Uttalelse: Vern Ekebergsletta mot gradvis utbygging

Foto: Jo Straube

Ekebergsletta er et helt unikt, åpent, slettepreget og vakkert landskapsområde for idrett og friluftsaktiviteter. Området brukes av svært varierte brukergrupper, til både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Venstre ønsker å bevare Ekebergsletta som et areal tilgjengelig for allmenn bruk og varierte aktiviteter.

Det er mange ønsker om bruk, og utbygging som vil ta del av Ekebergsletta. Spesielt idretten har mange legitime ønsker og behov, men de fleste av disse er ikke forenlig med å bevare Ekebergsletta som et unikt og vakkert landskapsområde. KFUMs gjentatte søknader om å etablere et større stadionanlegg er et slikt eksempel. Et annet eksempel er Fotballforbundet som ønsker å etablere Campus Ekeberg, et storstilt idrettsanlegg for landslagsfotball i yngre klasser. Intensjonene er gode, men prisen vil være et område som stykkes opp og stadig reduseres i areal, og store arealer beslaglegges av enkelte brukergrupper.

Det har lenge vært ønskelig å etablere en samlet reguleringsplan for området, men dette har ikke vært mulig, blant annet på grunn av kompliserte bevarings- og vernespørsmål. Et kommende områdeprogram vil styre framtidig utvikling på Ekebergsletta. Områdeprogrammet vil legge føringer for framtidige detaljreguleringsplaner. Oslo Venstre mener at et aktivt, målrettet og politisk arbeid må til for å sikre at Ekebergslettas flotte naturkvaliteter tas vare på, og vil i de kommende reguleringsplaner innta en restriktiv holdning til nye utbygginger på sletta.

Oslo Venstre vil:

  • gå imot utbygging og fysiske installasjoner på friområdet Ekebergsletta og Brannfjellskogen, som griper inn i friområdets unike, åpne og slettepregede landskap.
  • ha en tett dialog med idretten og fotballen spesielt, for å sikre dens behov, innenfor rammen av områdeprogrammet.
  • arbeide aktivt for å finne alternative områder for større utbygginger, der Ekebergsletta ikke har mer kapasitet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**