Liveblogg: bystyrets møte 04.03.15

Foto: Jo Straube

Oslo Venstre blogger LIVE fra dagens møte i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

•15.00: Opprop
For Venstre møter Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Guro Fjellanger og Julianne Ferskaug.

•15.05: Behandling av mistillitsforslag mot byråd Hallstein Bjercke (V)
Dette forslaget ble fremsatt av partiene A, SV, R og MDG i forrige bystyremøte. Jf. bystyrets reglement behandles mistillitsforslag mot byråder i påfølgende bystyremøte.

-Carl I. Hagen gjør det klart at F ikke vil støtte mistillitsforslaget. Dermed har forslaget ikke flertall.

-Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg. Mistillit er det sterkeste parlamentariske virkemiddelet bystyret har overfor byrådet og dets medlemmer. I dag ligger et slikt forslag på bordet – som vi ikke er enige i. Som jeg sa i forrige bystyremøte så må saken vurderes på bakgrunn av den informasjon man til enhver tid har hatt om selskapets situasjon, og hvilke vurderinger man da til enhver tid tok. Venstre oppfatter at byråden tar ansvar og har vært ettertenksom og ydmyk i denne saken. Vi har merket oss at byråden tar innover seg at det er påpekt svakheter i eierstyringen, og varsler at han vil følge opp. Venstre har tillit til byråd Bjercke og vil ikke støtte forslaget, sa Berge Flatabø.

•15.26: Muntlig spørretime

•Marianne Borgen (SV) stiller spørsmål om Røa bad. Bystyret har hele tiden ønsket at Røa bad skal være tilgjengelig for skolene, men det foreligger ingen avtale om dette nå. Hvorfor har ikke byrådet greid å lage en slik avtale?
-Byråd Melby svarer. Byrådets handlinger i denne saken handler om å gjennomføre bystyrevedtak om at både skoleelever og allmenheten skal ha tilgang. Derfor er det satt i gang et arbeid i Bymiljøetaten om dette. Etter råd fra kommuneadvokaten er nå forhandlingene stilt i ro. Det å inngå en kontrakt med noen man står i en rettstvis med er vi frarådet. Det arbeides videre med dette, sa byråden.
•SV følger opp. Deler byråden etatens vurdering om at det ikke er behov for å leie, at det er nok kapasitet?
-Byråd Melby svarer at hun synes det er synd at skolene og befolkingen i dag ikke har den tilgangen byrådet ønsker at de skal ha. Det er viktig at vi sikrer at vi har tilgjengelighet til badet på lang sikt. Etaten har korrigert tidligere uttalelse om at det ikke finnes et behov. Vi ønsker å benytte oss av Røa bad, sa byråden.
•Flere partier følger opp med ytterligere spørsmålet.
-Byrådslederen og byråd Melby svarer begge at byrådet skal sikre allmenhetens tilgang, men at man her også må ha et langsiktid perspektiv.

•Arbeiderpartiet stiller spørsmål om Åsland stasjon.
-Odd Einar Dørum tar ordet i diskusjonen. Follobanen er en høyhastighetsbane. Følger opp spørsmål med hvordan nabokommunene vil se på det dersom Oslo forsøker å gjøre dette. Byrådslederen svarer at ordførerne i de Moss, Ski og Ås på det sterkeste har advart mot å gjøre dette. Grunnen er at en stopp i arbeidet med Follobanen vil sette fremdriften i fare.

•Harald Nissen (MDG) stiller spørsmål om vinterdrift på sykkelvei.
-Byråd Melby forklarer at etaten har vært i kontakt med andre byer om å diskutere hvordan Oslo bedre kan vedlikeholde sykkelveiene om vinteren. Byrådet ønsker å teste ut flere nye tiltak og metoder i Oslo som prøveprosjekter slik at man kan finne ut hvordan det kan gjøres på best mulig måte.

•Bjørnar Moxnes (R) stiller spørsmål om byrådets tanker rundt ny E18.
-Byråd Melby svarer. Byrådet jobber etter et nullvekstmål for personbiltrafikken, et mål vi har klart å nå de siste årene. Oppfatter at flertallet i bystyret er på linje med byrådet og vedtakene følges opp.

•Arbeiderpartiet stiller spørsmål om vedlikehold av kommunale boliger.
-Byråd Bjercke svarer at det kontinuerlig arbeides med vedlikeholdet. Rehabiliteringsarbeidet foregår planmessig og systematisk. I tillegg kommer det henvendelser fra enkeltbeboere som håndteres fortløpende. 1800 millioner de siste årene har gjort mye for standarden i de kommunale boligene, og fremover skal ennå mer gjøres. Vi har gjennomført historiens største kjøp av nye boliger, som også vil være med å heve standarden og spre boligene slik at vi får bedre bomiljøer, sa Bjercke.

16.41: Vi er nå på saker med innstilling fra Helse- og sosialkomiteen

•Nå behandles sak om velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene

-Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg. Velferdsteknologi vil i fremtiden bli ennå viktigere i pleie- og omsorgstjenestene, og kommunen må henge med i utviklingen. Fremtidens eldre og pleietrengende har andre ønsker og behov enn dagens brukere, noe som stiller krav til innovasjon i tjenestene og velferdsteknologiske løsninger. Denne saken viser byrådet at det er en oppgave som tas på alvor. Venstres utgangspunkt er at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge han eller hun ønsker det, og her spiller velferdsteknologien en viktig rolle. Byrådets prioriteringer er at velferdsteknologi skal støtte opp under egenmestring for hjemmeboende, og god bruk av velferdsteknologiske løsninger bidrar til å øke tryggheten og gi mer frihet til den enkelte. Spesielt på endring i livskvalitet for enkeltmennesker, økt trygghet og lengre botid i eget hjem, er resultatene gode. Det er veldig gledelig, og det er bare starten, sa Berge Flatabø.

16.58: Vi er nå på saker med innstilling fra Kultur- og utdanningskomiteen

•Nå behandles privat forslag fra Marianne Borgen (SV) om gratis frukt og grønt i skolen

-Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Det er fremsatt i diskusjonen om det blir feil å skulle sette ulike tiltak opp mot hverandre. Da vil jeg minne denne sal om at politikk dreier som nettopp dette. Å prioritere. For Venstre handler dette først og fremst nettopp om hva vi skal prioritere i skolen. Og i skolen prioriterer vi det viktigste først, nemlig opplæring av høyest mulig kvalitet. Heller enn å bruke mye ressurser på frukt og grønt i Osloskolen, vil vi bruke penger på å styrke læreren. Vi vil derfor ikke støtte SVs forslag om å innføre frukt og grønt i Osloskolen fra høsten av. Vi i Venstre mener det er viktig med et godt og variert kosthold, og det er ingen av partiene i bystyret som bestrider at frukt og grønt er en viktig del av det. Vi er ikke mot frukt og grønt i skolen, men vi er mer opptatt av de gode lærerne. Derfor prioriterer vi etter- og videreutdanning fremfor å gjeninnføre frukt og grønt i Osloskolen, sa Ferskaug.

•Nå behandles sak om kostnadsreduserende tiltak ved nye Deichmanske bibliotek

-Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Denne saken kommer som resultat av et verbalvedtak i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling i 2014. Det er gjennomført et omfattende arbeid for å finne kostnadsreduserende tiltak, og byrådet har innarbeidet kutt for omtrent 39 millioner kroner. Dette er det vi KAN kutte uten at det reelt sett vil bli DYRERE å bygge biblioteket. Disse kuttene er, som opplyst i saken, allerede innarbeidet i prosjektet .Å gjøre store endringer i prosjektet nå kan ikke bare føre til forsinkelser, men vil kreve reforhandling av kontrakter og omprosjekteringskostnader som vil være større enn innsparingene man kan gjøre. Venstre mener derfor at kutt ut over det byrådet har innarbeidet vil være uforsvarlig. Av kuttene er mange reversible. For eksempel kan man innrede kinosalen på et senere tidspunkt. Andre kutt vil ikke å gå ut over funksjonaliteten, som for eksempel at man får glatte i stedet for kantete søyler. Den investeringen dette bystyret har gjort er en fremtidsrettet investering i byens best besøkte kulturinstitusjon. Venstre har hele tiden vært opptatt av å bygge et best mulig bibliotek til en best mulig pris. Det har vært arbeidet målrettet for å holde byggekostnadene nede. Vi får et nytt hovedbibliotek i Bjørvika, og det kommer til å bli fantastisk. Dette er en viktig og riktig investering i kultur og kunnskap for fremtiden, ikke bare for Oslo, men for hele Norge – som vi har sagt mange ganger; nye Deichman i Bjørvika blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap, sa Ferskaug.

-Byråd Bjercke tar også ordet. Han redegjorde for de innarbeidede innsparingene. Han forsikret byrstyret om at nye Deichman fortsatt blir et ekstraordinært godt bibliotek.

18.19: Bystyret gjenopptar nå sine forhandlinger etter middagspausen.

•Nå behandles interpellasjon fra Rødt ang. midlertidige ansettelser

-Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg. For Venstre handler denne saken om å ha en regelverk som sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø, og som samtidig ligger tettere opp til det moderne arbeidslivet vi har i Norge.
Det største problemer for norsk arbeidsliv i dag er at det er så mange av de som faller utenfor arbeidslivet som aldri kommer seg inn igjen.Det kan være ulike grunner til at noen blir stående utenfor arbeidslivet. For noen skyldes det ulike funksjonshemninger, noen har kanskje fått en litt skjev start, mens andre har bare ikke noen erfaring å vise til. Felles for disse er at midlertidige stillinger kan fungere som et steg på veien til faste stillinger. Samtidig er hovedregelen i norsk arbeidsliv fast ansettelse, og skal fortsatt være det. Derfor er Venstre glad for at det skal være en grense for midlertidigheten, fulgt av en karantenetid for bedriften slik at man ikke kan drive en bedrift med serier av midlertidige ansettelser. Dette er særlig viktig for mange ufaglærte ansatte. Grensen på 15 % midlertidige stillinger per bedrift styrker hovedregelen om faste ansettelser, samtidig som det gjør at også små og mellomstore bedrifter kan ansette midlertidig. Venstre mener også at ansatte i midlertidige stillinger skal få rett på fast jobb tidligere enn med dagens regelverk. For Venstre handler dette om å gi flere en sjanse i arbeidslivet, og vi føler oss trygge på at de begrensningene på adgangen som er foreslått vil sørge for at faste ansettelser fortsatt vil være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sa Flatabø.

19.27: Nå behandles saker fra samferdsels- og miljøkomiteen

•Nå behandles saken “Sammen om en ren by”

-Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. I denne saken er det mange gode tiltak. Stolt, men inte nøjd, sa Dørum, as per usual.

-Byråd Melby tok også ordet og redegjorde for flere av tiltakene i saken.

19.43: Vi er nå på saker med innstilling fra Finanskomiteen

•Nå behandles privat forslag fra Ivar Johansen (SV) om sosialt entreprenørskap

-Guro Fjellanger holder Venstres innlegg. Sosialt entreprenørskap har lenge vært viktig for Venstre. Vi er glade for bredt flertall i denne saken. Sosiale entreprenører kan utfylle flere funksjoner i samfunnet. Oslo skal være en spennende og nyskapende by, en av verdens mest innovative byer. Sosialt entreprenørskap er svært viktig i arbeidet med dette. Venstre er positive for at det legges til rette for mer innovasjon, og er glade for at byrådet gjør dette. Skolen må også stimulere til sosialt entreprenøskap. Dette kan føre til større verdiskapning på flere områder. Forslagene inneholder ambisjoner som kan gjøre Oslo til en foregangskommune på sosialt entreprenørskap.

20.10: Vi er nå tilbake på saker med innstilling fra Samferdsels- og miljøkomiteen

•Nå behandles delegering av skiltmyndigheten

-Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Samferdsels- og miljøkomiteen har ikke tid til å ende opp som skiltansvarlige i Oslo kommune. Jeg foretrekker at Bymiljøetaten her gjør en god jobb, en raskere jobb enn politiet, og vi blir orientert om arbeidet. Vi vil gjerne sette styringsfart, sa Dørum.

-Byråd Melby tar også ordet. Skiltvedtak handler både om veldig store ting, og veldig små ting. Når det gjelder de store og politiske tiltakene, så ligger de til Oslo bystyre. Men det praktiske rundt det bør en fagetat gjøre. Det er fortsatt opp til bystyret hvordan man skal prioritere ulike trafikanter i gatene, for eksempel. Nå ligger alt til kommunen, det er vi selv som skal ordne opp. Dette er en gledens dag i Oslo bystyre. Mange har ønsket seg dette lenge, inkludert meg, og jeg takker samferdselsministeren for delegasjonen. Jeg håper han i fremtiden også vil bevilge penger til oss for å gjennomføre denne nye oppgaven, sa Melby.

20.21: Vi er nå tilbake på saker med innstilling fra Kultur- og utdanningskomiteen

•Nå behandles skolestruktur Hasle og Teglverket skoler

-Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Det er godt at vi i dag får vedtatt at skoleinntaksområdene forblir uendret, slik at Teglverket kan åpne som ny 1-10 skole med skolestart 2015, mens Hasle skole rehabiliteres og etablerers som en to parallellers 1-7 skole, samtidig som den prosjekteres som en fire parallellers. I denne saken er skolenes ledelse, skolenes FAUer OG skolenes driftstyrer, alle enige om hvilken løsning som er best for barna og fagmiljøet. Når det er situasjonen, er det enkelt for Venstre å velge hva vi ønsker å gjøre. Skolene selv og lokalmiljøet er de som har situasjonen nærmest på seg, og har en helt særegen oversikt. For Venstre er det da helt naturlig å høre på de lokale interessene, sa Ferskaug.

Bystyret heves 20.37. Livebloggen takker for følget og ønsker alle våre fans velkommen tilbake ved neste anledning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**