Skolemiljø

Venstre ønsker et sterkere fokus på arbeidsmiljøet i skolen. Et inkluderende og trygt miljø på skolen krever systematisk innsats. Mobbing kan aldri tolereres. De fleste skoler har gode planer for å motvirke mobbing og uønsket atferd blant elever og lærere, men det er dessverre svært varierende om og hvordan planene gjennomføres. Mobbing kan få svært uheldige konsekvenser og kan føre til frafall i skolen, traumer og psykiske senvirkninger. Venstre vil understreke at det er skoleledelsens ansvar å sørge for et godt miljø på skolen, og at nødvendige tiltak for forebygge og fjerne mobbing igangsettes.

Samtidig er det viktig med flere helsesøstre, sosialkuratorer og psykologer i skolen. Venstre mener skolehelsetjenesten er en viktig del av skolen, og en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Likevel ser vi at tilbud fra skolehelsetjenesten er svært varierende. Derfor vil Venstre gi skolehelsetjenesten et nasjonalt løft. En helsesøster kan fange opp signaler om mistrivsel, skader og psykiske belastninger på helt andre områder enn lærere. Det er også viktig med bedre samordning mellom skoler, PP-tjeneste og barnevern.

Elevene har krav på et godt inneklima. Venstre mener staten må bidra økonomisk til at fylker og kommuner kan klare det løftet som bygging og rehabilitering av skolebygg representerer.
Vi har satt i gang jobben med bygging/oppgradering av begge våre barneskoler i Råde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**