Venstres program – Skole og kunnskap

I Drammen skal alle barn og unge få mulighet til å utvikle sine evner og finne sin plass som borgere gjennom lek, fellesskap og læring

En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn, er å sørge for å at alle ungdommer kan gå ut i arbeidslivet med solide kunnskaper og ferdigheter, men også med nysgjerrighet og kreativitet som kan bidra til nyskaping og framtidsrettede løsninger både i privat og offentlig sektor.

Vi tilegner oss kunnskap på mange arenaer gjennom livet. Familie, barnehage, skole, bibliotek, næringsliv og frivillig arbeid er noen av mange plasser livslang læring skjer. Like viktig som livslang læring, er at samfunnet benytte seg av den kunnskap og erfaringen borgerne besitter.

Barnehage

Barnehagen er et sted hvor små mennesker lærer å møte en større verden gjennom lek og samspill. Å tilrettelegge for gode barnehager som en del av grunnlaget for en trygg, utviklende og god oppvekst, er noe av det viktigste vi gjør

Venstre vil:

 • At barnehagene i Drammen er et sted for læring gjennom lek og utforsking.
 • Innføre seniortiltak for å beholde barnehagelærere i barnehagen gjennom hele sitt yrkesliv, som for eksempel kompetanseheving og en ekstra senioruke.
 • Tilrettelegge for åpne barnehager som kan tilby språkopplæring gjennom lek og samvær.
 • At den enkelte barnehage skal kunne utvikle sin egenart og pedagogiske profil, som for eksempel friluftsbarnehager og musikkbarnehager.
 • Beholde inntektsgraderte barnehagepriser.
 • Ha større fokus på friluftsliv, fysisk aktivitet og fri lek i barnehagene.
 • Stille krav til norskkompetanse hos assistenter og pedagoger i barnehager hvor mange barn ikke har norsk som morsmål.
 • Sørge for at de som jobber i barnehage har kompetanse på mobbing.
 • Utvide søskenmoderasjon til å gjelde på tvers av barnehage og SFO.
 • Ha gratis kjernetid for lavinntektsfamilier.

Skole

Venstres skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, men alle skal ha muligheter til å nå sitt potensiale. Elever, foresatte og skoler skal kunne velge mellom forskjellige læringsmåter. For å skape et slikt mangfold må skolene ha frihet til å styre egen utvikling og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere som ser hver enkelt elev. Ved å satse på lærere vil skolen kunne bli en god arena for læring og personlig utvikling.

De foresatte har et stor ansvar for å legge til rette for barnas sosiale og faglige utvikling. Venstre vil styrke samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Derfor vil Venstre gi opplæring til hjemmet i hvordan de kan følge opp skolearbeidet og skolehverdagen på en god møte, og oppsøke foresatte som ikke deltar på fellesmøter eller elevsamtaler.

Venstre vil sørge for at det finnes gode karriereveier som lærer. Derfor vil vi innføre nye lærerstillinger, der det kan bli avsatt tid til å være mentor for nyutdannede lærere, og å få erfaring fra andre skoler og skoletrinn enn de man underviser på til vanlig.

Venstre vil:

 • Ha systematisk videreutdanning av lærere, også på mellommenneskelig kompetanse.
 • Ha høyere lærertetthet, sosiallærere på alle skoler og rådgivere på alle ungdomsskoler.
 • Gi lærerne større frihet til å utvikle sin egenart, slik at vi får et større pedagogisk mangfold på skolene.
 • Gi skolene mulighet til å opprette egne valgfag etter hva lærerne har kompetanse i og elevene ønsker å få undervisning i.
 • Gi læreren mer tid til elevene ved å kutte i skolebyråkratiet.
 • Arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i undervisningen.
 • Satse på morsmålsundervisning gjennom frivillige organisasjoner og digitale plattformer.
 • Gi et tilbud til skoleflinke elever gjennom å opprette egne arenaer for flinke elever i utvalgte fag, samt læringsprogrammer på digitale plattformer.
 • Sikre en pedagogisk forankret undervisning for elever med lærevansker.
 • At elever som kommer til Drammen skal beherske norsk godt før de overføres til ordinære klasse, slik at de får utbytte av undervisningen.
 • At lekser skal være et pedagogisk virkemiddel, den enkelte skole eller lærer kan velge å bruke eller la være.
 • At leksehjelpordningen skal målrettes mot elevene som har mest nytte av det.
 • Sikre at skoler med en høy andel elever med spesielle behov får flere lærere per elev.
 • Åpne for muligheten til å ta opp fag fra ungdomsskolen for å forbedre karakterer for å komme inn på ønsket utdanningsprogram i videregående skole.
 • Gi oppfølging til kronisk syke barn som ikke er på sykehus, slikt at de får et godt skoletilbud.
 • Legge til rette for varierte skolegårder som motiverer til fysisk aktivitet.
 • Legge til rette for at også ungdomsskoleelever kan ta ut politisk fravær.
 • Legge til rette for et stillerom hvor barn og unge i ro og fred kan søke stillhet, åndelighet, be en bønn og finne en indre ro.
 • Si nei til flere friskoler med religiøse formålsparafer, fordi vi ønsker mangfold av elever på alle skolene. Religionsforkynnelse er ikke ønsket på offentlige finansierte skoler.
 • Styrke hjem/skole-samarbeid som en lavterskel, frivillig møteplass hvor sosiallærere og foresatte som trenger ekstra støtte kan samarbeide.
 • Satse på tidlig innsats i barneskolen med ekstra ressurser for å sikre at alle barn så snart som mulig opplever mestring.
 • Utvikle muligheter for nettbasert undervisning for elever som har kort- eller langtidsfravær.
 • Søke om bli pilotkommune for nettundervisning på grunnskolenivå og digital leksehjelp.

SFO og ferietilbud

Stadig flere barn er i skolen hele dagen, gjennom at de har plass i skolefritidsordning. Det er viktig at hverdagen ikke blir gjennomorganisert, men at barna får et pedagogisk opplegg som verner om den frie lek.

Venstre vil:

 • At barn i Drammen tilbys sommerskole der de selv kan velge mellom ulike fag og aktiviteter.
 • Beholde SFO som et frivillig supplement til skolen og sørge for å fylle SFO med meningsfulle aktiviteter for barna.
 • Ha gratis deltidsplass i SFO for lavinntektsfamilier.
 • Stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO.
 • At det legges til rette for fysisk aktivitet, gjerne utendørs, i SFO.

Yrkesfagene

Drammen Venstre mener at Norge har et like stort behov for både mestere og mastere. De arbeidsorienterte ungdommene må møtes av en praktisk orientert skole som gjør at elevene ønsker å bli kjent med og glad i faget. På den måten blir elevene motiverte til å ta den nødvendige teorien faget krever. Målet for yrkesutdanningene skal være faglig kvalitet og standard i fagene, ikke generell studiekompetanse. Den første delen av praksisopplæringen må i hovedsak være organisert av skolene.

Venstre vil:

 • At de arbeidsorienterte ungdommene må gis et mer praktisk orientert tilbud ved overgang fra ungdomsskolen til videregående skole.
 • Arbeide for at kompetansen og de gode erfaringene fra Arbeidsinstituttet blir tatt i bruk for å forbedre yrkesopplæringen.
 • Arbeide for å styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen, næringslivet og kommunen for økt status for yrkesfagene og bedre tilgangen på læreplasser.

Bibliotek

Drammensbiblioteket er en åpen møteplass for fri debatt, lek, læring og kunnskapsdeling. Besøkende skal ha god tilgang på både sakprosa og skjønnlitteratur. Biblioteket skal ha fokus på brukerne og deres ønsker.

Venstre vil:

 • At biblioteksjefen har redaksjonell frihet for biblioteket som debattarena.
 • At biblioteket skal være utformet etter brukernes ønsker og behov.
 • Styrke biblioteket som arena for kunnskapsdeling, gjerne gjennom et samarbeid med næringslivet og frivilligheten.
 • At biblioteket skal bidra til kunnskapsdeling på internett via egne nettsider og wikipedia.
 • At biblioteket skal sikre alle borgerne i Drammen tilgang på offentlig informasjon.
 • Styrke bibliotekets rolle som integreringsarena, for eksempel som praktisk språktrening.
 • etablere møterom for frivillige organisasjoner i biblioteket.
 • Utvikle tilbudet på filialen på Fjell, slik at det blir en innholdsrik møteplass i bydelen. For å sikre bedre tilgjengelighet ønsker vi uttesting av selvbetjent bibliotek på Fjell.
 • Bruke biblioteket målrettet som gratis møtested og arbeidsplass for gründere.
 • Utvide åpningstidene for Biblioteket, for eksempel med flere åpne søndager.
 • Bruke bibliotek og skolebibliotek som arena for leksehjelp i samarbeid mellom skolene, biblioteket og frivillige organisasjoner.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**