Kultur, miljø og fritid

Blåveis i Tronggjelet, Foto: Kerstin Leistad

Malvik Venstre er opptatt av å legge til rette for et levende og mangfoldig kulturliv. Det frivillige arbeidet i kommunen er imponerende, frivilligheten er limet i lokalsamfunnet. Malvik har flotte naturområder og friarealer som må bevares, men eldre og funksjonshemmede har i dag ikke et tilbud i Malvik-marka.

Venstre vil:

  • Styrke det offentlige bidraget til frivillige organisasjoner.
  • Et levende bibliotek med utvidede åpningstider og variert tilbud.
  • Bygge hytte ved Svarttjønna i Malvik-marka i samarbeid med de frivillige organisasjonene. Det skal være helårsvei fram til hytta slik at den blir tilgjengelig også for eldre og funksjonshemmede.
  • Arbeide for gang og sykkelsti langs hele fjorden når jernbanelinjen legges ned.
  • Jobbe for ny gang og sykkelsti langs fylkesveien fra Være og over mot Leistad.
  • Støtte utviklingen av et aktivt, variert og moderne landbruk som bevarer kulturlandskapet. Arealene ved Leistad og Kvegjerdsmyran skal ikke bygges ned.
  • Sette krav til regulering av nærings- og boligarealer slik at en bevarer landskapet og tilgangen på naturmiljøer og grønne korridorer.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**