Venstre vil ikke delegere Holt-dispensasjon til rådmannen

Foto: Ivar Ruud Eide

Det er tre grunner til at Venstre ikke vil gi rådmannen fullmakt til å gi dispensasjon fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen for Holt Park, sa Nicolay Corneliussen i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre har vært delaktig i å anke denne saken inn for Kommunestyret.

Det er ingen hemmelighet at Venstre mener den planlagte næringsutbyggingen på Holt er svært uheldig.

Utbyggingen vil få konsekvenser for områdets naturverdier som biologisk mangfold, friluftsliv, jord/skogressurser og kulturlandskap samt generering av økt trafikk og dermed økt klimautslipp. Flertallet i kommunestyret ville det annerledes og etter en lang og omfattende planprosess ble reguleringsplanen vedtatt i des 2010.

Det er tre hovedgrunner til at vi mener Rådmannen ikke bør gis fullmakt til å gi dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene.

1. For det første mener vi at denne saken er av prinsipiell karakter og følgelig vil det være feil at MPB delegerer til Rådmannen å vedta om dispensasjon skal gis.

Saken om Holt Park har vært svært kontroversiell med en rekke innsigelser, lang behandlingstid, anker og der et mindretall på 10 av Kommunestyrets 31 representanter har vært motstander av planene. Vi mener at i denne saken har det vært så stor oppmerksomhet i lokalbefolkningen, hos offentlige myndigheter og blant naboer at det er svært uklokt å overlate til Rådmannen på egen hånd å vurdere disse. Når vi først hører de berørte må det også være de folkevalgte som fatter beslutningen og som tar det fulle ansvaret for det vedtaket som fattes.

2. For det andre mener vi at det må være MPB som skal avgjøre dispensasjoner fra reguleringsplaner og kommuneplan.

Det har ikke vært aktuell politikk for kommunestyret å la Rådmannen fatte vedtak i dispensasjoner fra reguleringsplaner. Vi vedtok i desember nytt delegeringsreglement der det ble videreført at Rådmannen ikke hadde denne delegasjonen.

Dispensasjonen berører naboer, friluftsinteresser og andre. Deres høringsuttalelser må forelegges De folkevalgte til behandling – det kan ikke være en administrativ sak å ivareta interessene til borgerne mot en sterk næringsaktør.

Ettersom saken nå er anket, så trekkes Kommunestyret gjennom en hastig og unødvendig kriseprosess. Ordføreren burde ha tenkt at med denne sakens historikk, så kunne et tenkes at vedtaket i MPB ville blitt anket til Kommunestyret. Det hadde derfor vært like greit å gjennomføre høringsprosessen og heller innkalt MPB til et ekstraordinært møte. Høringsfristen utgikk 15/2 og det burde vært mulig for Rådmannen å fremlegge egen sak for MPB i disse dager.

3. For det tredje mener vi at sakens har vært gjennom en svært omfattende planprosess der rekkefølgekrav for utviklingen av Fv78 har vært en meget viktig del av planen.

Venstre mener at utbyggingsselskapet må bygge ny FV78 forbi næringsområdet før arbeidet med å bygge ut næringsområdet starter, slik planen forutsetter. Veien gjennom boligområdet bør ikke benyttes som anleggsvei mens den nye veien bygges. Dette er det jo redegjort godt for i Rådmannens saksfremlegg. Likevel må det trekkes frem at det er meget god grunner til at vi har en bestemmelse som går på at opparbeidelse av veien skal knyttes til igangsettingstillatelse og ikke brukstillatelse. FV78 er i dårlig stand og deler av traseen går gjennom boligområder. I tillegg er FV78 svært dårlig egent for myke trafikanter og å bruke veien til anleggstrafikk vil gjøre en allerede vanskelig situasjon langt verre. Dette har vært et viktig del av planprosessen for reguleringsplanen og vi mener dette punktet i reguleringsbestemmelsen bør det ikke dispenseres fra.

Venstre fremmer derfor følgende forslag:

Rådmannen gis ikke delegert myndighet til å innvilge dispensasjon. Søknad om dispensasjon fremmes for MPB i tråd med delegeringsreglementet slik at utvalget får vurdert nabomerknader før vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**