5 tiltak for en bedre parlamentarisme

Venstre LM 2015 Jonas Stein Foto: Jo Straube / Venstre, Jo Straube
Navn: Erik Iversen Foto: Jo Straube
Navn: Erik Iversen
Foto: Jo Straube

Tromsø kommune har siden 2011 vært styrt med en parlamentarisk styreform. Dette fordi politikerne ønsket at det skulle være demokratisk kontroll på hele forvaltningen, og at ansvaret skulle synliggjøres. Dette var en av de største endringene som har skjedd i det politiske systemet i Tromsø kommune noensinne, og det ville vært oppsiktsvekkende om alt fungerte perfekt etter bare 3,5 år. Derfor bestilte kommunestyret en evalueringsrapport, og i mars i år kom denne rapporten gjort av forskere ved Universitetet i Tromsø. Rapporten slår fast at parlamentarismen har bidratt til å synliggjøre det politiske ansvaret og gitt mer politisk styring over kommuneadministrasjonen. Når det gjelder målet om effektiv beslutningsmakt var konklusjonene mer delte.

Hvor godt kommunen styres, beror ikke bare på hvilket styringssystem som blir brukt. Før parlamentarismen ble innført i 2011, fantes det i Tromsø allerede en form for “kvasi-parlamentarisme”. Posisjonen styrte, og opposisjonen ble overstyrt da de politiske vedtakene skulle fattes. Bare for at en har en formannskapsmodell med rådmann betyr ikke det at opposisjonen automatisk får en bedre hverdag.

Rapporten slo fast at styringssystemet i Tromsø kommune fremdeles er inne i iverksettingsfasen, og at ting tar tid. Den pekte på områder der det er svakheter, og kom med anbefalinger for “å rigge tromsøskuta bedre” for fremtiden. Venstre har programfestet at vi ønsker å ha en aktiv prosess for å bearbeide anbefalingene i rapporten. Vi vil beholde parlamentarismen i Tromsø. Vi vil fortsette å ha et byråd som sikrer tydelig politisk ansvar og styring, og vi vil jobbe for en enda mer effektiv kommune.

Det har ikke manglet på kritiske kommentarer og meninger om hvordan Tromsø styres i dag. Det har derimot ikke vært veldig mange konkrete forslag til hvordan ting kan gjøres bedre. Derfor foreslår vi i Venstre fem konkrete tiltak for hvordan vi gjør Tromsøparlamentarismen bedre.

For det første må de faglige vurderingene tydeligere frem. Vi vil at kommunaldirektørene skal underskrive sakspapirene, mens byrådens politiske vurdering kommer på toppen av administrasjonens vurderinger. De politiske rådgiverne bør erstattes med byrådssekretærer, som i Oslo.

For det andre må samordningen i politisk ledelse styrkes. Rapporten anbefalte at det må bli tydeligere hvem som har ansvar for samordning. Vi foreslår at byrådssekretæren på byrådsleders kontor får et utvidet ansvar i å samordne administrasjonen, og at støttefunksjonene legges til byrådsleders kontor.

For det tredje foreslår vi at midlene som i dag går til ordførerens politiske rådgiver i stedet skal gå til å øke opposisjonstillegget med 5 % pr. representant. For det fjerde vil vi gi partiene større frihet til å velge om de vil bruke frikjøpsmidlene de får, på lønn eller på andre tjenester som reiser, kurs eller egne utredninger. Disse forslagene vil bidra til å forbedre balansen mellom posisjon og opposisjon, og styrke opposisjonens partigrupper.

For det femte vil vi opprette et eget utredningssekretariat til bruk for kommunestyret. Dette er en effektiv måte å styrke opposisjonens arbeidsbetingelser på. Sekretariatet bør legges til ordførerens kontor, og bør ha kompetanse på økonomi, juss og statsvitenskap.

Venstre LM 2015 Jonas Stein Foto: Jo Straube / Venstre
Venstre LM 2015
Jonas Stein
Foto: Jo Straube / Venstre

Noen av disse forslagene har vært lansert før. Vi mener like fullt at de er nødvendige for å sørge for at parlamentarismen fungerer bedre i neste periode. Å gå tilbake til formannskapsmodellen er ikke et alternativ for oss. Det er å gi fra seg den politiske styringen og det politiske ansvaret til en ansatt rådmann. Det behøver ikke bety en mer effektiv styring og kortere beslutningsveier. Ingen kommuner har heller avskaffet byråd til fordel for formannskap før.

I et leserinnlegg 29. april skriver Markus Buck og Hans Petter Saxi at politikerne i Tromsø bør skjelne til Oslo. Der er den politiske polariseringen mindre, og frontene mindre steile. Vi i Venstre er enige. Både E8-saken og skytebanesaken illustrerer at vi trenger bredere politisk samarbeid, mer enighet og mindre krangling i kommunestyret. Den kranglingen har vi opplevd både i tider der byen har vært styrt av byråd eller formannskap. Vi må trekke sammen når det virkelig gjelder. Det er et ansvar vi alle må medvirke til, som vi ikke kan vedta i plenum. Det lasset vil vi i Venstre være med og dra.
Jonas Stein, 1. kandidat Tromsø Venstre
Erik Iversen, leder Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**