Bro over Oslofjorden må inkludere jernbane

Illustrasjon ny Oslofjordbru, Statens Vegvesen

Røyken Venstre mener at konseptvalgutredningen (KVU) om kryssing av Oslofjorden ikke svarer på et av de mest sentrale elementene i debatten. Venstre er dessuten kritisk til de valgte traséene i utredningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: privat

-KVU-en fokuserer mest på vei, mens den burde hatt et helt annet og mer fremtidsrettet perspektiv, nemlig en utbygging av jernbane sett i lys av utviklingen i hele Osloregionen, sier Rebekka Borsch, Venstres toppkandidat i Røyken.

Det er Statens Vegvesen (SVV), Kystverket og Jernbaneverket som står bak utredningen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. – Det blir feil og bakstreversk at veimyndighetene kun ser på veitrafikk. Det bor allerede 2 millioner mennesker rundt Oslofjorden og det ventes en stor befolkningsøkning i årene som kommer. I 2030 vil 40% av Norges innbyggere bo her, ifølge prognoser fra Statistisk Sentralbyrå. Det er klart at vi trenger en fjordkryssing som binder hele Stor-Oslo sammen og som skaper en “Ring 4” tilrettelagt for kollektivtrafikk.

Venstre er dessuten sterkt kritisk til at Statens Vegvesen (SVV) har valgt brotraséer der det er de største interessekonfliktene. SVV velger å foreslå bro over Håøya, som har et rikt dyreliv og kanskje er Røykens vakreste og mest aktive friluftsområde. På alternativet med bro mellom Vestby og Filtvet foreslås en veitrasé langs kysten, kanskje det mest attraktive friluftsområdet på søndre Hurum. Dette skaper med rette reaksjoner.

Det kan nesten virke som om KVU-en er laget for å støtte opp under det SVV alltid har favorisert, nemlig nytt tunnelløp. Dette er forstemmende. Hurumhalvøya og regionen Stor-Oslo fortjener bedre enn som så. Et nytt tunnelløp vil bli like bratt som det gamle og dermed fremdeles trafikkfarlig og brannfarlig, selv om SVV påstår at man med to tunneler tilfredsstiller kravene i EUs tunnelsikkerhetsdirektiv.

På Vestlandet skal det bygges en hel rekke store broer med en totalpris på over 60 milliarder kroner i forbindelse med “fergefri E36”. Men rett ved hovedstaden, i det området i Norge der vi har den største befolkningstettheten og utviklingen, skal det altså ikke være mulig med bygging av en bro med jernbane, gang- og sykkelvei. Dette er komplett umulig å forstå for de fleste.

Venstre mener derfor at KVU-en ikke gir svar på utfordringen. Det må utvikles miljøvennlige transportløsninger og sammenhengende og variert regional infrastruktur på lengre sikt i Osloregionen for å møte fremtidens utfordringer. Da er jernbane nødt til å være en del av løsningen, avslutter Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**