Ny og ambisiøs sykkelstrategi

Guri Melby
Foto: Jo Straube

I dag ble ny sykkelstrategi vedtatt. En ambisiøs, men realistisk sykkelstrategi, som har som formål å tredoble antall sykkelreiser innen 2025.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ca. 8 prosent av alle hverdagsreiser i Oslo tas i dag med sykkel. Byrådets mål er å øke dette til 16 prosent innen 2025, noe som nesten tilsvarer en tredobling av antall sykkelreiser. I tillegg til å være et viktig klimatiltak, gir penger brukt på sykkelinfrastruktur store gevinster både for enkeltmennesket, lokalsamfunnet og storsamfunnet.

– Bilkjøring koster samfunnet store beløp, med kostnader knyttet til blant annet forurensning, kø, støy og trafikkulykker. Sykling er derimot svært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den største gevinsten for samfunnet er helserelatert, forteller Venstres Guri Melby.

Regelmessig fysisk aktivitet forebygger hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og diabetes, overvekt, fedme og flere krefttyper. Bedre helse gir også redusert sykefravær.

– I kroner og øre er beregnet helsegevinst for hver kilometer som sykles 14,80 kroner. Dersom antall sykkelreiser i Oslo dobles, tilsvarer det nesten 15 milliarder kroner på ett år, utdyper Melby.

Den personlige gevinsten av å sykle er blant annet reduserte kostnader, bedre helse, mindre stress og ofte kortere reisetid. Arbeidsgivere tjener også på høyere sykkelandeler, i form av friske ansatte, sparte parkerings- og reiseutgifter og lavere sykemeldingskostnader.

Guri Melby er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og førstekandidat for Venstre.
Guri Melby er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og førstekandidat for Venstre.

– ASEK anslår at sykefraværet reduseres med 15 prosent for personer som sykler til jobb sammenlignet med dem som ikke gjør det. Alle disse gevinstene gjør det åpenbart for meg og Venstre at å øke andel syklende er en viktig prioritering, og vi håper at strategien vil gjøre det mer attraktivt for Oslos innbyggere å velge sykkelen, forteller Melby.

Et viktig mål i strategien er derfor å øke syklisters trafikksikkerhet og trygghetsfølelse. Byrådets visjon for Oslos nye sykkelstrategi er at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Oslos sykkelveinett skal være tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert, og Oslos innbyggere skal i fremtiden se på Oslo som en trygg og god sykkelby, og en by som er bra for barn og eldre å sykle i.

Dagens sykkelveinett er i stor grad utformet etter standarder som appellerer til en relativt smal gruppe pendlersyklister, og er i mindre grad tilrettelagt for et bredere utvalg av befolkningen, spesielt kvinner, barn og eldre. Strategien forslår derfor å innføre en egen Oslo-standard i fremtidige prosjekter, som er bedre tilpasset en mer mangfoldig gruppe syklister.

Strategien inneholder tre innsatsområder:

– Vi ønsker at sykkelen skal bli en del av byliv og byrom, skape et tett sykkelveinett med egen Oslo-standard og engasjere hele Oslo i utviklingsarbeidet. Det er ambisiøst, men vi skal få det til, avslutter Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**