290 000 tonn CO2

Tiril Eid Barland taler til landsmøtet., Foto: Morten Skåningsrud

I dette store og noe kaotiske landskapet av klimagassutslipp, av forurensende kjøretøy, forurensende oljeboring, forurensende industri og så videre, finnes det også en skjult, men likevel farlig klimabombe – nemlig myr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Torvuttak av bare én myr, Jødahlsmåsan i Akershus, vil frigjøre 290 000 tonn CO2, noe som tilsvarer utslippene fra 150 000 biler på ett år. I tillegg kommer en ukjent mengde av blant annet lystgass og metan, som er enda mer hissige klimagasser enn karbondioksid. Norske myrer inneholder til sammen karbon tilsvarende 3,5 mrd tonn, det tilsvarer Norges totale klimagassutslipp i 66 år. Bevaring av de eksisterende, naturlige klimagasslagrene i form av vern av myr kan rett og slett spare oss for enorme utslipp.

Vern av myr er også et viktig ledd i å bevare det biologiske mangfoldet i Norge. Over halvparten av myrtypene våre er rødlistet, og ikke minst lever det også mange truete arter nettopp i myrområder. I underkant av 500 truete arter i Norge har tilhold i våtmark og vannkant, og dette er også områder som ofte er sterkt utsatt for nedbygging.
Også er myr faktisk viktig for oss mennesker også, i form av viktige økosystemtjenester: myr gjør oss store tjenester som å rense vann og dempe flom.

Så, for å sikre mer vern av myr trengs det en ny verneplan. Dette må også gjøres i sammenheng med en bedre kartlegging av natur. Det er viktig å vite hva vi er i ferd med å miste, før vi mister det.

Og – ofte kan det være ganske tøft å stå opp for klima og miljø, ettersom det kan være snakk om ganske kostbare tiltak. Men – det å bare la myrene fortsette å ligge der og bygge karbonlagre er i utgangspunktet et gratis klimatiltak. Vern av myr er rett og slett en vinn-vinn-vinn situasjon Venstre må kjempe for både lokalt og nasjonalt for å forhindre klimagassutslipp og ta vare på de mest truete myrtypene og truete arter i Norge.

Tiril Eid Barland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**