Sats på lokaltoget

Asker stasjon. Foto: Ivar Knai, Foto: Ivar Knai

Det skal være enkelt å reise kollektivt til jobb, skole og daglige gjøremål. Derfor satser Venstre på lokaltoget i Oslo-regionen.

Venstres avtale med regjeringen om «at for hver nye krone til vei, skal det bli en ny krone til bane» har gitt en stor økning i bevilgninger til vedlikehold og investeringer. Men det er også behov for en togreform slik at de økte midlene blir brukt mer effektivt.

Oslo-regionen er den sterkest voksende byregionen i Europa. Det er ikke mulig å løse veksten i trafikken ved å bygge flere og bredere veier. Trafikkveksten må tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Jernbanen er ryggraden i kollektivtransporten på Østlandet, og vil være det også i fremtiden.

Oslo-regionen mangler ikke jernbanespor. Det er hele 12 toglinjer. I denne «Østlandsstjerna» ligger det et stort uutnyttet potensial i de «glemte sidebanen»: Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Kongsbergbanen, Spikkestadbanen, Østre linje og Hovedbanen på Øvre Romerike.

Venstre har fremmet forslag i Stortinget om en satsing på lokaltog som vil gi mange muligheter for å få rask og stor effekt gjennom begrensede investeringer i Østlandsstjerna. Det raskeste tiltaket er å kjøpe flere tog slik at alle avganger i rushperioden går med doble togsett.

Venstre har foreslått og vil fortsette å jobbe for en slik opptrapping av kapasiteten på eksisterende spor. En enstemmig transport- og kommunikasjonskomité i Stortinget har også støttet Venstres forslag om å utrede bruk av toetasjes tog i Oslo-området. Dette vil øke kapasiteten på togene.

Asker og Sandvika har fått et betydelig bedre togtilbud de siste årene. Særlig lokaltoget på det gamle dobbeltsporet som har fått avgang hvert kvarter, med god plass på toget, inntil Blommenholm, Høvik og Stabekk gjenåpner etter flere års stengning. Tilbudet fra Asker og Sandvika er også blitt bedre med seks og ti avganger til Oslo. På tross av dette står folk fortsatt som sild i tønne, og flere togsett må anskaffes.

Den store taperen er Spikkestadbanen fra Heggedal, Gullhella og Borgen som har fått et betydelig mindre attraktivt tilbud i rushtiden. Venstre arbeider derfor aktivt for at Spikkestadbanen igjen skal få raske tog til Oslo. Dette er viktig fordi Spikkestadlinjen er den ene av to store vekstakser for boligbygging i Asker og Røyken.

Etter omleggingen er det sterkt økende trafikk på Røykenveien, en av Norges mest trafikkerte fylkesveier. På lengre sikt blir det spennende om en Ringeriksbanen vil gi mulighet til boligvekst ved Avtjerna.

Det aller viktigste for et bedre togtilbud er økte bevilgninger. Fra 2005 til 2013 økte etterslepet på vedlikehold av jernbanen med 17 milliarder kroner. Venstres avtale med regjeringen er at «for hver nye krone til vei, skal det bli en ny krone til bane». 2015 er det første året hvor vedlikeholdsetterslep på jernbane tas inn. I statsbudsjettet for 2015 er bevilgningene til tog 50 prosent høyere enn den rødgrønne regjeringens siste budsjett.

Venstres samarbeid med dagens regjering er helt avgjørende for satsingen på toget. Økte bevilgninger må også følges av mer effektiv bruk av midler. Venstre forhandler med regjeringen for å reformere jernbanesektoren. Det er behov for en opprydding i ansvarsforholdene og vi må sikre at de investeringene som gjøres gir rask effekt i form av raskere tog, større kapasitet og høyere frekvens på togene.

Venstres mål er at vi skal øke satsingen på toget slik at flere folk får en bedre hverdag.

Av Abid Raja, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Njål Vikdal og Marit H. Meyer

Les innlegget på Budstikkas sider her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**