Legg lokk over E18!

Jens Måge, Foto: Olav Heggø

Et miljølokk over E18 ved Holmen og Asker sentrum vil gi areal til byutvikling. F.eks nye boliger nær tog og buss, bypark med kafeer, fotballøkke og langt bedre gang og sykkelstier. Lokk vil også gi renere luft lokalt og binde sammen bygda fra fjord til fjell!

Store utfordringer med kø, kaos, forurensning og klima

Spør man Askerbøringer hva de liker med Asker svarer de gjerne nærhet til «alt», spesielt naturen med fjorden og marka. Spør man om hva som ikke er så bra kan du være ganske sikker på at E18 og køene vil bli nevnt. Ny E18 er ikke en løsning på køproblemene ifølge TØI. Planene, slik de foreligger, vil gi stor trafikkvekst og mye trafikk i åpent lende gjennom Asker sentrum – uten lokk.

Sats på miljølokk og bedre kollektivtilbud

Lokk over Askers E18 er ikke en ny tanke. Senest i april 2012 vedtok Asker Høyres hovedstyre en resolusjon hvor det bl.a heter: «For å unngå miljømessige konsekvenser for lokalbefolkningen og for å lette finansieringen, bør deler av E18 legges under lokk eller i tunell med oppføring av tett bebyggelse og næringslokaler oppå».

Miljølokk ble også i 2012 utredet av Statens vegvesen på oppdrag fra kommunen på strekningen Holmen-Slependen. Ulike tunnelløsninger er også vurdert, senest i Budstikka 23.2.15. Men tuneller tar ikke vekk lokaltrafikken som vil øke betraktelig.

Miljølokk kombinert med sterk satsing på bedre kollektivtilbud, samkjøring /miljøfelt og køprising er fremtidsrettede løsninger. En ny og bedre lokalisert bussterminal i Asker kombinert med bedre fremkommelighet for bussen på lokalveiene i Asker, samt større kapasitet på togene, kan gi oss et bedre kollektivtilbud enn i dag. Ny bussterminal er allerede tegnet inn som lokk over Asker stasjon i E18-forslaget fra Statens Vegvesen og nå venter vi spent på hvilken oppdatert løsning Statens Vegvesen vil presentere i juni i år.

I fremtiden ser jeg for meg et Asker med lokk over trafikken og med mye tryggere sykkel- og gangveier enn i dag. Og med et bedre busstilbud, både shuttlebusser og vanlige busser, vil barna våre selv kunne gå, sykle eller ta buss til trenings- og fritidsaktivitetene sine, i stedet for som i dag bli kjørt. Det gir sunnere barn, foreldre får frigitt tid og vi sparer miljøet.

Hva med finansiering?
Miljølokk kan finansieres gjennom et spleiselag med kommunen, private utbyggere og Staten slik det er gjort på Sjølyst og Lysaker eller som en del av E18 pakken /bypakke. Det er flere muligheter til finansiering og det er fullt mulig å realisere miljølokk dersom Askers politikere nå tenker nytt og jobber målrettet for dette.

Økning i trafikkmengden

Miljølokk over Asker sentrum er like relevant både med og uten ny E18. Slik planene foreligger nå så vil det passere 25.000 biler i døgnet på dagens E18 ved Lenken / Jørgensløkka i åpent lende, selv med ny E18 i tunnel.

Holmen vil selv med ny E18 i lang eller kort tunnel kunne bli et gigantisk veikryss der det fortsatt vil passere 28.000 biler i døgnet i åpent lende uten lokk.

I følge Statens Vegvesens beregninger vil trafikkmengden inn til Oslo øke med 50%. Andre beregninger viser at trafikkmengden vil øke med 60-68% gjennom Asker. Dette samsvarer dårlig med målet i klimaforliket og Oslopakke3 om at veksten i samferdsel skal tas med kollektivt.

Er dette en ønskelig utvikling for Askers befolkning? Lokk over E18 mener jeg er en del av løsningen på et bedre, mer fremtidsrettet og tryggere Asker.

Av Jens Måge, 5. kandidat for Asker Venstre

Innlegget sto på trykk i Budstikka 4. mars 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**