Velferdsbyen

Alle mennesker skal ha rett til frihet og et verdig liv. Velferdsstaten skal bidra til dette, som borgernes felles system for rettferdighet og trygghet. De grunnleggende forutsetningene for et godt liv skal være der for alle, uavhengig av de ulikheter vi fødes inn i og de tilfeldigheter som livet bringer. Til grunn for alt ligger det personlige ansvaret hver enkelt har for seg selv og sine medmennesker. Det kan ingen velferdsstat erstatte.

De fleste har det godt i Kristiansand i dag. Likevel vet vi at noen av våre innbyggere sliter med levekårsutfordringer, som for eksempel rusproblemer, psykisk sykdom og tidlig uførhet. Forebygging og rehabilitering skal være hovedfokus i kommunens omsorgstilbud. Eldre må i større grad få innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Et mer fleksibelt tilbud vil i større grad fange opp de ulike ønskene og behovene også eldre har.

At barn opplever trygghet og gode levekår er sentralt i et velferdssamfunn, og for Venstre er barns oppvekstvilkår noe av det aller viktigste vi kan fokusere på. Det innebærer en tidlig innsats og satsing spesielt inn mot skole, barnehage, barnevern, helsetjenesten og andre deler av det offentlige som møter barn og ungdom. Det skal være godt å vokse opp i Kristiansand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**