Fra enhetsskolen til helhetsskolen – Hurum Venstres innspill til skoleutredningen

1-10-skole ville kunne ligge ved Hurum ungdomsskole på Tofte., Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Hurum Venstre har sendt et notat til Hurum kommune (ved arbeidsgruppen som arbeider med faglige og sosiale forhold for elever og ansatte) med sine innspill til den pågående skoleutredningen på søndre Hurum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Noen av lærerne/skolefaglige i Hurum Venstre har kommet sammen og utarbeidet faglige argumenter for 1-10 skole på Tofte. Disse består av:

  • Ingrid Lovise Gammelsæther: Lærer på barnetrinnet og masterstudent i utdanningsledelse
  • Bjørn Lindvig: Tidligere grunnskolelærer på barne- og ungdomstrinnet
  • Arne Adolfsen: Masterstudent i pedagogikk
  • Joseph Wagenheim: Steinerskolelærer

 
Argumenter for 1-10 skole på Tofte
I skolen står undervisning i en særstilling. Skolen er både en arena med betydning for barn og unges oppvekst, faglige læring og sosiale utvikling. Å se alle disse faktorene i sammenheng betyr at vi har et bredt fokus på elevenes ulike behov for å fremme deres utvikling. En mer snever forståelse har større fokus på faget og hvordan læreren velger å undervise dette på, og ser ikke elevene i sammenheng med andre faktorer.

Når det skal bygges en ny skole på Tofte mener Venstre at det er viktig å legge en bred forståelse til grunn. Venstre mener at det er viktig at vi nå bygger en skole som vil imøtekomme fremtidens behov. Venstre sin visjon for ny skole er bl.a. grunnet i NOU 2014:7: Her argumenteres det for at det er dype sammenhenger mellom faglige, praktiske, kognitive, sosiale og emosjonelle sider ved elevenes læring. Samspillet mellom disse sammenhengene påvirker også elevene senere i livet.

Venstre sin visjon: Fra enhetsskolen til helhetsskolen

Venstres sin visjon går fra enhetsskolen til helhetsskolen. Helhetsskolen anerkjenner at elevene har med seg både hode og kropp inn i læringsaktivitetene. Helhetsskolen er også en sammenhengende arena for undervisning, sosiale forhold og helse. 1-10 skolen på Tofte bør derfor reflektere disse helhetlige sammenhengene i elevenes liv og knytte dem til elevenes lærings- og oppvekstmiljø, som jo skolen er en naturlig del av.

Venstre mener at det må bygges en skole som reflekterer tydelige pedagogisk fordeler i den bygningsmessige utformingen. Men det må også bygges en skole som imøtekommer fremtidens behov for mer helhetlig tilnærming til elevenes læring. Venstre ønsker derfor å spille inn sine visjoner til utredningen av Tofte skole.

Fremtidens skole…
o … følger elevene gjennom hele grunnopplæringen
o … styrker overlappingen mellom barnetrinnene og ungdomstrinnet
o … styrker oppfølgingen av tidlig innsats oppover trinnene
o … gir økt forutsigbarhet til barnetrinnelever som skal begynne på ungdomstrinnet
o … gir fadderansvar til de eldste elevene
o … forebygger frafall fra videregående opplæring
o … har et bredere fagmiljø sammensatt av barne- og ungdomslærere
o … har egnede lokaler til å gjennomføre tilpasset opplæring
o … har samdriftsfordeler mht. sløydsal, skolekjøkken, gymsal og lignende
o … har lokaler til kulturskolen
o … har ivaretagende lokaler til helsesøster
o … fremmer folkehelsa ved å ha tilpassede lokaler til frisklivsentral, fysioterapeuter og andre terapeuter som bidrar til å fremme helsen til befolkningen

Fremtidens skole er ikke bare en arena for læringsaktiviteter på dagtid. Den skal også favne hele lokalmiljøet, og bidra til sunne og sosiale aktiviteter også på fritiden.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**