Øst-vest sambandet og RV52

Link til leserinnlegget på hallingdolen.no

Høringsfristen for øst-vest sambandet er 8 mai. Dagen før har Hemsedal kommunestyre behandling av sin høringsuttalelse. Slik den i dag fremstår, er det en klar støtte til Vegvesenets alternativ, med en kombinert løsning av E134 og RV52. Hemsedal Venstre mener også dette er den beste løsningen for samfunnets transportbehov mellom Østlandet og Vestlandet. Dette vi har gitt uttrykk for i et tidligere leserinnlegg her i Hallingdølen. Vi er således enige i konklusjonen og de fleste argumentene.

Det som bekymrer oss er at høringsuttalelsen nærmest er klipp-og-lim fra Vegvesenets argumenter i deres rapport, og ikke berører de belastningene og ulempene en hovedvei med betydelig økt tungtransport gjennom bygda vil medføre. Om ikke Hemsedal kommune fremhever dette som vesentlig punkt i sin høringsuttalelse, hvem skal da gjøre det? Det eneste som er nevnt er: «På kort sikt må trafikktryggleikstiltak som resterande gangveg gjennom Hemsedal prioriterast» Én setning.

Hemsedal Venstre ønsker at det legges til to punkt i høringsuttalelsen:

  1. Riksveg 52 går i dag gjennom tre bygdesentra med barnehager, skoler, butikker og næringsliv. En økt trafikkbelastning gjennom disse, og spesielt i Trøim, vil være svært uheldig. Hemsedal er ei reiselivsbygd der Trøim sentrum spiller en viktig rolle. Veien er der utarbeidet med åtte opphøyede gangfelt og fartsgrense på 40 km/timen for å ivareta trafikksikkerheten på den 1,5 km lange strekningen. Allerede ved dagens trafikkmengde er tungtrafikken til stor sjenanse. En betydelig økning frem mot 2030 og senere som prognosene tilsier, vil derfor medføre store belastninger for innbyggerne, samfunnet og hovednæringen i Hemsedal, reiselivet. Hemsedal Kommune ser det derfor som en forutsetning for å anbefale RV52 som hovedvei, at det prosjekteres en ca 6 km tunnel utenom bygdesentraene, fra Flaget til Lio, og at den planlegges bygget på det tidspunkt hvor prognosene tilsier en 50% økning av trafikken fra nivået i 2014, og uansett tidligere enn en 20km lang tunnel Bjøberg-Borlaug. Å ikke legge hovedveier gjennom sentrum er også i henhold til regjeringens retningslinjer.
  2. Dersom RV52 ikke velges som hovedvei, må det iverksettes konkrete tiltak for å begrense tungtransporten gjennom Hemsedal og over Hemsedalsfjellet, selv om RV52 i dag er den korteste og raskeste veien. All gjennomgangstrafikk må da dirigeres/tvinges/stimuleres til å benytte E16 gjennom Valdres, om den kommer fra nord eller vest og passerer Borlaug. For tungtrafikk sørfra må den gå E16 fra Hønefoss om den skal nordover, og RV7 gjennom Hol og over Hardangervidda om den skal vestover. Dette tiltak som må iverksettes så snart beslutningen er fattet. Hemsedal kan ikke lenger bære belastningen med tungtransporten om vi ikke får midler, eller utsikter til midler i fremtiden, til å redusere belastningen.

I tillegg til disse to nye punktene, ønsker Hemsedal Venstre at punkt 5 som omhandler jernbane gis en kraftigere ordlyd. Jernbanen må i fremtiden være den prioriterte transportmetoden for gods, og gjerne også personer. Å flytte transport til jernbane er det billigste og det miljømessig beste alternativet.

Link til leserinnlegget på Hallingdolen.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**