Røyken Venstre kritisk til kystsoneplanen

Foto: privat
Rebekka Borsch 2014
Gruppeleder i Røyken Venstre Rebekka Borsch er sterkt kritisk til administrasjonens forslag til kystsoneplan.

Røyken Venstre ønsker å rette søkelyset mot den nye kystsoneplanen, som etter flere års venting nå er lagt ut på høring av administrasjonen. Vi er kritiske til en rekke sentrale momenter i denne planen og håper dere vil lage en sak på det.

Til tross for tidligere vedtak i kommunestyret, tydelige politiske signaler fra flere partier gjennom mange år, samt innspill fra frivillige organisasjoner og innbyggere har den foreslåtte kommunedelplanen for kystsonen både mangler og en politisk slagside.
– Hensyn til grunneiere og utbyggerinteresser trumfer strandsonevern, miljøvern og innbyggernes interesser i rådmannens forslag til kystsoneplan.
Etter vår oppfatning har denne planen dessverre en politisk slagside, sier Rebekka Borsch, ordførerkandidat for Røyken Venstre, og Tore Hogstad, lokallagsleder og 2.-kandidat på valglisten.1. I Kystsoneplanen er det lagt opp til at byggeforbudet i strandsonen (100-metersbeltet) skal oppheves en rekke steder. 100-metersbeltet skal i stedet erstattes med en byggegrense som følger eksisterende bebyggelse. Røyken Venstre er svært negativ til et forslag som både er lite konkret, men som samtidig vil gjøre det lettere å bygge mer i strandsonen.
Vi frykter at konsekvensen av forslaget er at politikerne gir fra seg styringen av byggesaker i kystsonen, og at endringen vil medføre enda større nedbygging av strandsonen.

2. Administrasjonen har unnlatt å foreta en kartlegging av stengsler i strandsonen i forbindelse med at planen ble utarbeidet, til tross for at behovet for dette gjentatte ganger har vært tema i både bygningsråd, planutvalg, formannskap og kommunestyre. Selve kystsoneplanen nevner dette problemet heller ikke.
Flere kommuner rundt oss, som Hurum og kommuner på østsiden av Oslofjorden, har både kartlagt eksisterende stengsler og ryddet opp i dette, for å gjøre strandsonen mer tilgjengelig for folk. Men altså ikke i Røyken, selv om vi har to kyststriper med store utfordringer.

3. Åros båthavn. Igjen tar altså rådmannen og administrasjonen omkamp om Åros båthavn, til tross for at dette forslaget har blitt stemt ned av kommunestyret ved de siste behandlingene. Venstre er ikke imot utbygging av flere båthavn, men er opptatt at behovet for varsomhet ved plasseringen av disse.
Den planlagte lokaliseringen ved elvemunningen i Åros strider mot rikspolitiske retningslinjer for småbåthavner og generelle miljøhensyn. Den vil være til skade for både maritimt miljø og bomiljø i området. Videre anser vi administrasjonens begrunnelse for å tilrå denne båthavnen ved en kobling til et fremtidig hurtigbåtanløp som søkt.
Venstre mener det er oppsiktsvekkende at Åros båthavn tas med, til tross for at også Rådmannens egen utredning konkluderer med at det kun er negative konsekvenser ved etablering av denne båthavnen. Åros har allerede båthavn, og muligheten for å utvide denne er fullt ut til stede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**