Askers næringsliv – klar for et grønt skifte?

Jens Måge, Foto: Olav Heggø

Askers nylig vedtatte næringsplan har mange gode elementer, men mangler tilrettelegging for det grønne skiftet i næringslivet. Det grønne skiftet er omstillingen fra en karbonavhengig økonomi til en økonomi med lave utslipp av skadelige klimagasser. Asker kan bli et attraktivt sted for bedrifter som ser muligheter i en ikke-oljebasert økonomi hvis vi legger til rette for det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Askers næringsliv er i dag dominert av virksomheter innen olje og gass. Men det grønne skifte kommer også her. Hvis vi ikke er forberedt og gjør de nødvendige omstillingene i tide, så risikerer vi å bli akterutseilt når verden ønsker fornybare energiprodukter i stedet for de fossile. Steinalderen tok ikke slutt fordi verden gikk tom for stein. Vi må bort fra forestillingen om at verden vil fortsette å bruke masse fossil energi i lang tid. Skiftet er i gang. Det må vi ta inn over oss. Og jo lengre vi venter, dess vanskeligere blir det.

Historien viser mange virksomheter, land og bransjer som nektet ta inn over seg endringene før det var for sent. Norske redere nektet å se at dampskip var fremtiden. Norske skiprodusenter mente treski var best. Kodak ville ikke satse ordentlig på digital fotografering. De gikk dukken.

Statsministeren tok nylig til orde for en nødvendig omstilling i oljebransjen. Vi har dyktige ingeniører, god omstillingsevne i næringslivet og mye kapital. Det som mangler er viljen og ikke minst kunnskap om den grønne økonomiens muligheter.

 

Asker spesielt utsatt?

Asker er trolig mer utsatt enn våre nabokommuner. Vi har tiltrukket oss noen større bedrifter, hovedsakelig innen olje og gass, men har en synkende SMB-andel. Innen olje og gass har vi for det meste avdelingskontorer og ikke hovedkontor. Vi har ingen store lokomotiver innen fornybar energi, miljøteknologi eller IKT. Dessuten mangler vi universiteter og forskningsmiljøer.

Utover olje og gass er Askers næringsliv preget av eiendom, handel og tjenesteyting. Vi må derfor i langt større grad diversifisere vårt næringsliv og ikke legge alle eggene i en kurv! For hva skjer den dagen kurven deiser i bakken?

Hvordan få til skiftet i Asker?

Budstikka skrev 12.12.14 om Ordfører Lene Conradi og ordfører Hammer Krog i Bærum som skulle på studietur til Houston «på jakt etter arbeidsplasser». Det tror vi er helt feil sted å reise for å lete etter nye arbeidsplasser. Her er noen tiltak vi mener det bør satses på:

  • Næringsplanen i kommunen må suppleres med et klart mål om å tiltrekke seg bedrifter innen grønne næringer. Dette er et langsiktig arbeide, og strategien må følges opp årlig av kommunestyret.
  • Utvikle Asker som forsøkskommune for ny klimavennlig teknologi
  • Legge til rette for strategisk samarbeid med ledende forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Finansiere såkalte gaveprofessorater hos disse. Det vil øke sjansen for å få spennende kunnskaps- og teknologibedrifter innen miljøteknologi og fornybar energi til Asker.
  • Støtte næringslivsaktører og kompetansemiljøer som organiserer kunnskaps- og samarbeidsnettverk innenfor det grønne skiftet, for eksempel som en del av Campus Asker eller koblet til Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC).
  • Øke kunnskap internt i kommunen og hos våre egne politikere om hvordan man kan legge til rette for et grønt næringsliv, f. eks. med en studietur til Malmø framfor Houston.
  • Gi gunstige vilkår for etablering av virksomheter som arbeider med overgangen til lavutslippssamfunnet
  • Satse videre på entreprenørskap i skolen med spesiell vekt på nye grønne ideer.

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv som arbeider for et grønt skifte. Venstre vil at Asker skal være en attraktiv kommune for bedrifter, og spesielt for virksomheter som bidrar til et grønt skifte.

 

Jens Måge, kandidat for Venstre til kommunevalget 2015

Jostein F. Tellnes, leder i Asker Venstre og kandidat til kommunevalget 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**