Et sosialliberalt og grønt Asker

Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Vi ønsker et samfunn hvor folk har mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.

Venstre tror på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere. Venstre ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt for hverandre og for miljøet.

Asker Venstre jobber for en utvikling av Asker i tråd med grønne og sosialliberale verdier.

Utsikt fra Skaugumsåsen av SimenS.

Utsikt fra Skaugumsåsen. Foto: Simen S.

En bærekraftig samfunnsutvikling

Asker Venstre vil arbeide for en bærekraftig utvikling av Asker som sikrer at kommunen også i framtiden blir et godt sted å bo. Det betyr blant annet en bærekraftig utvikling av Asker sentrum, en boligbygging konsentrert nær kollektivårene og mest mulig miljøvennlige transportløsninger.

Prognosene for de kommende tiår viser at Oslo og Akershus vil oppleve en voldsom vekst. Om Asker skal fortsette å være et godt sted å bo, krever det moderne løsninger og en helhetlig samfunnsplanlegging basert på respekt for natur og miljø.

Et levende lokalsamfunn

Et sterkt lokaldemokrati er en helt sentral bærebjelke i en god samfunnsutvikling. Det krever åpne politiske prosesser, tillit og involvering. Innbyggernes innsynsmulighet og deltakelse er forutsetninger for et godt lokalsamfunn og tillit til demokratiet.

Lokalsamfunnet betyr tilhørighet, trivsel og trygghet for borgerne. I tillegg representerer kommunens tjenester noe av det mest sentrale i det norske velferdssamfunnet. Venstres visjon er et samfunn der mangfold, trygghet og gode fellesskapsløsninger spiller på lag med frivillighet og private initiativ.

Liv i Asker sentrum

Liv i Asker sentrum. Foto: Vibeke Glosli

Asker skal være en foregangskommune og et godt lokalsamfunn for innbyggerne. Som en stor kommune i hovedstadsregionen, er Asker også viktig for våre omgivelser. Derfor må lokalpolitikken i Asker både ha blikk for kommunens innbyggere, og for kommunens rolle som en bidragsyter i et større fellesskap.

 

Tilbake til hovedsiden for vårt politiske program

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**