Sosialt entreprenørskap i Oslo

Sosialt entreprenørskap er en viktig sak for Venstre, og har vært det lenge. Venstre er derfor glad for at bystyret i dag samler seg om seks forslag for å gjøre det enklere å drive med sosialt entreprenørskap i byen og innad i kommunens virksomheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sosialt entreprenørskap vil gi flere mennesker mulighet til å skape et levebrød av sine hjertesaker, samtidig som det offentlige får tilført engasjement, entusiasme, individbaserte tilbud og en fornyelse og kvalitetsheving. Det offentlig kan ikke løse alt alene, og det er ikke bare de idelle organisasjonene som kan bidra med et verdibasert tilbud. Sosiale entreprenører kan være en skreddersøm som utfyller systemene, og skape gode småskalaløsninger til skole, helsevesen, barnevern og kriminalomsorg.

– Venstre ønsker å gjøre Oslo til en spennende, nyskapende og lærende by gjennom en satsing på entreprenørskap og innovasjon. Oslo kommune kan bli en av landets mest innovative kommuner gjennom målrettet og kontinuerlig innsats. Dette kan skje ved blant annet å samarbeide med sosiale entreprenører, ideell sektor og andre mulige leverandører av nyskapende tiltak, sier Guro Fjellanger.

Saken som ble behandlet i bystyret i dag inneholder flere gode tiltak, blant annet tiltak for å sikre innovasjon i kommunens virksomheter, såkalt entraprenørskap. Intraprenørskap skiller seg fra sosial entreprenørskap i at det dreier seg om sosial innovasjon i egen virksomhet.

– Venstre er positive til at det legges til rette for mer innovasjon og nyskaping også innenfor Oslo kommunes virksomheter, og er svært positive til at byrådet allerede jobber systematisk med dette i egne virksomheter, sier Guro Fjellanger.

Bystyret behandlet også et forslag om å stimulere til sosialt entreprenørskap i skolen. Venstre tror dette kan bidra til å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Entreprenørskap i skolen kan også inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng. Derfor er Venstre positive at virksomheter innenfor byrådsavdeling for kultur- og næring årlig har støttet Ungt Entreprenørskap på ulike måter.

Venstre mener at forslagene fra komiteen inneholder ambisjoner og målsettinger som kan bidra til at Oslo kan bli en foregangskommune innenfor sosialt entreprenørskap, og støtter helhjertet opp om disse forslagene.

Forslagene som ble vedtatt av bystyret:

1. Byrådet bes utarbeide en strategi for hvordan Oslo kommune skal bli en foregangskommune ved å legge til rette for og benytte seg av tjenester fra sosiale entreprenører som et supplement til kommunale tjenester.
2. Byrådet bes arbeide for økt intraprenørskap i kommunens egen tjenesteproduksjon og gjennom dette fremme en kultur for innovasjon, opplæring og aktivitet blant kommunens ansatte.
3. Byrådet bes legge til rette for at Oslo kommunes virksomheter er positiv til deltakelse i forskningsprosjekter i samarbeid med sosiale entreprenører.
4. Byrådet bes ta initiativ til en dialog med Innovasjon Norge om etablererstipend og lån til bærekraftige ideer fra sosiale entreprenører.
5. Byrådet bes legge til rette for sosialt entreprenørskap i skolen gjennom aktiviteter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo.
6. Byrådet bes stille seg positiv til at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for sosialt entreprenørskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**