Barn og unge skal sees, høres og møtes

Trine Skei Grande om å ta vare på barn

Mange barn og unge opplever stress, press og psykiske plager som hemmer dem i hverdagen. Psykiske helseplager er den største folkehelseutfordringen for barn og unge i Asker. Derfor vil Asker Venstre intensivere arbeidet med tidlig innsats, kvalitet og samordning av tjenester innen oppvekstsektoren Asker.

Asker Venstre vil videreføre satsingen på TFS (tverrfaglig samarbeidssystem) i skoler og barnehager. Tettere samarbeid gjør at vi tidlig kan fange opp barn og unge med hjelpebehov. Alle har et ansvar for at barna får en trygg og robust oppvekst i Asker i gode nærmiljø.

Asker Venstre vil:

  • Styrke kommunale lavterskeltilbud for barn og ungdom med psykiske helseproblemer.
  • Styrke kommunal psykologtjeneste for barn og ungdom.
  • Styrke og samle tilbudet til alle barn og unge med funksjonshemninger og sammensatte behov gjennom å la Barne- og familieenheten koordinere og ha ansvar for alle tjenestene til brukergruppene.
  • Videreføre Barne- og familieenheten og satse på rett kompetanse og rett hjelp.
  • Styrke lokal barneverntjeneste slik at tjenesten kan overta og utføre nye oppgaver som statlig barnevern utførte tidligere.
  • Styrke lokale tiltak mot vold i nære relasjoner, med gode og koordinerte hjelpetjenester.
  • Sørge for at svangerskapsomsorg, helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en sentral aktør i det helsefremmende og primærforbyggende arbeid til gravide, barn, ungdom og unge voksne.
  • Tilby psykososial oppfølging til flyktningfamilier med traumer.
  • Bedre samordning mellom barnevern, rusomsorg og NAV ved oppfølging av barn og unge i krevende livssituasjoner.

 

Mer om Asker Venstres helsepolitikk:

 

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**