Venstres program – Mangfold og inkludering

Drammen skal ha et tilbud som gir innvandrere mulighet til å bli likeverdige borgere i byen. Drammen skal være en god hjemby for alle som bor her – en by som preges av toleranse og mangfold. Venstres innvandrings- og integreringspolitikk baserer seg på liberale prinsipper om at alle mennesker har en grunnleggende frihet, ansvar for hverandre og gjensidige rettigheter og plikter.

En internasjonal by

Mennesker med bakgrunn fra hele verden har Drammen som hjemby. Omkring 25 % av Drammen sin befolkning har innvandrerbakgrunn. Mangfoldet gir Drammen mange muligheter til å knytte bånd på tvers av land og kulturer, som også kan være med på å gjøre Drammen til en verdenshovedstad for fred og dialog.

Venstre vil:

  • etablere et kompetansesenter for religions- og kulturforståelse i Drammen, som et ledd i forebygging av ekstremisme, finansiert av staten.
  • ha en plan for deltagelse i vennskapsbysamarbeid, og være positiv til etablering av nye vennskapsbyer med konkrete formål.

Integrering og språk

Venstre ønsker at alle som bor i Drammen skal bruke byen aktivt og ha like muligheter til å delta i samfunnet. Opplæring i norsk, samfunnsfag og livssyn er avgjørende for deltagelse. Arenaer for språkpraksis gir muligheter til å trene på norsk muntlig.

Venstre vil:

  • At introduksjonssenteret skal bli mindre teorirettet og mer arbeid- og praksisrettet.
  • Opprette flere arenaer for språkpraksis og alternativ læring.
  • Utvide tilbudet om språktrening i arbeidstreningsprogram i kommunale bedrifter.
  • Gi innvandrere mer tillit til valg av tiltak, og mulighet for å være på flere tiltak samtidig.
  • Støtte frivillige organisasjoner som ønsker å drive med norskopplæring og inkluderingsarbeid.
  • Gi bedre informasjon om hvilke tilbud som finnes i Drammen, som frivillige organisasjoner og kulturarenaer for deltagelse i samfunnet.

Et inkluderende arbeidsliv

Målet med integrering er å få flest mulig innvandrerne til å delta i arbeidslivet. Arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn hos resten av Drammens befolkning. Venstre mener det er viktig med målrettede tiltak slik at Drammen utnytter alle borgernes kompetanse.

Venstre vil:

  • At kommunen opererer med anonyme jobbsøknader.
  • Få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, gjennom blant annet mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**