Bærekraftig utvikling?

Utsikt fra Vardåsen mot Røyken og Hurum Foto: Ivar Knai - Asker Venstre

Asker og Bærum må nå erkjenne at vi er en del av verden og handle i tråd med det vi vet.

Sagbruksanlegget på Fossum oppfyller ingen av dagens krav til boligutbygging.

Vi har forpliktet oss til å følge overordnede statlige retningslinjer, som sier at all fortetting skal skje på kollektivknutepunkter og at eventuell trafikkøkning skal skje kollektivt eller ved sykkel og gange. Fossum oppfyller ingen av disse kravene.

Når først et område er tatt i bruk åpnes det ikke opp for at det kan brukes til hva som helst.

Det skal allikevel en betydelig viljestyrke til for å sette ned foten og stoppe en slik utvikling.

Heldigvis er det ingen grunn til at enkeltmennesker trenger å ta slike avgjørelser. Regulering og utvikling av arealene i våre kommuner er alle innbyggerne og valgte politikeres ansvar.

Fellesskapet skal velge de beste løsningene for nåværende og kommende generasjoner.

Det er lett å si seg enig med Bærum Høyres formann Lisbeth Hammer Krog slik hun ble sitert i 2004:

«Grini og Fossum er områder som er rike på kulturminner. Du har arbeiderboligene, skogene, fossen og broen. Dessuten vil vi verne dyrket mark. Grinijordene er et av de fem gjenværende sammenhengende jordbruksområdene i Bærum»

Hun stilte også spørsmål ved vei- og skolekapasitet i området.

Venstre er helt enig i Hammer Krogs vurdering av situasjonen på Fossum og Grini. Vi vet jo at argumentene fortsatt er gyldige, ettersom det ikke har blitt flere sammenhengende jordbruksområder eller eldre kulturminner i Bærum siden 2004. Planene i Bærum kan ikke fravikes hver gang en utbygger kommer opp med en glup idé. Denne strategien har vært fulgt i mange år i Bærum og bidratt til kortsiktige og lite bærekraftige løsninger.

Fellesskapet skal velge de beste løsningene for nåværende og kommende generasjoner.

Naturvernforbundet skriver 10. februar klokt om hvorfor det er så avgjørende at vi bygger ut arealeffektivt. Vi har kunnskap i dag som sier at vi ikke må bygge ned matjord, marka eller andre uerstattelige arealer.

Det foreligger også et forslag til regionalplan på høring hvor Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har som felles målsetting at utbygging skal skje ved de store kollektivknutepunktene, Asker, Sandvika, Lillestrøm og Ski, samt ved lokaltogstasjoner og T-banestasjoner.

Det er neppe en overraskelse at Fossum ikke er nevnt i disse planene, og heller ikke at eier ønsker å bygge.

Det som vekker forundring, er at det virker som Høyre ønsker utbygging på Fossum, stikk i strid med egne utsagn, regjering og bedre viten. Vi håper det ikke er tilfelle.

Vi har dessverre en tilsvarende sak i nabobygda Asker. Dikemark sykehus går mot nedleggelse og et stort attraktivt område med en særpreget og vakker bebyggelse skal få ny bruk.

Asker kommunes ambisjoner om stor boligvekst gjennom fortetting i den gamle bebyggelsen på Dikemark er dessverre en dårlig idé. Stedet har hverken tog eller bane, og det er heller ikke tilstrekkelig utbygd veinett.

At den vakre bebyggelsen skal forvaltes videre er klokt. At det vakre området, med samme kvaliteter som Sem-området, skal fortettes med opptil tusen nye boliger er ikke klokt.

En tidligere sambygding i Asker kom med følgende refleksjon fra Antarktis her forleden: «Det er et håp at de (yngre) kan ta bedre vare på kloden vår enn min generasjon har klart.»

Vi deler denne oppfatningen og vet at Venstres nye kandidater til kommunestyrene i Asker og Bærum er rede til å gjøre en endring.

Venstre vil ha en kunnskapsbasert utvikling av Asker og Bærum. Vi vet at fortetting må skje der vi har skinnegående samferdsel, alt annet må være små unntak.

Fossum og Dikemark må derfor få hvile til vi har funnet en bedre løsning som tar vare på kloden nå og for fremtiden.

Eirik Bøe, Bærum Venstre, 2.kandidat til fylkestingsvalget i Akershus for Venstre, 8. kandidat i Bærum

Njål Vikdal, Asker Venstre, 4.kandidat til fylkestingsvalget for Venstre

Innlegget sto på trykk i Budstikka 2. mars 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**