Venstre krever måling av luftkvaliteten i Asker

E18 Asker sentrum, Foto: Ivar Knai - Asker Venstre

Lokal luftforurensning er en trussel mot både helse og miljø. Så langt har Asker kommune sagt nei til å sette opp en egen måler i Asker sentrum. Det vil Asker Venstre endre på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lokal luftforurensning er et betydelig problem for norske byer og tettsteder. Faktisk er det så ille at EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA sist desember besluttet å stevne Norge inn for EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. Også i Asker kan problemet antas å være betydelig, men eksakt status vet vi ikke fordi Asker kommune har sagt nei til luftmålinger i Asker sentrum.

Asker kommune har en størrelse og en trafikkbelastning på linje med en middels stor by og bør ta samme type forholdsregler for lokal luftkvalitet. Opprettelse av en målestasjon har særlig to viktige formål:

1. Bidra til at utsatte grupper, som astmatikere, skal kunne ta forholdsregler på utsatte dager.

2. Gi datagrunnlag og kunnskap om lokal luftforurensning som kan brukes i videre planlegging av utviklingen av Asker sentrum.

Vi får stadig mer kunnskap om helsekonsekvensene av svevestøv. I tillegg vet vi at lokale forhold som bygningsmasse inntil veien, topografi og vindutsatthet har betydning for den naturlige luftutskiftningen. Nettopp derfor bør Asker få egen målestasjon.

Kunnskap om dagens luftforurensing er viktig for å vite om hvilke tiltak som må gjennomføres ved bygging av ny E18.

Utbyggingen av ny E18 vil mest sannsynlig føre til økt biltrafikk gjennom Asker sentrum og tunnelinnslag med økt konsentrasjon av avgasser. Kunnskap om dagens luftforurensing er viktig for å vite om hvilke tiltak som må gjennomføres ved bygging av ny E18.

Med lokale luftmålinger kan Asker kommune innføre varslingstjeneste via f eks sms på dager der grenseverdiene overskrides.

Fakta om luftkvalitet og måling

•Det er særlig nitrogenoksider og svevestøv fra biltrafikken som gir redusert luftkvalitet og medfører store helseutfordringer (kilde Norges Astma- og allergiforbund). Omfanget av helseskadene medfører at Miljødirektoratet for 2015 foreslår strengere grenseverdier.

•Målestasjoner langs hovedveiene har blant annet til hensikt å varsle når luftkvaliteten blir en utfordring for særlig astmatikere og personer med luftveisplager. Per i dag får ikke beboere i Asker sentrum slike varslinger, fordi Asker kommune har takket nei med henvisning til målestasjonene i Lier og Sandvika.

•Kjennskap til lokal luftkvalitet er viktig for å kunne iverksette eventuelle nødvendige tiltak lokalt. Ifølge NILU (Norsk institutt for luftforskning) vil ikke teknologiutvikling på motorer de kommende år forhindre at NO2-grenseverdiene fortsatt overskrides i områder som ligger nært trafikkerte veier uten iverksetting av ytterligere tiltak.

Marit H. Meyer, nestleder i Asker Venstre og 2. kandidat kommunevalget 2015
Jostein F. Tellnes, leder i Asker Venstre og 1. kandidat kommunevalget 2015

Saken er omtalt i Budstikka 23. januar 2015: Vil ha luftmålinger på E18

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**