Våre hovedsaker i Råde (2015-2019)

Foto: Kjetil Vold Archer

En god skole:
– Vi skal bygge ut våre barneskoler slik at elevene får et best mulig læringsmiljø/inneklima, samt har tilgang på gode treningsfasiliteter.
– Redusere mobbing i skolen
– Legge til rette for en mer effektiv skolehverdag. Ipad til alle elever.
– Sterkere fokus på arbeidsmiljøet i skolen. Mobbing kan aldri tolereres.
– Flere helsesøstre, sosialkuratorer og psykologer i skolen.
– Bedre samordning mellom skolene, PP-tjeneste og barnevern.

Miljø:
– Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Miljø­vennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene, også i Råde. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne valg. Vi må også ta i bruk nye, miljø­vennlige energiløsninger.
– Vi vil satse på lokale arbeidsplasser og pendlerbusser i rushtiden
– Innsamlingspunkt for farlig avfall (vår og høst)
– Fortetting av boliger med grønne lunger
– Flere elbiler i kommunen
– Flere ladestasjoner
– Solceller på alle offentlige nybygg, evt der det er mulig på eksisterende bygg
– Solceller på næringsbygg
– Kommunen legger til rette for solceller hos private/hytteeiere
– Energieffektiv belysning

Velferd:
– Vi vil bedre barnevernet og redusere fattigdom blant barn, bl.a ved å øke barnetrygden og redusere oppholdsbetalingen i barnehage og SFO.
– Øke kompetansen og ressursene i det kommunale barnevernet.
– Vi bør delta i en dugnad hvor vi tar et større ansvar for flyktninger. Situasjonen i verden er ganske ekstrem akkurat nå, og vi som kommune være med å bidra. Vi må finne nok boliger og legge til rette for integrering av 20 nye flyktninger i 2015/16.
– Fortetting av fagutdannede i barnehagene og barneskolene våre.
– Bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern.
– Øke sosialhjelpssatsene og styrke ordninger som hjelper vanskeligstilte inn i arbeidslivet.
– La hensynet til barns beste være tungtveiende i saker hvor asylbarn har bodd lenge i Norge.

Verdiskaping (lokalt blomstrende næringsliv):
– Vi heier på vårt lokale næringsliv og vil gjøre alt for at det skal blomstre videre.
– Vi vil legge til rette for videre utvikling av nye næringsområder (men ikke på bekostning av dyrket mark).
– Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.
– Venstre vil satse mye mer på verdiskaping og innovasjon.
– Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.
– Fortsette å stimulere arbeidslivet til å ta inn flere lærlinger og lærekandidater.

Kultur og idrett:
– Vi vil bygge nytt kulturhus i Karlshus og øke kultur- og idrettstilbudet for barn og unge.
– Et nytt kulturhus bør romme bl.a bibliotek, ungdomsklubb, kulturskole, øvingslokaler, scene, Rådes historie, en cafe (og kanskje et basseng i kjelleren!).
– Stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO.
– En enda bedre kulturskole. Kulturskolen er den viktigste arenaen for å gi barn og unge mulighet til å skape kulturuttrykk, og er samtidig viktig for å dyrke frem talentene.
– Støtte opp om Råde Parkfestival og evt andre kulturelle arrangementer.

Trafikksikkerhet:
– vi skal få på plass g/s vei fra Tomb til Karlshus.
– vi skal få på plass resterende g/s vei fra Eplehagen til rundkjøringen på Missingmyr.
– vi vil sikre skoleveier, bl.a rundt barneskolene, der foreldre stadig vekk parkerer feil slik at farlige situasjoner oppstår. Samt på vei ned til U-skolen vår, hvor bilene kjører for fort, og tungtransporten er for merkbar.

En inkluderende eldreomsorg:
– Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det trengs et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, har kommunene fått mer helhetlig ansvar for innbyggernes helse. Venstre sentralt vil sikre nødvendig finansiering av reformen.

Kommunestruktur:
– Skal vi slå oss sammen med andre kommuner eller forbli som vi er? Hvem skal vi evt slå oss sammen med?

Vi vil gi innbyggerne våre et bedre tilbud i nærmiljøet. Kommunestrukturen fra 60-tallet står i sterk kontrast til dagens reelle bo-, arbeidsmarkeds- og serviceområder. Mange av dagens kommuner har ikke lenger mulighet til å ta et helhetlig grep om næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester, blant annet innen helse og omsorg.
Venstre vil:
– Gjennomføre en kommunereform som resulterer i nye, færre og sterkere kommuner.
– Desentralisere og gi de nye kommunene hel eller delvis myndighet over rehabilitering, barnevern, folkehelse og forebygging, rusomsorg, psykisk helse, kultur, kriminalomsorg, sikkerhet og beredskap, miljø- og arealpolitikk, og barnehager.

En slik reform krever en ny kommunestruktur som gir større kommuner med større ansvar enn i dag, spesielt innen velferdstjenester og helsevesen. Dette vil gi mulighet for behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø. Større kommuner vil være bedre i stand til å bygge nødvendige fagmiljøer. I dag er kommunenes inntektssystem innrettet slik at små kommuner som slår seg sammen kan tape økonomisk. Det må derfor bli økonomisk gunstig for kommuner å slå seg sammen.

Råde Venstre stand
Råde Venstre stand
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**