Venstre kjempet for Sandspollen igjen

Merete Haug , Foto: Kjersti Håbjørg

Ved behandling av reguleringsplanen for nytt tunnelløp under Oslofjorden i Kommunestyret 17. februar, fikk Venstre enstemmig tilslutning for å be Statens Vegvesen tilstrebe å oppnå maks støy på 40 db i Sandspollen.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Mer trafikkstøy enn før

Et nytt tunnelløp medfører at påkjørsel ved tunnelåpningen utføres som planfritt kryss, påkjørslene løftes opp over veibanen. Dette sammen med økt trafikk gor naturlig nok mer trafikkstøy enn i dag.

Har ikke sett på støy til Sandspollen
Statens Vegvesen har utredet støy for boligene i nærheten og velger å innløse dem istedenfor å etablere støyskjerming. Støy i Sandspollen, derimot, er ikke tatt i betraktning.

Sandspollen er et rekreasjonsområde med nasjonal betydning, den beste naturlige havna i Indre Oslofjord. Fravær av støy er en viktig del av naturopplevelsen. Det sier seg selv at vedvarende teknisk sus fra for eksempel en motorvei er noe helt annet enn det naturlige lydbildet fra båter og mennesker, og ikke noe vi kan akseptere i Sandspollen.

Kart over Hurumhalvøya.
Kart over Hurumhalvøya.

Mangler “stillekart”
I følge støyveilederen til Statens Vegvesen er 40 db satt som støygrense for bynære rekreasjonsområder. Dersom de skal legge dette inn som krav i sine planer må imidlertid kommunen ha utarbeidet et ‘stillekart’, et kart som viser hvilke områder som skal skjermes for slik teknisk støy. Det har Hurum kommune ikke gjort.

Venstre har derfor valgt å utforme vårt forslag som en henstilling til Vegvesenet og ikke som et krav, men har fått signaler om at de vil etterkomme dette.

Stillhet snart et knapt gode

Denne saken avdekker jo at Hurum kommune som forvalter av store regionale rekreasjonsområder bør ta sikte på å utarbeide et stillekart innen neste rullering av kommuneplan. Venstre vil arbeide for at dette blir tatt på alvor.

Fravær av støy er et gode som vi her på vår blågrønne halvøy gjerne tar for gitt, men altfor lett kan miste. Stillhet er i ferd med å bli en sjelden vare på Østlandet.

‘Lar vi støyen drepe stillheten, taper vi ikke bare stillheten som egenverdi, men også som kongeveg til inspirasjon, refleksjon, skapende evne og som en kulturens veg hjem til naturen’ (Faarlund 1992)

Merete Haug
Merete Haug
Merete Haug

Nestleder Hurum Venstre
Medlem Planutvalget i Hurum

 

Innlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis den 05.03.15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**