er det urealistisk å tro at alt frafall vil forsvinne. Det er derfor viktig å se og utnytte mulighetene for å utstede flere kompetansebevis underveis i utdanningsløpet. Dette kan fungere som en motivasjonsfaktor på vegen til å fullføre og også gi de ungdommene som faller fra bevis på den kompetansen de har tilegnet seg.

Oppland Venstre vil:
– Styrke rådgiverkompetansen i ungdomsskolen slik at veiledningen til hver enkelt er bedre tilpasset og bidra til at yrkesfaglige utdannelser gis status og prioritet
– Revurdere teoriopplæringen for hvert yrkesfag, slik at teoriundervisningen blir mer rettet mot selve fagutdanningen.
– Oppgradere fasilitetene på skolene, slik at utstyret brukt i opplæringen samsvarer med arbeidslivet.
– Gi økte muligheter for å kombinere lærling- og skoletid ved økt bruk av vekslingsmodellen.
– Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
– Jobbe for at skolene kan utstede flere kompetansebevis underveis i utdanningsløp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**