Valgprogram 2015-2019

Venstres fremtidsbilde av Drammen

Drammen er et samfunn der man har frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og for miljøet vårt. Denne friheten skapes ved å gi reell valgfrihet til alle – ikke bare de som har egne ressurser til det – og det er også slik vi tar ansvar for hverandre. Et godt samfunn er skapt av frie mennesker som er i stand til å ta gode valg for seg selv, sin familie og verden rundt dem.

Drammen er et godt sted å bo for det store mangfoldet av folk som bor her, også for dem som ikke deler verdiene til flertallet av borgerne.

Miljø og natur

Drammens utvikling er grønn og bærekraftig. Kortsiktige økonomiske hensyn må vike for langsiktige miljøhensyn og en rettferdig samfunnsutvikling basert på frihet, fremtid og fellesskap. Nye bygninger i Drammen er nullutslipps- eller plusshus og bygget med så lite karbonavtrykk som mulig.

Nærhet til naturen og dyreliv er en del av det å bo i kommunen vår. Vi er sikret rent vann og ren luft fordi vi gjorde bevisste valg når vi utviklet kommunen vår videre.

Folkehelse

I Drammen holder folk seg friske lenger fordi fysisk aktivitet er en naturlig del av skolen og arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser tilbyr en time fysisk aktivitet i arbeidstiden fordi det gir friske mennesker. Arbeid er viktig for alle uavhengig av utdannelsesnivå og livssituasjon.

I kommunen vår er det lov å be om hjelp. Ingen skal bli avvist av fordommer som eksisterer i samfunnet, men bli tatt i mot med åpent sinn. Den fysiske og psykiske helsen henger sammen og kan derfor ikke sees adskilt.

Drammen er en god by å bli gammel i. Alderdom er i seg selv ikke et hinder for aktiv deltakelse i samfunnet. I Drammen oppfordrer vi godt voksne mennesker til å delta med sine hender, hjerter og kunnskap. På den måten får vi lykkeligere barnebarn og oldebarn.

Bytuvikling

I Drammen skal man kunne reise mest effektivt uten bil, og de fleste velger å gå eller sykle når de bruker byen. Folk slapper av til en bok, oppdaterer seg på sosiale medier eller har en samtale med gode venner mens de reiser kollektiv. De fleste ønsker ikke å eie egen bil, men har alltid tilgang på bil via bildelingsordninger hvis behovet melder seg.

Drammen har sykkelprioriterte veier, der bilene er velkomne, men må underordne seg gående og syklende.

Barnefamiliene ønsker å bo sentrumsnært med tilgang til kafeer, kultur og aktivitet. Det er menneskene som fyller uterommene med aktivitet av alle slag, som gjør byen til et trygt sted for barn, voksne og godt voksne.

I bysentrum er det plass til handel, kultur og boliger. Vi verdsetter vakre og funksjonelle uterom i byen hvor vi bor, hvor historiske bygninger er en del av opplevelsen.

Læring og nyskapning

Alle elever er ulike. Skolene i Drammen er et sted for lek og læring for mangfoldet av barn og unge som vokser opp. En mer praktisk rettet skole gir motiverte elever som føler mestring. Vi har skolebygg som skaper nysgjerrige, utforskende og sosiale elever. Digitale verktøy skaper “klasserom” som gir elevene mulighet til valgfri fordypning og læring i ulikt tempo.

På Drammensbiblioteket møtes mennesker med ulik kompetanse for å skape nye ideer og verk. Biblioteket er en plass hvor det alltid er mulig å tilegne seg ny kunnskap gjennom ulike medier.

Næringslivet i Drammen er variert og drar nytte av hverandres kompetanse. Nytt sykehus har bidratt til å gjøre Drammen til et sentrum for helseinnovasjon.

Kultur og frivillighet

I Drammen lever det frie kulturlivet. Kommunen har et bredt spekter av scener og arenaer hvor musikk, teater og andre kulturuttrykk fritt kan utfolde seg.

De frivillige organisasjonene er avgjørende for å skape et mangfold av tilbud i Drammen for store og små. Fysisk aktivitet skaper glade mennesker som yter mer i hverdagen. Nærhet til marka, lekeplasser og nærmiljøanlegg skaper kort vei til bevegelse og positive opplevelser.

Frivilligheten blomstrer i Drammen som en møteplass for læring, sosialisering og dugnad. De frivillige organisasjonene knytter mennesker sammen på tvers av alder, status og kulturer. Det er sammen vi skaper den gode byen vi alle er glade i.

Venstre valgprogram

Miljø og naturressurser

Drammen skal ha en aktiv miljøpolitikk som sikrer kommende generasjoner muligheter til et godt liv.

By- og tjenesteutviklingen i Drammen skal være bærekraftig og fremtidsrettet. Venstre ønsker å ta vare på og videreutvikle byens grønne rom. Byen vår skal ha ren luft, rent vann og ta vare på det biologiske mangfoldet. Drammen skal ta et lokalt ansvar for å redusere utslipp av klimagasser.

Klima og energieffektivisering

De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Endringene kommer raskere og girstørre utslag enn man regnet med inntil bare for kort tid siden. Norge har ambisiøse klimamålsettinger, og Drammen kommune må være med å bidra til Norges målsetting om klimakutt.

Venstre vil:

 • Ha fokus på miljøperspektivet i alle kommunale anbuds- og innkjøpsprosesser.
 • Prioritere byggesøknader for bygg som bygges etter passivhusstandarden eller bedre.
 • Innføre rett til å levere overskuddsenergi inn i fjernvarmenettet eller strømnettet for bygg som generer mer energi enn de bruker.
 • Gjennomføre en klimavettkampanje i Drammen for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energivalg eller kjøp av varer og tjenester.
 • Ha krav om at nye boliger skal være energieffektive, og at kommunen synliggjøre hvor mye boligeier sparer på å bygge energieffektivt.
 • Arbeide for at flere allerede eksisterende bygg kobler seg til fjernvarmenettet.
 • Opprette et ENØK-fond som støtter private initiativ for strømsparing og bruk av alternative energikilder. Fondet skal støtte både bedrifter og privatpersoner, og ha en innretning som er enkel å administrere.
 • Vedta at alle nye kommunale bygg skal bygges på mest mulig klima vennlig måte.
 • Skape flere grønne arealer som kan fange opp økt nedbør, hindre erosjon og som samtidig skaper trivsel i byer og tettsteder, for eksempel grøntarealer, grønne tak, dammer og forsterket vegetasjon rundt bekkeløp.
 • Dimensjonere nye veier og avløpsledninger slik at de tåler forventede klimaendringer som ekstremvær og økt overvannshåndtering.

Forurensning og renovasjon

Forurensning er alt som gjør et miljø usunt. De viktigste kildene til luftforurensing i Drammen er veitrafikk, særlig fra NOX og svevestøv. Venstre vil stille krav til at innbyggerne i Drammen skal kunne leve i et sunt bymiljø.

Venstre har en målsetning om å redusere avfallsmengden i Drammen kommune. Søppel hører ikke hjemme i naturen, langs gater eller i bybildet. Nesten alt avfall kan komme til nytte igjen som råvarer i nye produkter eller i energiproduksjon.

Venstre vil:

 • Innføre tiltak for å redusere svevestøvproblematikk, ved for eksempel forbedre kollektivtilbudet, hastighetsreduksjon på veiene eller kreve kjøp av oblater for å benytte dieselbiler uten partikkelfilter.
 • nsker at innbyggernes avfall i hovedsak skal håndteres lokalt og gjenvinnes til nye produkter eller ren energi til lokalt bruk.
 • Sørge for at matavfallet lokalt omdannes til miljøvennlig biogass eller matjord, og informere borgerne bedre om muligheten til å kompostere eget matavfall i godkjente komposteringsbinger.
 • Reduser matkasting, for eksempel ved å bruke mindre tallerkener i kommunens kantiner.
 • Etablere egne søppelkasser for panteflasker, slik at flaskene kan pantes og ikke havner i vanlig avfall.
 • Ha en standard for kildesortering ved offentlige søppelkasser, slik at det blir enkelt for folk å bidra til kildesortering.
 • Redusere bruken av veisalt til et minimum, da veisalt tar livet av planter og dyr.
 • At kommunen ikke bruker glyfosat (roundup) som ugressmiddel.

Biologisk mangfold og dyrevern

For Venstre er det viktig å beholde mangfoldet av arter og naturtyper. Alle arter er en del av et større økosystem, og tap av enkeltarter kan føre til ukjente konsekvenser. For eksempel innsekter gjør jobben med å befrukte planter, slik at vi kan høste korn, frukt og grønnsaker. Dør pollinerende insekter ut, mister vi viktige avlinger. Tap av mangfoldet kan føre til et ustabilt økosystemet som vi er avhengig av for å kunne høste av naturen.

Venstre mener at dyr har en verdi i seg selv og at dyr skal behandles med respekt. Husdyrhold skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov.

Venstre vil:

 • Ha tiltak for å bedre situasjonen for bier, ved å plante bievennlige blomster og bidra til utplassering av bikuber.
 • Ha fokus på at Drammen kommune bidrar til internasjonale mål om bevaring av biologisk mangfold.
 • Lage en kunnskapsdatabase over kommunens arter og naturtyper, samt sørge for overvåking av truede arter.
 • Sikre levedyktige bestander av de norske rovdyra, ved å forby kvotejakt på gaupe i kommunens skoger.
 • Forvalte byens skogarealer på en bærekraftig måte, og særlig sørge for at gammelskogen tas vare på, og sikre mot uthuling av LNF-områder.
 • Sikre bevaring av spesielt verdifulle trær i byrommet og sikre nyplanting av trær ved hogging.
 • At kommunen skal benytte sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter.

Eierskap til naturressurser

Da Venstre innførte hjemfallsretten på vannkraft, var det ut i fra en tanke om at fellesskapet skal eie og forvalte fornybare naturressurser. Retten til rent vann er grunnleggende viktig for alt liv, og Venstre kan ikke se at privatisering vil gi bedre eller billigere drikkevann. Skjev fordeling av ressurser kan føre til uønskede konflikter.

Venstre vil:

 • At fellesskapet skal beholde eierskap til Glitre vannverk.
 • Beholde og drive et aktivt eierskap i Energiselskapet Buskerud, til fellesskapets beste.
 • Ha fokus på at Drammen kommune forvalter sine naturressurser i elva, i fjorden og i marka på en bærekraftig måte.

Landbruk og urban dyrking

Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer. Urban matproduksjon fremmer kunnskap om dyrking av økologisk kortreist mat og har samtidig svært positive sosiale, helse- og samfunnsmessige effekter.

Venstre vil:

 • Sørge for et sterkt vern av matjord lokalt.
 • Beholde Skogerbygda som et sammenhengende landbruksareal.
 • Støtte etablering av andelslandbruk i vår kommune.
 • Utarbeide en mulighetsstudie for urban dyrking på tak og offentlige parker, samt legge til rette for urbane kjøkkenhager i nye byutviklingsprosjekt.

Se også kapittelet om “byutvikling og samferdsel” for flere miljøtiltak.

 

Helse og omsorg

Drammen skal være en god og trygg by gjennom hele livet.

Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. Det er de universelle tiltakene, som en god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltagelse i frivillig aktivitet som idrett og friluftsliv, som er viktigst også for helsetilstanden til befolkningen. Fysisk og psykisk helse må ses i sammenheng.

For noen grupper behøves målrettede tiltak. De skal møtes av et samarbeidende tjenestetilbud som ser hele mennesket. Alle aktive brukere av omsorgstjenestene i og utenfor institusjon skal ha en kontaktperson som er deres primærkontakt.

God helse skapes i byer hvor det er lett å velge gange og sykkel til skole, jobb, handel og aktivitetstilbud. Byene må også ha et variert tilbud til hele befolkningen når det kommer til arbeidsplasser, læringsarenaer, møteplasser, kultur og andre tilbud som bidrar positivt til den mentale helsen.

Folkehelse og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i hverdagen bidrar til bedre folkehelse. Venstre mener det er viktig at Drammen har et bredt spekter av aktivitetstilbud, også for alle de som ikke driver med organisert idrett. Vi vil at kommunen skal motivere, gjennom de tilbud som finnes i Drammen, til at folk blir mer fysisk aktive.

Venstre vil:

 • At Drammen skal satse på et bredt spekter av lavterskelaktivitet som kort vei til lette turløyper, treningsapparater, sandvolleyball, parkour og ballbinger.
 • At kroppsøvingstimene skal ha et innhold som gjør at alle barn kan bli glad i fysisk aktivitet.
 • Prioritere å støtte frivillige organisasjoner som skaper lavterskeltilbud for fysisk aktivitet, utenom den organiserte lagidretten.
 • At skoler, institusjoner og boligområder har nærhet til et bredt spekter av aktivitetstilbud.
 • ke andel vegetaralternativ ved kommunale kantiner.

Psykiatri og rus

Alle kjenner noen som sliter med psykiske problemer, hvor mange også har tilknyttede rusproblemer. De skal møtes med et verdig tilbud som ser mennesket og gir folk hjelp. Venstre mener at hjelpen må komme så tidlig som mulig, slik at man lettere kan få hjelp til problemene. Mennesker med psykiske problemer som sliter med rusavhengighet trenger hjelp, ikke straff.

Venstre vil:

 • Ha et lavterskel psykologtilbud til folk i alle aldre, hvor man ikke trenger henvisning.
 • Ha bedre ettervernstilbud med kvalifiserte ruskonsulenter som kan sørge for tilfredsstillende bolig og aktivitetstilbud.
 • At frivillige organisasjoner deltar mer i rusomsorgen, blant annet for å få flere lavterskeltilbud for rusavhengige.
 • Ha en tverrfaglig og helhetlig rusbehandling som ivaretar problematikk rundt familiesituasjon, psykiatri og sykdom.
 • ke kompetansen på rusbehandling hos allment helsepersonell i kommunen.
 • Sikre et botilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, som også sliter med rus og/eller psykiatriproblematikk. Disse ivaretas ikke av Betzy krisesenter i dag.
 • Legge til rette for arbeidstilbud slik at de med arbeidsevne kommer seg ut i arbeid Drammen kommune har et spesielt ansvar i så måte som en av kommunens største arbeidsgivere.

Drammen Sykehus

Venstre ønsker at Drammen sykehus skal bygges som et miljøvennlig sykehus, plassert sentralt for ansatte, pasienter og pårørende. Vi mener det er viktig at somatikk og psykiatri samlokaliseres og at begge fagområder bygges samtidig.

Venstre vil:

 • Jobbe for et sykehus i Drammen blir plassert i nærheten av en jernbanestasjon og at sykkelveier til sykehuset må være på plass før sykehuset åpner.
 • Ikke tillate at store arealer brukes til bakkeparkering ved sykehuset.

Fattigdom og boligsosiale tiltak

Fattigdommen i Drammen innebærer en lavere levestandard, man blir stående utenfor samfunnet og fratatt muligheten til å delta i fellesskapet. Fattigdommen er vanskelig å få øye på, men vi vet at den finnes. Venstre mener det er viktig å hindre at fattigdom går i arv. Derfor må barn av lavinntektsfamilier få de samme mulighetene til barnehage, SFO og fritidsaktiviteter.

Venstre vil:

 • Bedre tilgjengeligheten for kommunens gjeldsrådgivning.
 • Bedre samarbeid mellom NAV og kommunen for å tilby helhetlige løsninger.
 • Sikre riktig bruk av individuell plan og aktivitetsplan til det beste for bruker.
 • Sikre at kommunens utleieboliger spres til alle bydeler.
 • Sikre god standard på kommunens utleieboliger, med gode utearealer for barn i nærheten.
 • Videreføre gratis kjernetid i barnehage og SFO som en ordning som er behovsprøvd og gjelder uavhengig av hvor du bor.
 • Belønne frivillige organisasjoner som ikke krever deltageravgift for aktiviteter, fra barn av lavinntektsfamilier.

Borgere med funksjonsnedsettelser

Samfunnsskapte barrierer gjør det i dag vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet på lik linje med andre. Venstre vil arbeide for et universelt utformet samfunn som sikrer tilgjengelighet for alle.

Venstre vil:

 • Ha universell utforming av offentlige bygg og transport.
 • Ha god tilgjengelighet til sentrum hele året, ved å sikre universelt utformete byrom.
 • At kommunen og offentlige virksomheter aktivt skal bidra til å slippe folk med nedsatt funksjonshemming inn i arbeidslivet.
 • Sikre en tilfredsstillende BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), slik at folk med funksjonsnedsettelser kan styre sin egen hverdag.

Barn og barnevern

Barn og unge er vår viktigste ressurs og skal prioriteres i kommunens budsjetter. Venstre mener at alle barn har rett til god omsorg, trygghet og kjærlighet. Når foreldre og deres nettverk ikke makter omsorgsoppgaven på tilstrekkelig vis, må kommunen ha et tilbud som sikrer barns livskvalitet. Barns rettssikkerhet og oppvekstforhold må sikres.

Venstre vil:

 • Kurse lærere til å oppdage barn og unge som sliter med problemer, slik at de kan varsle helsesøster eller lege.
 • Samle flere barnevernstilbud på kommunenivå, for å sikre bedre behandling av enkeltbarn.
 • Jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid gjennom en god helsetjeneste for barn i førskole- og skolealder, med bedre ivaretakelse av kosthold og fysisk aktivitet.
 • Satse på gode samarbeidsformer med barnevernet, samt ha lavterskeltilbud for dem som trenger det.
 • Sikre avlastning for barn og foreldre via tilbud som Friminuttet og Barnas Stasjon.
 • Gi bedre opplæring og oppfølging til fosterfamilier, samt bedre tilsyn med disse.

Ungdom og unge voksne

Ungdomstiden er preget av sterke følelser, samt krav fra venner og foreldre. Det er viktig at samfunnet gir unge mennesker som trenger det tidlig hjelp til de utfordringer de møter, slik at problemene ikke utvikler seg. Venstre mener at helsetilbud, lyttende voksne og informasjon til ungdom må være lett tilgjengelig.

Venstre vil:

 • At helsestasjon for ungdom er lett tilgjengelig og har et godt og relevant tilbud som møter og lytter til unge i deres hverdag.
 • At ungdom lett skal kunne møte helsesøster på skolene og via sosiale medier for å sikre gode muligheter for kommunikasjon.
 • Ha et godt samarbeid mellom kommunale og private/frivillige tilbydere av helse- og omsorgstjenester.
 • Styrke seksualundervisningen i skolen, som gir god kunnskap i tema som identitet, kjønn, seksualitet og samfunnsnormer.
 • Jobbe for å få til et tilbud som tilbyr terapi og rådgivning for unge mellom 14-35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer, som for eksempel Kompasset organisert av Blå kors.

Eldreomsorg

Eldre må i stor grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra kommunen. Venstre ønsker å prioritere forebyggende tiltak slik at eldre beholder en god helse og får mulighet til å bo hjemme lengre. Det skal være nok sykehjemsplasser slik at ingen må vente på plass.

Venstre vil:

 • Sikre et godt samarbeid mellom de ulike helsetilbudene i stat og kommune.
 • At kommunen gjennom “Skap gode dager” sikrer at det er samsvar mellom samlet pleie- og omsorgsbehov og kompetanse.
 • At helsepersonell samarbeider tverrfaglig for å sikre en effektiv arbeidsfordeling ved hjemmetjenester og institusjoner.
 • At eldre kan bo hjemme lenger gjennom tiltak som “Forebyggende team” og vaktmestertjenester for hjemmeboende eldre.
 • At det finnes tilgjengelig møteareanaer i helger og høytider.
 • Sikre en sikkerhetsstandard ved kommunal sjekk av boliger for eldre.
 • Gi kommunal støtte til bygging av generasjonsbolig.
 • At kommunen som arbeidsplass arbeider aktivt for at arbeidstakerne kan stå lenger i jobb gjennom en helhetlig seniorpolitikk.
 • At kommunen har riktig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger med tilsyn. Vi vil jobbe for at antall omsorgsboliger økes.

 

Skole og kunnskap

I Drammen skal alle barn og unge få mulighet til å utvikle sine evner og finne sin plass som borgere gjennom lek, fellesskap og læring

En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn, er å sørge for å at alle ungdommer kan gå ut i arbeidslivet med solide kunnskaper og ferdigheter, men også med nysgjerrighet og kreativitet som kan bidra til nyskaping og framtidsrettede løsninger både i privat og offentlig sektor.

Vi tilegner oss kunnskap på mange arenaer gjennom livet. Familie, barnehage, skole, bibliotek, næringsliv og frivillig arbeid er noen av mange plasser livslang læring skjer. Like viktig som livslang læring, er at samfunnet benytte seg av den kunnskap og erfaringen borgerne besitter.

Barnehage

Barnehagen er et sted hvor små mennesker lærer å møte en større verden gjennom lek og samspill. Å tilrettelegge for gode barnehager som en del av grunnlaget for en trygg, utviklende og god oppvekst, er noe av det viktigste vi gjør

Venstre vil:

 • At barnehagene i Drammen er et sted for læring gjennom lek og utforsking.
 • Innføre seniortiltak for å beholde barnehagelærere i barnehagen gjennom hele sitt yrkesliv, som for eksempel kompetanseheving og en ekstra senioruke.
 • Tilrettelegge for åpne barnehager som kan tilby språkopplæring gjennom lek og samvær.
 • At den enkelte barnehage skal kunne utvikle sin egenart og pedagogiske profil, som for eksempel friluftsbarnehager og musikkbarnehager.
 • Beholde inntektsgraderte barnehagepriser.
 • Ha større fokus på friluftsliv, fysisk aktivitet og fri lek i barnehagene.
 • Stille krav til norskkompetanse hos assistenter og pedagoger i barnehager hvor mange barn ikke har norsk som morsmål.
 • Sørge for at de som jobber i barnehage har kompetanse på mobbing.
 • Utvide søskenmoderasjon til å gjelde på tvers av barnehage og SFO.
 • Ha gratis kjernetid for lavinntektsfamilier.

Skole

Venstres skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, men alle skal ha muligheter til å nå sitt potensiale. Elever, foresatte og skoler skal kunne velge mellom forskjellige læringsmåter. For å skape et slikt mangfold må skolene ha frihet til å styre egen utvikling og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere som ser hver enkelt elev. Ved å satse på lærere vil skolen kunne bli en god arena for læring og personlig utvikling.

De foresatte har et stor ansvar for å legge til rette for barnas sosiale og faglige utvikling. Venstre vil styrke samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Derfor vil Venstre gi opplæring til hjemmet i hvordan de kan følge opp skolearbeidet og skolehverdagen på en god møte, og oppsøke foresatte som ikke deltar på fellesmøter eller elevsamtaler.

Venstre vil sørge for at det finnes gode karriereveier som lærer. Derfor vil vi innføre nye lærerstillinger, der det kan bli avsatt tid til å være mentor for nyutdannede lærere, og å få erfaring fra andre skoler og skoletrinn enn de man underviser på til vanlig.

Venstre vil:

 • Ha systematisk videreutdanning av lærere, også på mellommenneskelig kompetanse.
 • Ha høyere lærertetthet, sosiallærere på alle skoler og rådgivere på alle ungdomsskoler.
 • Gi lærerne større frihet til å utvikle sin egenart, slik at vi får et større pedagogisk mangfold på skolene.
 • Gi skolene mulighet til å opprette egne valgfag etter hva lærerne har kompetanse i og elevene ønsker å få undervisning i.
 • Gi læreren mer tid til elevene ved å kutte i skolebyråkratiet.
 • Arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i undervisningen.
 • Satse på morsmålsundervisning gjennom frivillige organisasjoner og digitale plattformer.
 • Gi et tilbud til skoleflinke elever gjennom å opprette egne arenaer for flinke elever i utvalgte fag, samt læringsprogrammer på digitale plattformer.
 • Sikre en pedagogisk forankret undervisning for elever med lærevansker.
 • At elever som kommer til Drammen skal beherske norsk godt før de overføres til ordinære klasse, slik at de får utbytte av undervisningen.
 • At lekser skal være et pedagogisk virkemiddel, den enkelte skole eller lærer kan velge å bruke eller la være.
 • At leksehjelpordningen skal målrettes mot elevene som har mest nytte av det.
 • Sikre at skoler med en høy andel elever med spesielle behov får flere lærere per elev.
 • Åpne for muligheten til å ta opp fag fra ungdomsskolen for å forbedre karakterer for å komme inn på ønsket utdanningsprogram i videregående skole.
 • Gi oppfølging til kronisk syke barn som ikke er på sykehus, slikt at de får et godt skoletilbud.
 • Legge til rette for varierte skolegårder som motiverer til fysisk aktivitet.
 • Legge til rette for at også ungdomsskoleelever kan ta ut politisk fravær.
 • Legge til rette for et stillerom hvor barn og unge i ro og fred kan søke stillhet, åndelighet, be en bønn og finne en indre ro.
 • Si nei til flere friskoler med religiøse formålsparafer, fordi vi ønsker mangfold av elever på alle skolene. Religionsforkynnelse er ikke ønsket på offentlige finansierte skoler.
 • Styrke hjem/skole-samarbeid som en lavterskel, frivillig møteplass hvor sosiallærere og foresatte som trenger ekstra støtte kan samarbeide.
 • Satse på tidlig innsats i barneskolen med ekstra ressurser for å sikre at alle barn så snart som mulig opplever mestring.
 • Utvikle muligheter for nettbasert undervisning for elever som har kort- eller langtidsfravær.
 • Søke om bli pilotkommune for nettundervisning på grunnskolenivå og digital leksehjelp.

SFO og ferietilbud

Stadig flere barn er i skolen hele dagen, gjennom at de har plass i skolefritidsordning. Det er viktig at hverdagen ikke blir gjennomorganisert, men at barna får et pedagogisk opplegg som verner om den frie lek.

Venstre vil:

 • At barn i Drammen tilbys sommerskole der de selv kan velge mellom ulike fag og aktiviteter.
 • Beholde SFO som et frivillig supplement til skolen og sørge for å fylle SFO med meningsfulle aktiviteter for barna.
 • Ha gratis deltidsplass i SFO for lavinntektsfamilier.
 • Stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO.
 • At det legges til rette for fysisk aktivitet, gjerne utendørs, i SFO.

Yrkesfagene

Drammen Venstre mener at Norge har et like stort behov for både mestere og mastere. De arbeidsorienterte ungdommene må møtes av en praktisk orientert skole som gjør at elevene ønsker å bli kjent med og glad i faget. På den måten blir elevene motiverte til å ta den nødvendige teorien faget krever. Målet for yrkesutdanningene skal være faglig kvalitet og standard i fagene, ikke generell studiekompetanse. Den første delen av praksisopplæringen må i hovedsak være organisert av skolene.

Venstre vil:

 • At de arbeidsorienterte ungdommene må gis et mer praktisk orientert tilbud ved overgang fra ungdomsskolen til videregående skole.
 • Arbeide for at kompetansen og de gode erfaringene fra Arbeidsinstituttet blir tatt i bruk for å forbedre yrkesopplæringen.
 • Arbeide for å styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen, næringslivet og kommunen for økt status for yrkesfagene og bedre tilgangen på læreplasser.

Bibliotek

Drammensbiblioteket er en åpen møteplass for fri debatt, lek, læring og kunnskapsdeling. Besøkende skal ha god tilgang på både sakprosa og skjønnlitteratur. Biblioteket skal ha fokus på brukerne og deres ønsker.

Venstre vil:

 • At biblioteksjefen har redaksjonell frihet for biblioteket som debattarena.
 • At biblioteket skal være utformet etter brukernes ønsker og behov.
 • Styrke biblioteket som arena for kunnskapsdeling, gjerne gjennom et samarbeid med næringslivet og frivilligheten.
 • At biblioteket skal bidra til kunnskapsdeling på internett via egne nettsider og wikipedia.
 • At biblioteket skal sikre alle borgerne i Drammen tilgang på offentlig informasjon.
 • Styrke bibliotekets rolle som integreringsarena, for eksempel som praktisk språktrening.
 • etablere møterom for frivillige organisasjoner i biblioteket.
 • Utvikle tilbudet på filialen på Fjell, slik at det blir en innholdsrik møteplass i bydelen. For å sikre bedre tilgjengelighet ønsker vi uttesting av selvbetjent bibliotek på Fjell.
 • Bruke biblioteket målrettet som gratis møtested og arbeidsplass for gründere.
 • Utvide åpningstidene for Biblioteket, for eksempel med flere åpne søndager.
 • Bruke bibliotek og skolebibliotek som arena for leksehjelp i samarbeid mellom skolene, biblioteket og frivillige organisasjoner.

 

Næringsliv

Drammen skal satse bredt på det skapende mennesket, og ha internasjonale ambisjoner. Drammen skal ha et mangfold av arbeidsplasser som kan tiltrekke alle typer mennesker til byen.

Gründere og nyskapning

Gründere er mennesker som sitter inne med mye kompetanse og kreativitet. Venstre vil gi muligheter for mennesker å skape nye produkter, som igjen gir nye arbeidsplasser. Derfor er det viktig at vi støtter opp om gründerskapet.

Venstre vil:

 • Legge til rette for samlokalisering av nyetablerere med subsidiert leie i en oppstartsfase.
 • At Drammen kommune, i samarbeid med fylket og næringsliv, bidrar til bedre finansiering av bedrifter i tidlig fase.
 • At Drammen kommune, gjennom sin rolle som innkjøper, stimulerer til økt nyskapning i næringslivet ved å velge innovative og klimavennlige løsninger.

Variert næringsliv

En av styrkene til Drammen er at vi har et variert næringsliv som gjør oss mindre sårbare for svingninger i enkeltsektorer. Venstre ønsker å legge til rette for høykompetent arbeidsplasser, men dette krever at vi gir plass til industri som kan bruke for kompetansen.

Venstre vil:

 • Styrke samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Næringslivsforening, spesielt med tanke på kommunen som innkjøper og kunde av det lokale næringsliv.
 • Legge til rette for at kommunen satser på næring med vekstpotensial, som for eksempel en satsing på helseklynger.
 • At kommunen skal ha et aktivt eierskap i selskapene hvor kommunen er medeier, og påvirke selskaper til å bidra positivt til samfunnet. Kommunen skal ikke ta eierskap i selskaper kun basert på ønske om økonomisk gevinst.
 • Tillate søndagsåpne butikker som selger dagligvarer, blomster og ferskvarer, men ingen generell søndagsåpning av butikker.

Turisme

Drammen by har et rikt kultur- og uteliv og nærhet til flotte naturopplevelser. Venstre vil at Drammen skal satse på opplevelser med nærhet til naturen som utgangspunkt, med spesielt fokus på barnefamilier. Aronsløypa i Drammen er allerede et yndet sted for både alpint på vinterstid og sti- og nedoversykling på sommerstid. Drammen har også mange flotte klatreområder.

Venstre vil:

 • At Drammen skal satse på miljøvennlig nærturisme. Drammen er et knutepunkt for tog og buss, og sykkel er et ypperlig fremkomstmiddel langs elvedalen.
 • Utvikle opplevelsestilbudet i samarbeid med næringslivet og de frivillige organisasjonene.
 • Være positive til å etablere en aktivitets- og friluftslivfestival i Drammen, med fokus på barn og unge.

 

Kultur og frivillighet

Drammen skal ha et mangfoldig og levende kulturliv, hvor de frivillige organisasjonen ved hjelp av kommunale midler får frihet til å skape fellesskap og en kritisk offentlighet. Kunnskap er makt, og makt skal spres. Kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile fellesskap skal ikke være instrumenter for kommunen, men leve i kraft av seg selv og utfordre og utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål.

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivilligheten og de ideelle organisasjonene er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet der enkeltpersoner kan delta etter sine egne forutsetninger til beste både for seg selv og andre. Venstre vil satse på bredden i frivillig sektor og bidra til å stimulere flere til å delta i frivillig arbeid. Kommune skal motivere til frivillighet og deltagelse fra ideelle organisasjoner ved å gi gode og forutsigbare rammer både økonomisk og organisatorisk.

Venstre vil:

 • Motivere folk til å bidra i frivillig arbeid, ved å tilrettelegge for rekrutteringsarenaer.
 • Belønne frivillige organisasjoner som driver med samfunnsnyttig engasjement eller tilbyr barn av lavinntektsfamilier gratis medlemskap.
 • Skape en frivillighetens dag, hvor frivilligheten kan feire seg selv.
 • Finansiere en frivillighetsportal på nett. Portalen kan for eksempel inneholde opplysninger om byens frivillige organisasjoner, aktivitet og møtelokaler som kan leies.
 • Styrke samarbeidet mellom kommunen, næringslivet, ideelle organisasjoner og frivillig sektor.

Kunst og kulturarenaer

I Drammen skal vi ha et kulturliv for folk i alle aldere. Venstre ønsker å stimulere til fortsatt vekst i mangfoldet av kulturtilbud i byen vår og skape flere arenaer for møte med kunst og kultur. Kultur skaper kreative mennesker til glede for seg selv, byen og næringslivet.

Venstre vil:

 • Tilrettelegge for flere og nye kulturuttrykk.
 • At kommunen som kulturarrangør bør bli mindre kommersiell, for å gi de private. arrangørene større mulighet til å drive i det kommersielle kulturmarkedet
 • Legge til rette for at private kulturarrangører i større grad kan komme til, med kommunen som tilrettelegger.
 • Ha økt fokus på bredden i arrangementer, samt at vi ønsker lokaler som egner seg for frivillige aktører med begrenset økonomi.
 • Kartlegge private og offentlige lokaler som kan brukes som kulturarealer, samt kartlegge og gjøre enkle forbedringer av akustikken.
 • Åpne for private alternativ til kulturskole, med offentlig støtte.
 • At nye skoler skal planlegges med en fløy for sambruk med nærmiljøet, med lokaler som kunst- og håndtverksrom, skolekjøkken, grupperom og kroppsøvingslokaler.
 • ke kulturtilbudet til eldre gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • at barn og unge må ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur.
 • Stille krav til at en frivillig organisert klubb må ta ansvar for de vegger kommunen fristiller til graffiti og gatekunst. Vi ønsker et kunstnerisk grafittimiljø velkommen til Drammen.

 

Byutvikling og samferdsel

Drammen skal være verdens beste by å leve i for menneskene som bor der. Drammen skal ha en byutvikling på borgernes premisser, hvor modernisering og historie kan leve side om side. Venstre vil drive miljøvennlig fortetting av bykjernen med stedsutvikling rundt de store kollektivknutepunktene. Vi ønsker en levende, urban by hvor mennesket er i fokus.

Byens kulturarv

Venstre vil ha en offensiv satsing på kulturvern og museer, som tar vare på mangfoldet, utfordrer samtiden og sikrer viktige kulturminner for fremtidige generasjoner. Venstre vil utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn.

Venstre vil:

 • Sikre strengere oppfølging av verneverdige bygninger. Bygninger i kommunens verneplan som er klassifisert i verneklasse A skal ha et absolutt vern.
 • Gi frivillige organisasjoner mulighet til sterkt subsidiert leie til kommunale bygg som står tomme, mot at organisasjonen tar ansvar for vedlikehold.
 • Styrke den kommunale kulturminnerådgivningen til huseiere og grunneiere, deriblant hjelpe disse til å finne frem til aktuelle støtte- og finansieringsordninger som for eksempel Kulturminnefondet.
 • At kommunen og Byarkivet i samarbeid med for eksempel Fortidsminneforeningen og historielag lager lett tilgjengelig informasjon til innbyggerne om kommunens kulturminner.
 • Når gateskilt som refererer til kjente personer byttes ut, skal det inkluderes en kort informerende tekst om hvem personen var på skiltet.

Sentrum

Venstre vil ha et levende sentrum i Drammen med et bredt mangfold av tilbud for barn, unge og voksne. Et grønt sentrum må satse på grønn transport og attraktive sentrumsnære boliger. Kommunen skal være en viktig støttespiller til de private aktørene i sentrum som blant annet driver handel, utesteder, underholdnings- og kulturtilbud.

Venstre vil:

 • Satse på et variert boligtilbud i sentrumsnære områder, og satse på kvalitet og trygge lekeplasser slik at det blir attraktivt for barnefamilier å bo sentrumsnært.
 • Utvikle Marienlyst til et område for multihall, boliger, frivillighet, næring og fysisk aktivitet. Vi vil ikke tillate privatisering av bakkeplan, men stille krav til næringslokaler og offentlig tilgjengelig lokaler i første etasje.
 • Utvikle området rundt Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra arealkrevende næring, til boliger, handel og kontorer.
 • Videreutvikle sentrum til en spennende handels- og kulturarena i samarbeid med næringslivet.
 • Støtte Byen Vår Drammen sitt Byliv-prosjekt for å øke attraktiviteten til sentrum
 • Knytte Bragernes torg og Strømsø torg sammen ved å utvikle bybrua til en møteplass.
 • Sørge for et liberalt regime for lukketider og skjenketider, samt tillate skjenkesteder i bydelene. Vi ønsker et tett samarbeid mellom kommunen og utelivsnæringen, et strengt regelverk og hyppige kontroller slikt at useriøse aktører mister bevillingen.
 • Ha en helhetlig plan for parkering i sentrum, og sørge for at alle selskaper driver etter samme regler for å gjøre det enklere å parkerer i sentrum.

Gode bomiljøer og bydeler

Vi har alle et ansvar for gode bomiljøer. Venstre mener derfor at gode bomiljøer utvikles best i samarbeid med de som bor i bydelen. Nye prosjekter i bydelene skal som hovedregel skape merverdi for dem som allerede bor der.

Venstre vil tillate høyhus dersom prosjektet er av en slik karakter at det skaper et attraktivt bymiljø og er i nærheten av hovedkollektivaksen. Høyhus motvirker byspredning og nedbygging av dyrket mark og natur, samt styrker folkehelse ved at flere kan gå og sykle.

Venstre vil:

 • Lage en langsiktig plan for fjerning av høyspentledninger på Åssiden, lage en langsiktig plan for å legge alle luftspente ledninger i bakken.
 • Forenkle byggesaksbehandlingen gjennom tydelige kommunale reguleringsplaner og opprydding av kommunale vedtekter.
 • Stille krav til utbygger om varierte boliger og gode utemiljøer.
 • Ha universelt utformede grønne lunger i hver bydel tilpasset lek og aktivitet for alle aldersgrupper.
 • Vil tillate lokale puber ute i bydelene, med krav til matservering.
 • Prøve ut positive tiltak for å redusere hastighet i bydelene.
 • Sørge for at Fjell 2020 blir fulgt opp med tjenesteutvikling og innhold for å skape en bydel med liv og aktivitet.
 • Ha en strategi for åpning av bekkeløp og etablering av nye flomveier, som et blågrønt innslag i bebyggelsen og for å forebygge overvann. Åpne dammer kan brukes til å forsinke overvann.
 • Være en pådriver for å gjennomføre kommunens grøntstrategi.
 • Ha bydelssentre som dekker borgernes primærbehov innen handel og servicetjenester. Målet er at flest mulig skal ha sykkel- og gangavstand til dagligvarer og andre tjenester.

Studentby

Drammen er en ung studentby, og det tar tid å bygge opp et studentmiljø. Ved å gi studentene en god opplevelse av byen, vil mange av de skarpe hodene velge å bosette seg i Drammen. Derfor er det viktig å utvikle tilbudet til studentene i byen.

Venstre vil:

 • Bidra til at alle studenter følger seg velkomne og som en del av byen.
 • Se utbygging av studentboliger i et byutviklingsperspektiv.
 • Bidra til et godt samarbeid mellom næringslivet og høgskolen.
 • Bidra til et tett samarbeid mellom nytt sykehus på Brakerøya, høgskolen og næringslivet for systematisk å utvikle nye studenttilbud og det helsefaglige kompetansemiljøet.
 • Tillate utesteder med alkoholservering for 18-åringer.

Idrettsanlegg og flerbrukshaller

Byens idrettslag og frivillige organisasjoner har et stort behov for haller og idrettsanlegg. Venstre mener at den uorganiserte aktiviteten er viktig, og at anlegg må bygges slik at flest mulig for nytte av dem. For at anlegg skal være effektive å drifte, må nye haller og idrettsanlegg plasseres slik at de kan brukes av skoler på dagtid.

Venstre vil:

 • Ha en flerbrukshall på Marienlyst som skal prioritere idretten, og at området rundt skal være tilrettelagt for fysisk aktivitet for alle.
 • Være positive til private aktører som ønsker å bygge kulturarenaer, idrettsanlegg eller flerbrukshaller.
 • At skolebyggene skal utvikles som aktivitetssentra for sine bydeler.
 • Ha flere lavterskelanlegg som kan brukes til organisert idrett og uorganisert aktivitet.
 • Bygge flerbrukshaller på Fjell, Øren, Brandengen og Åssiden.
 • Utbedre hallrefusjonsordningen for private haller.
 • Samarbeide med idretten ved planlegging av idrettsanlegg.
 • Støtte etablering av innendørs klatreanlegg.

Fjorden og elva

Fjorden og elva inviterer til aktivitet og rekreasjon. Venstre mener at arbeidet for en ren Drammensfjord må fortsette. Store områder langs elven på begge sider, trenger moderne byutvikling. Venstre vil jobbe for en utvikling av gode boligområder med variert boligbygging og gode uteområder.

Venstre vil

 • Fortsette utbygging av turvei langs elva og fjorden.
 • Arbeide for byutvikling av sentrumsnære sjøområder, som sikrer allmenn tilgang til strandsonen.
 • Omregulere områdene på Brakerøya og Tangen til handel, kontor, bolig og kunnskapsbasert næring.
 • På sikt omregulere indre deler av Holmen fra havn til kontor, handel og kunnskapsbasert næring.
 • Videreføre samarbeid med Lier kommune om en sammenhengende felles Fjordbyplan.
 • Legge til rette for å omregulere resterende områder av elvebredden fra industri til kombinert, bolig, næring og handel.
 • Utvide skulpturprosjektet langs hele elvepromenaden.

Friluftsliv

En viktig kvalitet ved å bo i Drammen, er kort vei til friluftsområder uansett hvor du bor i kommunen. Venstre mener dette er en kvalitet det er verdt å kjempe for, og vi vil bidra til et mangfoldig, miljøvennlig og helsefremmende friluftsliv.

Venstre vil:

 • Etablere en fast markagrense i samarbeid med nabokommunene.
 • Fjerne veiavgift til Spiralen og Landfalltjern.
 • Jobbe for en revitalisering av Spiralen i samarbeid med private aktører markagrensa.
 • ke aldersgrensen for at barn kan fiske gratis med stang i elver og vann fra 16 til 18 år.
 • Videreføre partnerskapet med DNT Drammen om bynært friluftsliv.
 • Si nei til motorisert ferdsel i utmark for fornøyelsesformål.
 • Ha en minimumsavstand fra sin bolig til et grøntdrag med turvei, marka eller turvei langs elven som ikke overstiger 500 meter.
 • Være positive til enkle nærmiljøanlegg i markasonen nær byen som fremmer positiv bruk av marka, som for eksempel aktivitetspark og teltplasser.

Sykkelbyen og myke trafikanter

Venstre vil utvikle sykkelveinettet i Drammen, slik at sykkel blir førstevalget når folk reiser langs elvedalen. Sykling er sunt og morsomt, og det må bli enda tryggere for folk i alle aldre å velge sykkelen som sitt fremkomstmiddel.

Venstre vil:

 • Prioritere trygge skoleveier i hele Drammen, slik at barn og unge får gode vaner tidlig med å gå eller sykle til skolen.
 • Sørge for at det tilrettelegges for sykkel i alle fremtidige bygge- og byutviklingsprosjekter, slik at sykkel blir førstevalget til skole, jobb og fritidsaktiviteter.
 • Oppgradere veikryss slik at det blir trygt å krysse for gående og syklister. Underganger skal være oversiktlige og godt opplyst.
 • Satse på enkle tiltak som gjøre det morsommere og tryggere å sykle, for eksempel etablere små vedlikeholdsstasjoner for sykkel i bydelene.
 • Gi vedlikehold av fortau og sykkelveier høy prioritet på vinterstid.
 • Skape flere krysningspunkter over elven for myke trafikanter.
 • Videreutvikle bysykkelordningen slik at besøkende til byen kan komme med tog eller buss, og reise videre med sykkel. Ordningen må også utvides med flere sykkelstasjoner.
 • Arbeid for å kunne bruke bysykkel med månedskort for kollektivtransport.
 • At kommunen må sørge for trygge sykkelparkeringer.
 • Legge til rette for utlån og leie av elsykler til personer med bevegelsesutfordringer.
 • Styrke systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store sykkelsatsningen. Foreldrene skal selv ha ansvar for når barn kan begynne å sykle til skolen.
 • Satse på holdningsskapende arbeid. Vi har alle et ansvar for at det er trygt å sykle, gå og kjøre i Drammen.

Kollektiv og miljøvennlig transport

Transport utgjør ca ⅓ av alle klimagassutslipp i Norge. Hvis Drammen skal bli en mer miljøvennlig by, så må vi legge til rette for mindre bilkjøring som gir oss mindre støy, svevestøv og klimagassutslipp. Venstre mener at kollektivtilbudet må være av en kvalitet som gjør at folk ønsker å benytte tilbudet.

Venstre vil:

 • Etablere direkteruter med buss mellom der folk bor og jobber, samt jobbe videre med å gjøre det attraktivt å velge kollektivt.
 • At Brakar skal ha fokus på at barn, unge og voksne føler seg trygg på bussen.
 • At kommunen og Brakar sammen må utrede en mulighet for å etablere en busslinje mellom Åssiden og Gulskogen senter.
 • Jobbe videre for en skinnegående bybane mellom Nedre-Eiker, Drammen og Lier, men starte med kollektivtraseer for buss.
 • Starte med fortetting av boliger og næringsliv rundt en fremtidig bybane.
 • At alle tjenestebiler som kommunen bruker skal være nullutslippsbiler.
 • At kommunen bidrar til å etablere en bildelingsordning med nullutslippsbiler, som kommunen skal benytte seg av ved tjenestereiser.
 • Reservere ⅓ av gateparkeringen i sentrum til nullutslippsbiler og ladbare biler.
 • Redusere svevestøv og trafikkstøy ved å redusere fartsgrenser.
 • Fortsette arbeidet for å redusere veisalting.

Buskerudbyen

Hovedmålet i areal og transportplanen for Buskerudbyen er at veksten i persontrafikken i byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Venstre ønsker å flytte gjennomgangstrafikk ut av bykjernen og ut på europaveiene. Bragernestunnellen bør på sikt utvides til Travbanen på Åssiden.

Venstre vil:

 • Ha en regional arealplanlegging som bidrar til helhetlig planlegging av boligutbygging og satsing på kollektivtransport.
 • Gjøre om Rosenkrantzgata til en miljøgate, som vil redusere gjennomgangstrafikken.
 • Følge opp sykkelsatsingen i Buskerudbyen, slik at andelen syklende øker.
 • Sikre gode pendlerparkeringsplasser ved kollektivknutepunktene.
 • Bruke eventuelle bompenger til å finansiere sykkelveier og bedre kollektivtilbud.

 

Demokrati og liberale rettigheter

Drammen skal ha et demokrati hvor flest mulig avgjørelsene blir tatt lokalt og der alle kan bidra. I Drammen skal vi ha en åpen og fordomsfri debatt, hvor alle er inkludert. Ansatte i kommunen skal ha et bevisst forhold rundt personvern. Politikere og administrasjon skal bidra til at borgerne har medinnflytelse i demokratiske avgjørelser.

Åpenhet og styreform

Vi ønsker et godt samarbeid mellom administrasjon, politikere, næringsliv og borgerne i Drammen

kommune. Ansatte i kommunen skal få anerkjennelse for å bidra til en positiv utvikling av sin arbeidsplass. Dette krever åpne prosesser i kommunen, hvor ytringsfrihet gjelder for alle.

Venstre vil:

 • Drive holdningsskapende arbeid i kommunale virksomheter som oppfordrer til gode arbeidsmiljøer, åpenhet og bruk av ytringsfriheten.
 • At virksomhetsledere har mulighet til å utvikle sin virksomhet utfra lokale behov.
 • Utvikle nye og videreutvikle eksisterende arenaer for innbyggermedvirkning.
 • Innføre bydelsutvalg med reell påvirkningsmulighet og makt, som sikrer borgerne politisk behandling av saker som løftes fra bydelene.
 • Skape en bredere dialog mellom borgerne og politikere ved å ha flere folkemøter og forbedre innholdet på nettsidene til Drammen kommune.
 • Innføre en saksportal på nett hvor borgerne enkelt kan følge prosessen i pågående kommunesaker.
 • Innføre stemmerett for 16-åringer.

Kommunereform

For Venstre er kommunereformen en demokratireform. Vi er positive til å slå sammen Drammen med omkringliggende kommuner. Målet er å gi borgerne og næringslivet i Drammensregionen mer kvalitet på de kommunale tjenestene. Vi vil føre en miljøvennlig by- og stedsutvikling med kvalitet i hele kommunen, og bygge miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Venstre vil:

 • Videreutvikle det lokale tjenestetilbudet i en sammenslått kommune.
 • At Drammen får mer ansvar for kollektivtilbudet i egen kommune.
 • Drive en mer aktiv næringslivspolitikk.
 • Skape bedre fagmiljøer i en sammenslått kommune.
 • La storkommunene overta statlige oppgaver.
 • Gi kommunene mulighet til å ta et helhetlig ansvar for miljøpolitikk og arealdisponering.
 • Ikke endre styringsform vesentlig før kommunereformen er gjennomført.

Personvern og digitalisering

Digitalisering av Drammen kommune skal gi borgerne enkel tilgang til offentlig informasjon, samt skjemaer som er lett tilgjengelig og enkle å fylle ut. Digitalseringen skal også effektvisere saksbehandlingen i kommunen. Økt digitalisering skal ikke gå på bekostning av personvernet

Venstre vil:

 • Fortsette digitaliseringen av kommunen for enklere og mer effektiv saksbehandling.
 • Begrense skjemaveldet og byråkratiske prosesser ved å samordne innsamling av opplysninger på en mer effektiv måte.
 • Stille krav om at personvernhensyn blir ivaretatt ved innføring av velferdsteknologi og ulike former for trygghets- og sikkerhetsløsninger.
 • At alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett.
 • At D-IKT er en pådriver for åpne standarder, samt ser på muligheten til å bruke og bidra til fri programvare.
 • At borgerne bør få tilgang til å se hvem som ser på personsensitive data om en selv.
 • Kartlegge og registrere alle overvåkningskameraer i kommunen, samt få oversikt over byens overvåkingskameraer og gjøre dette offentlig.
 • Ikke tillate kameraovervåkning i skoletiden, og ikke tillate generelle søk med narkotikahund.

 

Mangfold og inkludering

Drammen skal ha et tilbud som gir innvandrere mulighet til å bli likeverdige borgere i byen. Drammen skal være en god hjemby for alle som bor her – en by som preges av toleranse og mangfold. Venstres innvandrings- og integreringspolitikk baserer seg på liberale prinsipper om at alle mennesker har en grunnleggende frihet, ansvar for hverandre og gjensidige rettigheter og plikter.

En internasjonal by

Mennesker med bakgrunn fra hele verden har Drammen som hjemby. Omkring 25 % av Drammen sin befolkning har innvandrerbakgrunn. Mangfoldet gir Drammen mange muligheter til å knytte bånd på tvers av land og kulturer, som også kan være med på å gjøre Drammen til en verdenshovedstad for fred og dialog.

Venstre vil:

 • etablere et kompetansesenter for religions- og kulturforståelse i Drammen, som et ledd i forebygging av ekstremisme, finansiert av staten.
 • ha en plan for deltagelse i vennskapsbysamarbeid, og være positiv til etablering av nye vennskapsbyer med konkrete formål.

Integrering og språk

Venstre ønsker at alle som bor i Drammen skal bruke byen aktivt og ha like muligheter til å delta i samfunnet. Opplæring i norsk, samfunnsfag og livssyn er avgjørende for deltagelse. Arenaer for språkpraksis gir muligheter til å trene på norsk muntlig.

Venstre vil:

 • At introduksjonssenteret skal bli mindre teorirettet og mer arbeid- og praksisrettet.
 • Opprette flere arenaer for språkpraksis og alternativ læring.
 • Utvide tilbudet om språktrening i arbeidstreningsprogram i kommunale bedrifter.
 • Gi innvandrere mer tillit til valg av tiltak, og mulighet for å være på flere tiltak samtidig.
 • Støtte frivillige organisasjoner som ønsker å drive med norskopplæring og inkluderingsarbeid.
 • Gi bedre informasjon om hvilke tilbud som finnes i Drammen, som frivillige organisasjoner og kulturarenaer for deltagelse i samfunnet.

Et inkluderende arbeidsliv

Målet med integrering er å få flest mulig innvandrerne til å delta i arbeidslivet. Arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn hos resten av Drammens befolkning. Venstre mener det er viktig med målrettede tiltak slik at Drammen utnytter alle borgernes kompetanse.

Venstre vil:

 • At kommunen opererer med anonyme jobbsøknader.
 • Få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, gjennom blant annet mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering.

Venstres 10 liberale prinsipper

Prinsippene er en oppsummering av Venstres ideologi og er grunnlaget for våre politiske løsninger. De er hentet fra Venstres prinsipprogram.

 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle

Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Friheten gjelder overalt, for alle.

 1. Det personlige ansvaret er ufravikelig

Alle har ansvar for sine egne valg. Dette er like grunnleggende som retten til frihet. Folk som gis ansvar, griper muligheten – og vinner økt verdighet og frihet gjennom det. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

 1. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturen.

 1. Frihet forutsetter åpenhet og rettferdighet

En fri verden kjennetegnes av verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne. Enhver person skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

 1. Alle er likeverdige, men ingen er like

Liberalismen er raus. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Dette krever respekt for ulikhet og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle.

 1. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst

Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Det gode liv skapes gjennom kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Venstre skal sikre dette som reelle muligheter for alle.

 1. Politisk makt skal komme nedenfra

Stemmerett for alle, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner og i folkevalgte organer.

 1. Makt skal spres og balanseres

Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre vil sikre åpenhet og uavhengighet i disse institusjonene, og samspill mellom dem. Maktspredning og åpne prosesser er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

 1. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

Den liberale staten må sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral, den må verne om mindretallets rettigheter og den må respektere begrensningene i egen makt. Myndighetene skal være lett tilgjengelige for borgeren. For liberalere er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

 1. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Noen resultater fra perioden 2011 – 2015

Venstre har i perioden 2011 – 2015 hatt et konstruktivt budsjettsamarbeid med Høyre, KrF og FrP. I andre saker har Venstre stått fritt til å stemme etter vårt eget valgprogram og overbevisning. Svært mye av det Venstre lovet før kommunevalget, har blitt gjennomført i denne valgperioden.

Her er noen av våre viktigste seire:

 • Ha skoleledelse med formell skolelederkompetanse.
 • Ha full barnehagedekning hele året og likebehandling av private og kommunale barnehager.
 • Forvalte byens skogarealer på en bærekraftig måte, og særlig sørge for at gammelskogen tas vare på og sikre mot uthuling av LNF-områder.
 • Lage en kunnskapsdatabase over kommunens truete arter og naturtyper og overvåke utviklingen av bestandene av truede arter.
 • Begrense bruken av veisalting på strekninger der trær er spesielt utsatte.
 • Innføre strømreduserende tiltak i kommunen
 • Starte utredning av overgang til kommunale el-biler
 • Etablere en egen stilling i kommunen som Byantikvar som skal benyttes som høringsinnstans i alle saker som angår sitt fagfelt, kartlegge verneverdig bebyggelse i Drammen og sikre områdeplaner for sammenhengende verneverdig.
 • Innføre hyppigere bussavganger og nye ruter.
 • Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager, med høy andel tospråklige.
 • Starte sommerskole
 • Ha en evaluering av inkluderingstiltak gjennomført i Drammen.
 • Styrke tilbudene på Drammen Geriatriske Kompetansesenter.
 • ke FoU-aktiviteten innenfor pleie og omsorg.
 • ke kulturtilbudet til eldre gjennom et bedret dagsentertilbud.
 • Sikre avlastning for barn via tilbud som Friminuttet og Barnas Stasjon.
 • Gi leieboere mulighet til å at overta leiebolig ved at leien fungere som nedbetaling.
 • Skape en bredere kontaktflate mellom befolkning og politikere ved blant annet å ha flere folkemøter og andre kommunikasjonsmidler i kommunal regi.
 • Åpne for å slå sammen Drammen med omkringliggende kommuner.

Bidratt til å få et nytt sykehus i Drammen plassert i nærheten av vei, tog og sentrum, med hensyn til miljø og

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**