Helse og velferd

Foto: Kerstin Leistad

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste – de som faller utenfor. Venstre ønsker derfor gode, offentlig finansierte, velferdstjenester. For Venstre er god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem.

Venstre vil:

  • Spesielt styrke arbeidet innen rus og psykiatri der utfordringene i kommunen er størst. Kompetansen må bedres og mer ressurser tilføres. Kommunen må ha ambulerende team og spesielt styrke bemanningen i helgene.
  • Det lokale helse- og omsorgsarbeidet må preges mer av direkte personlig kontakt, og mindre av skjemaer og møter.
  • Alle kommunale bygg må være tilpasset funksjonshemmede.
  • Kommunens eldre skal oppleve trygghet i egen hverdag og ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov: institusjonsplasser, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg.
  • Styrke tilbudet om hjemmehjelp
  • Tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger
  • Ta imot flyktninger i langt større grad enn det kommunen gjør i dag. Vi kan ta imot flere enn det som er satt som ramme i dag.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**