Venstres visjon for Akershus

Akershus Venstres fylkesprogram 2015-2019

Et liberalt samfunn

Venstre er et sosialliberalt parti som vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Liberal politikk tar utgangspunkt i menneskets frihet til å ta egne valg og mulighet til å bruke sine evner til det beste for seg og samfunnet. Liberal politikk er optimistisk. Venstre mener et godt samfunn er bygd på kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger.

Venstre vil

• Utvikle Akershus som en grønn, miljøvennlig, moderne og bærekraftig region.
• Gi alle like muligheter til å lykkes gjennom en satsing på skolen og tilrettelegging for kultur, idrett og næringsliv.

En villet og styrt utvikling

Klimakrisen stiller oss ovenfor nye utfordringer. Godt planlagte byer og tettsteder med blå og grønne kvaliteter nær nullenergibygg/nullutslippsbygg, tilrettelagt for sykkel, gange og god kollektivdekning, er viktige deler av løsningen.
Akershus og Oslo skal være en grønn og miljøvennlig region, med Europas mest miljøvennlige transportsystem. Akershus har sammen med Oslo, verdens høyeste andel elbiler og vil skal ta mål av oss for å bli den første byregionen i verden med en utslippsfri kollektivtransport. All trafikkvekst skal tas med kollektive transportmidler, sykkel og gange. På sikt må behovet for bruk av bil reduseres. God by- og tettstedsutvikling og økt kollektivtransport er viktige forutsetninger for dette. Dette vil gi bedre livskvalitet for de som bor, arbeider, elsker, trener, bruker naturen og søker opplevelser i Akershus.

Akershus opplever en sterk befolkningsvekst. Folketallet i Oslo og Akershus kan øke med 30 prosent i løpet av de neste 20 årene. Økt befolkningsvekst, gir økt press på arealer og transportløsninger i hele fylket. Når veksten er stor, er avveiingen mellom vekst og vern avgjørende. Det er derfor viktig at veksten styres, slik at vi selv med flere innbyggere som i fremtiden skal bo i gode byer og tettsteder, kan sykle og reise kollektivt til jobb, skole og daglige gjøremål. En styrt vekst vil også være avgjørende for at ikke-fornybare ressurser som matjord, kulturminner, naturmangfold, grønne lunger og friluftsområder blir ivaretatt.

Venstre vil ha både vekst og utvikling, men den skal være villet og styrt. Venstre vil bruke de mulighetene vekst gir, til å forme utviklingen til vårt felles beste.

Venstre vil

• At Akershus skal være et foregangsfylke for fremtidsrettede og klima/miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger.
• Ha fortsatt økt satsing på helhetlig by- og tettstedsutvikling, basert på kunnskapsbaserte, åpne planprosesser og et bredt folkelig engasjement.
• Skape flere levende steder med urbane kvaliteter, gode møteplasser og mangfold av boliger og næringsvirksomheter lokalt.
• Satse mer på fortetting og transformering av allerede utbygde arealer rundt kollektivknutepunkter og stimulere til økt bruk av miljøve+nnlig oppvarming.
• Knytte byer og tettsteder i Akershus nærmere sammen gjennom fremtidsrettede og miljøvennlige kollektivløsninger, i tillegg til å fortsette å forbedre samferdselstilbudet til og fra Oslo.
• Arbeide for at samferdselstiltak som bidrar til god logistikk i pressområder prioriteres.
• Utvikle dagens samarbeid med Oslo om areal- og transportplanlegging til et forpliktende samarbeid med alle omkringliggende kommuner og fylker på det sentrale Østlandet.
• Arbeide for å erstatte dagens fylker med nye, større regioner og ta en aktiv rolle for å definere hvilke oppgaver som skal flyttes fra staten til regionene.

Norges beste videregående skole

Alle barn og unge skal ha like muligheter til å lykkes. Venstres oppgave i skolepolitikken er å sørge for at faglig dyktige lærere har tid og ressurser til å gi ungdommene kunnskap til videre liv, studier og arbeidsliv, samtidig som vi har kvalifisert helse- og sosialfaglig personell som fanger opp de som sliter mest.

Venstre ønsker en skole som har ambisjoner for alle elever, der det er egne ambisjoner og evner som er grunnlaget for hva du velger i livet – ikke din sosiale bakgrunn. Alle elever er ulike. En liberal skolepolitikk handler om å legge til rette, slik at alle elever får utviklet sine evner og strukket seg så langt som mulig.

Venstre vil

• Sette eleven i sentrum
• Sette elevene i stand til å møte morgendagens utfordringer og samtidig sikre at skoletiden er en verdifull del av livet.
• Redusere frafall fra videregående skole

Mulighetenes fylke

Venstre har ambisjoner for Akershus. Vi vil at Akershus skal fremstå som, og være mulighetenes fylke; en region preget av høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig utvikling og skapende engasjement for fremtidsrettede løsninger.

Akershus er et av landets mest ressurssterke, dynamiske og fremtidsrettede fylker, med gode forutsetninger for å kunne ligge i forkant innen kunnskap, forskning, næringsutvikling og nyskaping. Venstre vil bidra til å forløse det potensialet som ligger i disse skapende drivkreftene, for å styrke verdiskapningen i regionen.

Akershus skal ha plass til alle typer mennesker, med alle typer interesser, preferanser og drømmer. Derfor arbeider vi målbevisst for å ha en stor variasjon av botilbud. På samme måte skal vi arbeide målbevisst for en stor variasjon av arbeidsmuligheter. Vi vil legge til rette for et rikt og variert arbeidsliv, der alle kan få utnyttet sine evner og sin utdannelse til meningsfulle og inntektsbringende oppgaver.

Venstre vil

• At Akershus skal være et foregangsfylke for fremtidsrettede og klima/miljøvennlig energi- og samferdselsløsninger.
• At Akershus skal være et fylke som verdsetter kunnskap, forskning, kreativitet og verdiskapning.
• At Akershus skal være et fylke med mangfold av attraktive, levende og inkluderende byer og tettsteder.
• At Akershus skal være et fylke som oppmuntrer til frivillig arbeid og et mangfoldig kulturliv.
• At Akershus skal være et fylke som når målene sine gjennom et sterkt internasjonalt engasjement.

En areal- og miljøpolitikk for fremtida

For Venstre er det selvsagt at Akershus skal bidra til å redusere klimagassutslippene. Vi må velge bærekraftige løsninger for fremtiden. En liberal miljøpolitikk innebærer at vi har rett til å bruke av jordens ressurser og skape gode liv, uten å forbruke jordens ressurser og ødelegge jordens økosystemer.

Vekst og vern

Klima-, areal- og transportpolitikk henger tett sammen. Vi har store muligheter til å
utvikle Akershus uten å komme i konflikt med viktige natur- og friluftverdier. Vårt
viktigste verktøy for en styrt utvikling som ivaretar avveiningen mellom vekst og vern
i Akershus, er samordnet areal- og transportplan. Dette er en felles areal- og transportplan for Oslo og Akershus. I denne regionale planen pekes det på hvilke steder som i tiårene som kommer skal ta den største veksten, og hvilke kollektivakser som vil ha prioritet.

Den største befolkningsveksten skal komme i kollektivknutepunktene. Flere av byene
og tettstedene i Akershus vil i tiårene som kommer, utvikle mer urbane kvaliteter enn det de har i dag. Det er behov for en sterk satsing på by- og tettstedsutvikling for å sikre god kvalitet i byveksten.

God samfunnsplanlegging er en forutsetning for å få ned klimautslippene, skape gode bymiljøer og ikke minst, foreta gode og forutsigbare avveininger mellom vekst og vern. Når veksten er stor og presset på arealene øker, må vi være ekstra bevisst på hva vi ønsker å bevare. Kunnskap om natur og naturverdier, er en forutsetning for å ha forvalteransvar. Venstre vil styre etter føre var-prinsippet.

Vernehensyn må komme først, som en forutsetning i planleggingen. Fylkeskommunens kompetanse må styrkes og alle kultur- og naturverdier må kart-festes.

Venstre vil

• Planlegge for attraktive bo- og arbeidsmarkeder i byer og tettsteder, som reduserer reisebehovet og sørger for at flest mulig kan gå og sykle til daglige gjøremål.
• Styrke fortettingen av boliger, næring og offentlige virksomheter i og rundt de store kollektivknutepunktene i fylket og tog- og T-banestasjoner i Bybåndet.
• Sørge for at store arbeidsplasser som hovedregel lokaliseres tett på kollektivknutepunkter og med restriktive parkeringsnormer.
• Ta vare på ikke-fornybare ressurser som matjord, kulturminner, naturmangfold, grønne lunger og friluftsområder. Utbygging skal som hovedregel foregå i allerede bebyggede områder og i andre områder der konfliktene med landbruk, kulturminner og miljøverdier er minst.
• Kreve at matjord som bygges ne,d erstattes med ny matjord som kan produsere tilsvarende mengde mat som den jorden som ble bygd ned.
• At dersom vekst skal gå foran vern av matjord og friluftsområder i prioriterte områder, skal potensialet for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone være utnyttet.
• Akseptere at noe matjord omdisponeres nærmest store kollektivknutepunkter, forutsatt at den får et sterkere vern i øvrige områder, og at Akershus allikevel kan ta sin del av den vedtatt økte matproduksjonen i Norge. Bevaring av matjord og andre vernehensyn må sees i sammenheng.
• Etablere arealregnskap og arealbudsjettering for å få bedre oversikt over nedbygging og andre trusler mot ulike naturtyper og andre arealkategorier.

Klima og energi

Akershus skal være en nasjonal pådriver for gjennomføring av klimakutt, og fylkeskommunen har som mål å være et klimapolitisk foregangsfylke. Målet er at klimautslippene skal halveres (fra 1990-nivå) innen 2030.

Da størstedelen av klimagassutslippene i Akershus kommer fra transportsektoren, må også den største innsatsen i klimapolitikken, ligge på transportsektoren. Både i klimaforliket i Stortinget, i Oslopakke 3 og i plansamarbeidet ligger det til grunn at all vekst i persontrafikk skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. God og overordnet by- og tettstedsutvikling, som reduserer transportbehovet og tilrettelegger for sykkel og ganger, er helt grunnleggende for å nå disse målene. Samtidig må vi fortsette å øke veksten i kollektivtrafikken, slik at enda flere reiser kollektivt til skole, jobb og andre daglige gjøremål.

Skal vi få ned klimagassutslippene i vår region som har en betydelig befolkningsvekst, holder det imidlertid ikke med at trafikkveksten tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Venstre mener at vi samtidig må sørge for at flest mulig av kjøretøyene på veiene er nullutslippskjøretøy. Akershus har sammen med Oslo, allerede verdens høyeste tetthet av elbiler. Venstre vil jobbe for at Akershus også skal være best i verden på å legge til rette for andre nullutslippsteknologier i transportsektoren. Både for privatbiler, næringstrafikk og kollektivtrafikk: ladbare kjøretøy, brenselcelle-teknologi (hydrogen), biogass og biodiesel.

Akershus energi må brukes aktivt og strategisk som et politisk verktøy i utviklingen av fornybare energikilder for et bærekraftig samfunn.

Bygninger, anlegg og infrastruktur legger premissene for adferd, energibruk og miljøbelastning. EU har besluttet at nye private bygninger fra og med 2020, og nye offentlige bygninger fra og med 2018, skal ha nær null i energiforbruk. Venstre mener at Akershus Fylkeskommune bør legge seg på minst samme ambisjonsnivå, og samarbeide med kommunene i fylket for at de også skal oppnå det samme.

Venstre vil

• Sørge for at kollektivtrafikken skal være klimanøytral innen 2020
• At Akershus fortsatt skal være verdensledende på å tilrettelegge for nullutslippskjøretøy. Både el-, hydrogen, biogass og annen nullutslippsteknologi. Fylkeskommunen skal fortsette sitt internasjonale engasjement for at stadig flere byer og regioner i Europa og verden kan øke bruken av nullutslippskjøretøyer.
• Samarbeide med næringslivet og kommunene for å utvikle energistasjoner som tilbyr fylling av hydrogen og biogass, hurtiglading og semi-hurtiglading for elbiler og andre nullutslippskjøretøy.
• All arealplanlegging må ha som mål å redusere reisebehovet for alle nullutslippskjøretøy, inkludert hydrogenkjøretøy.
• Vurdere innføring av miljøfelt i tillegg til kollektivfelt på veier som har tre kjørefelt, eller mer i hver retning, for å sikre god fremkommelighet for, i prioritert rekkefølge, kollektivtrafikk, nullutslippskjøretøy, næringstrafikk og de som kjører flere sammen i bilen.
• Innføre rushtidsavgift i bomringen rundt Oslo.
• Fase ut fossile drivstoff av kollektivtransporten innen 2020
• Differensiere avgiften i bomringen etter kjøretøyets klima- og miljøbelastning.
• Øke bompengeavgiften for tungtrafikk om vinteren.
• Ha nullutslippsferger på alle fergestrekninger i Oslofjorden.
• At fylkeskommunen fortsatt skal bidra økonomisk til bygging av ladestasjoner for elbiler på offentlige parkeringsplasser.
• Bidra til økt utnyttelse av biogassanlegget på Nes og Slemmestad, primært til transportformål hvor klimaeffekten er størst, gjennom samarbeid med Oslo Kommune og nabokommunene.

Venstre vil også

• At Akershus Energi fortsatt skal være et heleid fylkeskommunalt kraftselskap, som skal være en utviklingsaktør innen fornybar energi.
• Utarbeide en egen regional plan for utbygging av vindkraft og småkraft.
• At Akershus Fylkeskommune skal bidra til at kommunene i fylket får styrket sin kompetanse innen klima og energi.
• Arbeide for å fase ut all bruk av fossil energi til oppvarming i Akershus innen 2020, inkludert bruk av fossil olje som reserve i fjernvarmenettet.
• At alle fylkeskommunale bygg skal bygges med plusshus-standard eller tilsvarende.
• At fylkeskommunen som leietaker etterspør energiklasse A
• At alle fylkeskommunens virksomheter og bygg skal være miljøsertifisert.
• Kartlegge Akershus’ potensial for lokal produksjon av fornybar energi.
• Stimulere og tilrettelegge for energigjenvinning, geoenergi, varmepumper, urbane vindmøller og solenergi som supplement til fjernvarme.
• Arbeide for økt produksjon av ren energi i Akershus, blant annet innenfor biogass fra avfall og jordvarme.
• Legge til rette for fortsatt utbygging av fjernvarmenettet og bidra til enda mer miljøvennlig oppvarmingsløsninger, enn fjernvarme, der det er mulig.
• Arbeide for at alle taxier skal være nullutslippskjøretøy innen 2023

Natur og miljø

Venstre tar ansvar for naturen og miljøet. Vi har et ansvar for å overlate jorda i bedre stand til neste generasjon, enn slik vi selv overtok den. Naturen setter grenser for menneskenes tilværelse på jorda. Bevaring av biologisk mangfold er avgjørende for vårt videre liv på jorda. Venstre er opptatt av at vi trenger å vite mer om hva vi vil verne. I dag har vi for liten kunnskap om biologisk mangfold i regionen. Det er derfor viktig med en bedre kartlegging. Da har vi også et bedre grunnlag for å avveie vekst og vern.

Rent vann er forutsetning for liv. Venstre mener at arbeidet med vannforvaltning og gjennomføring av EUs vanndirektiv, må styrkes. Venstre mener at hvordan vi planlegger for å tilpasse oss et endret klima er en viktig del av miljøpolitikken.

Venstre har lenge kjempet for at lokale planmyndigheter skal kunne stille strengere klima- og miljøkrav, enn de som fremgår av teknisk forskrift og nasjonale retningslinjer for å godkjenne nye bygg og nye reguleringsplaner. Klimatilpassede byggeteknikker og energiløsninger, flom-sikring og sikring mot økt rasfare vil bli stadig viktigere. Venstre vil at Akershus skal ligge i forkant, både i reduksjon i utslipp av klimagasser og i tilpasning til klimaendringer.

Fylkeskommunen er en viktig medspiller i utfordringene knyttet til friluftslivet i Akershusregionen. Aktivitet i friluft har en verdi i seg selv. I tillegg er det bra for helsen.

Akershus har i dag tre satsingsområder:

1. Nærfriluftsliv og aktivitet
2. Tilgjengelige friluftsområder
3. Friluftslivsdata og statistikk

Venstre mener dette fortsatt skal være fylkeskommunens satsingsområder når det gjelder friluftsliv. Med økende befolkningstetthet og mer press på arealene, er oppdatert kunnskap om friluftsliv og bruk av friluftsområdene i regionen viktig for å støtte opp under behovet for tilgjengelige friluftsområder og friluftsaktivitet.

Det er forventet sterkere vekst i områdene nær Oslofjorden, enn i innlandet. Tilgjengelige friluftsområder må vurderes på tvers av kommunegrensene. Dette gjelder både de sjø-nære områdene og de friluftsområdene nær der folk bor. Det må også søkes samarbeid med Oslo. Det er et mål at ingen skal ha mer enn 500 meter fra boligen til et friluftsområde.
Venstre vil legge fylkesmannens kartlegging av verdifulle arealer for friluftsliv til grunn for sikring av friluftsområder for fremtiden.

Venstre vil

• Styrke kartlegging av biologisk mangfold i Akershus.
• At Akershus Fylkeskommune skal bidra til å styrke kompetansen innen naturmangfold i kommunene.
• At det skal opprettes en nasjonalpark i Østmarka, for sterkere vern om biologisk mangfold og tilrettelegging for friluftsliv.
• Utarbeides en regional kystsoneplan for Akershus, for en sterkere regional styring av forvaltning ved strandsonen langs Oslofjorden.
• At vannforvaltning skal prioriteres høyt i fylkeskommunens miljø-arbeid.
• Sikre rødlista og utrydningstrua arter gjennom aktive skjøtsels- og vernetiltak.
• At bekjempelse av fremmede arter som beslaglegger og truer naturen, styrkes. Eksempelvis med tilplanting av grøftekanter og skråninger ved veianlegg.
• Sterkt redusert bruk av veisalt.
• At Akershus skal være et foregangsfylke innen planlegging for klimatilpasning og se klimatilpasning i sammenheng med bevaring av biologisk mangfold, for eksempel ved å anlegge åpne vannveier i stedet for lukkede.
• Styrke satsningen på grønne tak som et virkemiddel i overvannshåndtering.
• Styrke satsingen på urbant landbruk.
• Bevare markagrensa.
• Gi alle gode muligheter til å bruke marka, inkludert nyere idretter og friluftsformer som terrengsykling og terrengløp.
• Følge opp verneplan for Oslofjorden.

Infrastruktur og samferdsel

Akershus Venstre vil sikre miljøet ved planlegging og bygging av infrastruktur og samferdsel. Akershus er et fylke i vekst. Mange velger å flytte til Akershus på grunn av et stort arbeidsmarked i Oslo. Akershus er derfor preget av at mange pendler til Oslo, både internt fra Akershus, men også fra utenforliggende fylker. Dette fører til et sterkt press på jernbane, vegnett og arealer. Manglende kapasitet på vei og jernbane, er en utfordring for næringslivet og arbeidsmarkedet. Venstre vil være positiv til etableringer som kan utnytte eksisterende infrastruktur med motstrømpendling. I tillegg vet vi at mye transport foregår i forbindelse med fritidsaktiviteter for store og små.

Investeringene i infrastruktur er så store og krevende for hovedstadsregionen, at staten må ta sin del av ansvaret for tilstrekkelig planlegging, finansiering og gjennomføring.

Gang- og sykkelveier – innbyggernes førstevalg

Akershus Venstre ønsker at gang- og sykkelvegen skal bli førstevalget til og fra fritidsaktiviteter og utdanning. I all hovedsak bor de fleste i en slik avstand fra disse arenaene at dersom gang- og sykkelvegnettet hadde vært på plass ville det være naturlig å gå eller sykle. Økt bruk av gang- sykkelvegnettet vil gi mindre kø, bedre miljø, økt trafikksikkerhet og bedre folkehelse. En utvikling av gang- og sykkelvegnettet er ett av de viktigste tiltakene for universell utforming. Gang- og sykkelveger kan brukes av alle, uavhengig av alder eller fysiske utfordringer, og krever ikke førerkort.

Utviklingen av gang- og sykkelvegnettet bør være mer differensiert enn i dag. Økt bruk av sykkelfelt i kombinasjon med bilveg, gang- og sykkelveger med eget sykkelfelt og større fleksibilitet i bredden på vegen er viktig for å få gode tiltak raskt på plass.

Venstre vil

• Prioritere tiltak langs skoleveger i fylket i henhold til grenser i fri skoleskyss.
• Prioritere tiltak for å skille harde og myke trafikanter langs fylkesveger i en radius av 6 km for statlige og kommunale bygg i fylket.
• Prioritere etablering av sykkelhotell ved kollektivknutepunkt, med lademulighet for e-sykler og låste sykkelparkeringer ved alle togstasjoner og egnede bussholdeplasser.
• Etablere sykkel- ekspressveger mellom viktige knutepunkt internt i Akershus og til andre fylker for å øke andelen som sykler til jobb og minske konflikten mellom gående, syklende og kjørende.
• utarbeide sykkelkart
• øke andelen barn og ungdom som sykler eller går til skolen.
• Ha gode sykkelparkeringsplasser ved alle offentlige bygg og ved naturlige møteplasser som kollektivknutepunkt, idrettsanlegg og liknende.
• Ved enhver utbygging skal sykkelforholdene og mobilitet bli lagt vekt på, slik at man ikke planlegger for økt biltrafikk, men legger vekt på gode utbyggingsområder.
• Stimulere til økt bruk av delingsordninger for nullutslippskjøretøy.
• Forbedre reiseplanleggingsportaler (www.ruter.no) ved blant annet å inkludere gode sykkeltraseer og bysykkelpunkter.

Tog, buss og bane – ofte og effektivt

Stortinget vedtok som en del av klimaforliket at all trafikkvekst i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Akershus Venstre mener nøkkelen til å oppnå klimamålene i fylket er å flytte mest mulig av gods- og persontrafikken over på bane, som for Akershus primært betyr tog. Akershus kan få et bedre kollektivtilbud gjennom å utnytte togets kapasitet, reisetid og komfort i samspill med økt bruk av matebusser med høy frekvens.

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002-2011 en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade- nullvisjonen. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i Nasjonal transportplan for 2006-2015 og 2010-2019.

Akershus Venstre mener nøkkelen til å oppnå nullvisjonen i fylket er å flytte mest mulig av gods- og persontrafikk over på bane. Starten på dette var ruteomleggingen av buss for å mate persontrafikken til tog. Ryggraden i et godt kollektivtilbud i fylket er regiontoget. Flere av linjene bør derfor utvikles med flere krysningsspor og kunne tilby differensiert togtilbud. Dette vil igjen gi valgfrihet- gå til den lokale stasjonen og bruke noe lenger tid på reisen, eller ta regiontog fra en knutepunktstasjon og komme raskere frem.

Det å kjøre kollektivt er en vane, det er derfor viktig at kollektivalternativet fremstår som mer attraktivt enn å kjøre bil. Utvikling av jernbanen må derfor ligge i forkant av vegutbygging. Avgangene må være ofte og det å reise kollektivt må være tidsmessig effektivt. Begrensningen ligger i dag i Oslo, og den nye tunellen i forbindelse med intercity- utbyggingen må også tilby økt kapasitet for lokal- og regiontog i fylket, i tillegg til å øke kapasitet for gods på bane.

God kollektivtrafikk er god folkehelse, toget og bussen blir et møtepunkt i en ellers travel hverdag.

For at kollektivtrafikken skal fortsette å øke sin andel av transporten må både investeringer og driftstilskudd øke betraktelig i årene som kommer. Staten må også bidra med større tilskudd til kommuner som leverer resultater. Samtidig må restriktive virkemidler tas i bruk for å redusere biltrafikken. Motstrømskapasiteten på kollektivtrafikken må utnyttes bedre. Kollektivtilbudet må forsterkes på tvers, og ikke bare på aksen til og fra Oslo.

Trygge og store innfartsparkeringer for bil og sykkel skal bidra til økt kollektivandel.
For Venstre er målet at det skal gå kollektivtransport minst hvert 10.minutt mellom Oslo og regionsentrene i fylket.

Venstre vil

• At det skal være enkelt, effektivt og attraktivt å reise kollektivt i Akershus,
• at faste reiser med høy frekvens skal dekkes kollektivt,
• senere avganger på buss, t-bane og tog i helgene
• utvide nattbussordningen og vurdere muligheten for natt-tog på utvalgte strekninger.
• ha internettilgang på alle kollektive reisemidler
• bygge minst 500 innfartsparkeringer for bil og sykkel i året,
• øke andelen av midlene i Oslopakke 3 som går til kollektivtransport til minst 70%,
• sikre en reforhandlet Oslopakke 3 for å øke statlig finansiering av store kollektivutbygginger.
• videreføre Ruters rolle som bestiller av kollektivtrafikk i hovedstadsområdet,
• videreføre lav pris på månedskort
• at Akershus skal ta en pådriverrolle for det felles nasjonale elektroniske billettsamarbeidet.
• Sørge for god utygging av kollektivknutepunkter som gir smidige og raske overganger mellom buss og bane/tog.
• Få utredet om lokale bypakker er egnet for å få til økt utbygging av sykkelveier og kollektiv- og miljøfelt for byer i Akershus med høy vekst.

Jernbane

Venstre vil

• At reisende skal tilbys et differensiert tilbud i forhold til lokaltog og regiontog,
• at persontrafikk må prioriteres foran gods i rushtid,
• at Oslotunellen må prioriteres i intercity- utbyggingen,
• prioritere utbygging av dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter i hele intercitytriangelet mellom Skien, Lillehammer og Halden for å avlaste presset på arealer, lokale veger og jernbane,
• bygge Ringeriksbanen som del av Intercity-utbyggingen
• Det må bygges tilstrekkelig vendespor og togoppstillingsplasser til at linjekapasiteten kan utnyttes maksimalt
• Arbeide for at det kjøpes inn tilstrekkelig materiell til at kapasitet på jernbanesporene kan utnyttes maksimalt.
• Utrede hvordan tomme seter på flytoget kan fylles med pendlere
• Sørge for at Fylkeskommunen får større påvirkning på NSBs rutetilbud i regionen og at Ruter skal overta ansvar for bestilling av lokaltogtrafikken i Osloregionen,
• Jobbe for at det etableres flere godsterminaler i Østlandsområdet for å få mer gods over på jernbane samt avlaste, og på sikt erstatte, Alnabruterminalen
• Ikke bygge en tredje rullebane på Gardermoen
• Ha gods på eget spor utenom de sentrale fortettingsområdene.

Kongsvingerbanen:

• Styrke lokal- og regiontogtilbudet med bygging av flere krysningsspor og perrongforlengelser som vil medføre kortere reisetid.
• Øke frekvensen på avganger til 2 i timen, der ett er regiontog som stopper på knutepunktstasjoner og ett er lokaltog som stopper på alle stasjoner i rush-tiden.
• Slå sammen Aulie og Rånåsfoss, og bygge ny stasjon på grensen mellom Nes og Sørum som får status knutepunktstasjon.
• Øke kapasiteten på togene med lengre tog-sett, med prioritet på regiontog og forlengelse av perronger på knutepunktstasjonene.

Gjøvikbanen:

• Skal fortsatt være prøvestrekning med konkurranutsetting av togtilbudet.
• Øke kapasitet på avgangene gjennom lengre togsett, eller to-etasjers tog.
• Øke frekvens på avganger til 2 i timen.
• Skal fortsatt være prøvestrekning med konkurranseutsetting av togtilbudet.

Hovedbanen:

• Arbeide for å re-etablere togforbindelse fra Dal til Eidsvoll.
• Slå sammen Frogner og Lindeberg, slik at ny lokalstasjon kan gi overgang til tog på Gardermobanen.
• Venstre vil gjenåpne togforbindelsen Leirsund – Frogner – Lindeberg – Kløfta til Gardermoen. Dette krever økt kapasitet på Hovedbanen.

Drammensbanen:

• Øke kapasiteten på regiontogene fra Asker og Sandvika.
• Øke kapasitet på lokaltoget når etterspørselen er stor nok.

Spikkestadbanen:

• Styrke lokal- og regiontogtilbudet med bygging av flere krysningsspor og perrongforlengelser som vil medføre kortere reisetid.
• Korte ned reisetiden med 15 minutter, gjennom at toget kan bruke Askerbanen.

Follobanen:

• Arbeide for ferdigstilling innen 2021.

Østfoldbanen:

• Arbeide for at tiltak som vendespor og togoppstillingsplasser er ferdigstilt samtidig med Follobanen for å ta ut kapasitetsøkningen sør for Ski.

Østre linje:

• Påkoblingen av Østre linje må bidra til flere knutepunktstoppende tog på Ås, for å sikre at Campus Ås trafikken tas kollektivt.

Generelt:

• I hele regionen må det arbeides for at tiltak som vendespor og togoppstillingsplasser bygges slik at økt kapasitet kan tas ut på eksisterende spor og Follo-banen.
• Venstre vil arbeide for at alle rush-tidsruter skal utvides til tre timer om morgen og ettermiddag.

Buss

Venstre vil:

• Øke fremkommeligheten for buss i viktige transportkorridorer og kollektivknutepunktene
• etablere ny bussterminal i tilknytning til Oslo S
• sørge for et effektivt bussrutenett med god holdeplasstruktur som henger sammen med det øvrige kollektivtilbudet
• at reisende skal tilbys et differensiert tilbud med både buss og ekspressbuss,
• ekspressbussene fra Akershus må ha endeholdeplass ved effektive kollektivknutepunkter i Oslo,
• fase ut fossilt drivstoff av kollektivtransporten innen 2020.

T-bane

Venstre vil:

• Ferdigstille Fornebubanen innen 2021 med gode tverrforbindelser vestover.
• Starte arbeidet med en ny sentrumstunnel for tog og t-bane,
• Etablere Romeriksbanen til Ahus, Lillestrøm og Kjeller.
• Fornye signalanlegget til t-banen innen 2020.
• Forlenge Kolsåsbanen til Rykkin og Bærums Verk

Veier

Fylkeskommunale veger skal være godt vedlikeholdt. Standarden på det fylkeskommunale vegnettet skal ikke bidra til å skape trafikkfarlige situasjoner. Det skal legges særlig vekt på vedlikehold av skilting (reflekterende materiale) og trafikksikkerhetstiltak langs vegene (autovern mv).

Trafikknutepunkter som betjenes av buss langs fylkesveg skal være universelt utformede og tilby trygg sykkel- og bilparkering.

Kollektivtransport, næringstransport, sykkel og gange må prioriteres foran personbiler når det bygges ut ny transportkapasitet og i bruken av eksisterende vegnett.

Venstre vil

• prioritere tiltak langs fylkeskommunale veger som gir økt trafikksikkerhet,
• arbeide for å redusere kostnadene ved ny E18 uten at det går ut over miljøtiltakene, men slik at det kan frigjøres midler til større satsing på kollektivtransport og tilrettelegging for sykkel.
• innføre rushtidsavgift i bomringene
• differensiere avgiften i bomringen avhengig av klima- og miljøutslipp på kjøretøyet
• Ta initiativ til en langsiktig samferdselspakke for Groruddalen og nedre Romerike, som et spleiselag mellom staten, Oslopakke 3 og trafikantene på linje med Bærumssnittet i Oslo Vest og E18 i Bærum

Båt

Venstre ønsker å ta i bruk fjorden som samferdselsåre i større grad enn i dag, og særlig knyttet til fjordkryssing. Ferger gir køfrie reisemuligheter, og kan avlaste presset på hovedveiene i rushtiden.
Venstre vil:

• stille krav om lav- eller nullutslippsteknologi i forbindelse med nye anbud, og basere fergedriften på null- og lavutslippsteknologi.
• samarbeide med Oslo og Buskerud fylkeskommune om å utvikle båttildbudet i indre Oslofjord.
• ha nullutslippsferger på alle ferge strektninger på Oslofjorden.
• bedre innfartsparkeringstilbudet knyttet til flytende kollektivtrafikk.

Taxi

Taxitilbudet er et viktig supplement til øvrig kollektivtilbud. I tillegg er taxi en forutsetning for aktivitet og deltagelse i samfunnet for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne. Venstre vil sørge for at taxitilbudet er effektivt og attraktivt både for kunder og sjåfører, og stille krav til næringen om bruk av nullutslippsteknologi i takt med den naturlige utskiftningen av biler.

Venstre vil:

• stille krav om nullutslippsbiler også i taxinæringen for bruk av personbiltyper i kollektivfeltet.
• styrke samarbeidet med Oslo for å sikre inntjeningsmuligheter for drosjeeiere og – sjåfører.
• at yrkestransportloven moderniseres, for å styrke fylkeskommunens rolle som kontrollmyndighet og gjøre det mulig med lokale tilpasninger.
• at fylkeskommunen skal inngå forpliktende avtaler med taxinæringen om TT-transport for å ivareta et forutsigbart tilbud av høy kvalitet.
• sørge for god prisinformasjon på drosjeholdeplasser.
• stille krav om at førerhund ikke skal kunne nektes adgang i taxi.

Annen infrastruktur- kortreist arbeid

Vi lever i en tidsalder der mange yrkesutøvere i prinsippet kan arbeide hjemmefra. Internett er avgjørende for å kunne benytte denne muligheten. Flere husstander knyttet til fiber og bredbånd eller med LTE/ 4G dekning vil medføre at flere kan arbeide hjemmefra en eller flere dager i uken. Dette vil minske antall pendlere og dermed trykket på veg og bane.
Med en hverdag der utdanning er stadig mer digitalisert er det viktig med internettilgang. Mye av skolearbeidet foregår på nettbaserte portaler. I tillegg gir god nettdekning også mulighet for fjernundervisning.
Nettilgang er i tillegg viktig for enkelte helsetilbud, der hjemmeboende pasienter kan få veiledning og trygghet i sin situasjon via nettbasert videooverføring. God nettilgang er dermed også med på å styrke folkehelsa.
God og stabil tilgang på nett er også en forutsetning for næringsutvikling i hele fylket.

Venstre vil
• At alle husstander i Akershus skal ha mulighet til å koble seg til fiber/ bredbånd eller ha dekning fra LTE/4G eller tilsvarende.

Et kunnskapsbasert næringsliv

God infrastruktur og kollektivtrafikk inn til og gjennom Oslo og på tvers av regionen er en forutsetning for et stort og sammenhengende bo- og arbeidsmarked i hovedstadsregionen hvor bedrifter og mennesker trives og finner hverandre.

Akershus Venstre vil bidra til at næringslivet i Akershus er internasjonalt konkurransedyktig. Akershus har særlige fortrinn knyttet til forsknings- og kunnskapsbasert næringsutvikling, og Venstre mener derfor at vi fortsatt skal spisse næringspolitikken i Akershus inn mot innovasjon og nyskaping ut fra de tyngste kunnskapsmiljøene i fylket, Kjeller, Ahus, Ås og Fornebu/Lysaker.
Akershus fylkeskommune skal fortsatt være en sterk regional utviklingsaktør som sammen med kunnskapsmiljøene, kommunene, forsknings- og næringslivsaktører bidrar til økt verdiskapning ut fra fylkets kunnskapsmiljøer, ikke minst innen klima- energi- og miljøteknologi. Desentralisering av kunnskapsbedrifter kan også gi gode synergier ved motstrømspendling og kortere avstand mellom hjem og arbeidsplass.

Det er per i dag liten tilgang på såkornkapital i markedet, som for mange bedrifter kan være avgjørende for realisering av første produkt eller tjeneste.
Derfor vil Akershus Venstre sikre slike midler gjennom fortsatt god forvaltning av Akershus Teknologifond. Det er et avgjørende kriterium at disse midlene når bedriftene i en tidlig fase, og Akershus Venstre ønsker at ATF skal strekke seg enda lenger i å nå gründerne så tidlig som mulig, gjerne i direkte kontakt med lokale bedriftsinkubatorer.

Akershus Venstre mener at det er viktig at vi får en god kommunikasjon og kunnskapsutveksling internt, og på tvers, av kunnskaps- og næringsklyngene i fylket.
Akershus Venstre vil derfor utvikle et mer helhetlig sett med næringsnettverk som sikrer kunnskapsflyten på tvers av kunnskapsmiljøene i fylket.

Venstre vil

• fortsatt prioritere spissing av næringspolitikken i Akershus inn mot innovasjon og nyskaping ut fra de tyngste kunnskapsmiljøene i fylket, Kjeller, Ahus/Lørenskog, Ås og Fornebu/Lysaker.
• At fylkeskommunen fortsatt skal være en sterk regional utviklingsaktør som bidrar til økt verdiskaping i regionen i samarbeid med kommunene og forskings- og næringsaktører i regionen.
• Sikre at Akershus teknologifond også i framtida skal stille med kapital i tidlig fase for grunderbedrifter.
• styrke satsingen på Ungt entreprenørskap i Akershus, særlig rettet mot yrkesfag og høyere utdanning.
• særlig stimulere til næringsutvikling basert på ny teknologi innen miljø og fornybar energi.
• Videreføre Osloregionens Europakontor i Brussel blant annet for å synliggjøre Oslo som et interessant næringsområde og bruke kontoret som et kompetansesenter for kunnskap om politikk- og regelverksutvikling i EU
• at fylkeskommunen skal fortsetteå styrke og videreutvikle arbeidet med innovasjon og næringsutvikling i samarbeid med kommuner, næringsliv, utdannings-og forsknigsinstitusjoner bl.a gjennom aktiv deltakelse i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Kjeller Inovasjon og Inkubator Ås.
• Bidra til realisering av innovasjonsbygget og Vitenparken på Campus Ås.
• Arbeide for at InterCity-tog til Halden planlegges slik at det er mulig å videreføre høyhastighetstog til København.
• Støtte samarbeidsløsninger og arenaer mellom de videregående skolene i Akershus, næringslivet og ledende innovasjons- og læringsmiljøer.
• Utvide Lektor 2-ordningen som går ut på at fagpersoner i arbeidslivet blir knyttet til undervisningen i skolen og dermed tilfører kompetanse som går utover lærernes fagplaner.
• Arbeide for at det gis bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom skattestimulans for private investorer

Skole

Akershus skal ha landets beste skole. Venstres skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og derfor bør elever og foreldre kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer. For å skape et slikt mangfold må skolene få større frihet til å styre egen utvikling, og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere som ser hver enkelt elev. Bare ved å satse på lærere vil skolen kunne bli en god arena for læring og personlig utvikling.

En friere skole med kunnskap i sentrum

Akershus Venstre ønsker en videregående skole som gir stor frihet og hver eneste elev mulighet til å nå sitt fulle potensiale. Vi skal ha ambisjoner på vegne av alle elever enten man har sin styrke i praktiske eller teoretiske fag. Kunnskap er et nøkkelgode som øker livskvaliteten og gir den enkelte mulighet til å bidra aktivt i samfunnet. Kunnskap er også viktig for å sikre innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv lokalt, regionalt og for Norge.

Akershus vil i de kommende 10 år ha en sterk befolkningsvekst, også i aldersgruppen 16-19 år. Dette krever en sterk økning av antall elevplasser og en sterk økning av antall lærere, utstyr, bygninger m.m. Videregående opplæring må prioriteres i de fylkeskommunale budsjettene de neste årene.

Gode lærere og god ledelse

Vi vet at den viktigste faktoren for et stor læringsutbytte er gode, motiverte lærere som trives i jobben. Akershus Venstre vil satse på lærerne. Ved å fortsette med etter og videreutdanning av lærere og ved å sikre at det er et godt arbeidsmiljø ved de videregående skolene i Akershus.

Det er viktig å ha ulike typer kunnskap inn i skolen. Akershus Venstre ønsker å hente inn kompetanse fra arbeidslivet som gjestelærere i den videregående skolen; Såkalte lektor 2 stillinger. Det vil gi en unik spisskompetanse inn i skolen og styrke bindingen mellom videregående skole og akademia og arbeidsliv.

Det er viktig å holde dyktige lærere i klasserommet. I dag er det vanligste karrièreløpet for lærere å gå over i administrative stillinger. Akershus Venstre ønsker å prøve ut ulike alternative modeller som skal gi lærere mulighet til å gjøre karrière i klasserommet, for å beholde de dyktige pedagogene i klasserommet.

Venstre vil

• videreutvikle lærerløftet i Akershus (formell videreutdanning med lønn) slik at flere lærere og skoleledere benytter seg av denne muligheten
• innføre seninortiltak for å beholde eldre lærere med lang og viktig erfaring.
• innføre traniee-ordning i Akershusskoen for studenter med mastergrad som vurderer å bil lektor.
• skape karriæreløp hvor erfarne lærere kan ha utvidet faglig ansvar på sin skole
• sørge for at alle rektorer i Akershus-skolen har formell skolelederompetanse
• prøve ut ulike modelle for oppgavefordeling, der lærere underivser og andre yrkesgrupper ivaretar andre funksjoner
• forenkle og samordne rutinene for rapporteringer i skolen
• redusere skjemaveldet og antallet retningslinjer i skolen.

Ulike skoler med lik kvalitet

Det er viktig at Akershus har et variert tilbud av linjer og fag elevene kan ta. Akershus Venstre ønsker å spisse tilbudet på den enkelte skole ved å vidreutvikle temaskoler som spesialiserer seg på innenfor ulike områder, for å kunne tilby elevene et enda bredere tilbud innenfor hvert fagområde og sikre at det er sterke fagmiljøer. Samtidig skal alle ha tilgang til et basistilbud lokalt.

Kontroll over egen hverdag og muligheter til å velge annerledes er kjerneverdier for Venstre. Det er viktig at dette også gjelder i skolen. Akershus Venstre vil fortsette ordningen med fritt skolevalg i Akershus. Det bør også gjøres lettere å velge skoler på tvers av regionene. Samtidig er det viktig å huske at frafall fra videregående opplæring også henger sammen med lang skolevei. Elevers reisevei må også vektlegges når man fastsetter opplæringstilbudet. Satse på en sterk og god offentlig skole. Private opplæringstilbud er et viktig supplement, som kan sikre et større mangfold og kan gi enkelte elever en mulighet som ivaretar deres behov på en bedre måte.

Venstre vil

• Videreutvikle temaskoler knyttet opp mot fagmiljøer, hvor elevene får mulighet til å fordype seg i sine interesser og talenter.
• ha en sterk og god offentlig skole, med private opplæringstilbud som et viktig supplement.
• etablere flere gode samarbeid mellom skole, næringsliv og fagmiljøer
• Sikre gjennomføringen av ordningen med at midlene følger eleven.
• Sammarbeide tettere med andre fylker for å gjøre det lettere å søke skoleplass på tvers av fylkesgrenser.
• arbeide for å samlokalisere nye videregående skoler med kunnskapsmiljøene i fylket, på Fornebu, Kjeller og Ås.
• Alltid se på muligheten for å samlokalisere idrettslanlegg og nærmiljøanlegg med nye skoleprosjekter og bygge flerbrukshaller og gymsaler til å ivareta behovene for idretten, korps- orkester- og koraktivitet
• Videreføre det systematiske vedlikeholdet ved Akershusskolen

Yrkesfagene

Den teknologiske utviklingen setter stadig større krav til dyktige fagarbeidere. Økt mekanisering og konkurranse fra utlandet gjør at vi er nødt til å ha en av verdens beste fagutdanninger. En satsning på yrkesfag er også viktig for å forhindre frafall.

Akershus Venstre ønsker å gi elevene på yrkesfag økt frihet til å bestemme hvordan de vil legge opp utladningen sin. Dagens 2+2 modell med to år på skole og deretter 2 år i bedrift fungerer for mange, men ikke for alle. Akershus Venstre Akershus Venstre

Det er viktig at yrkesfagene er rettet inn mot arbeidslivet for å sikre at det forbereder eleven på den hverdagen som venter. Akershus Venstre vil styrke samarbeidet med næringslivet og se på muligheten for å opprette engen skole og linjer som blir drevet av næringslivet selv.

Det er viktig at den maskinparken som blir brukt under opplæring er oppradert og i takt med den elevene vil møte ute i arbeidslivet. Akershus Venstre vil jobbe for at alle skoler i Akershus skal ha en oppdatert maskinpark.

Utdanning og yrkesliv blir stadig mer internasjonalisert. Mange elever på studieforberedende linjer tar utvekslingsår i utlandet.Utveksling er et gode for den enkelte elev som reiser, og for samfunnet som helhet. Verden blir knyttet stadig tettere sammen både økonomisk og kulturelt. Utenlandsstudenter får en kompetanse vi som samfunn er helt avhengige av.

Venstre vil

• øke bruken av vekslingsmodellen som gir elvene mulighet til å ta et parallelt løp hvor man er ute i bedrift parallelt med den teoretiske utdannelsen på skolen.
• utvikle TAF-linjene som er en utdanningsretning hvor man kommer ut med både fagbrev og studiekompetanse.
• yrkesrette språkundervisningen for å imøtekomme et stadig mer internasjonal arbeidsliv.
• gjøre det lettere for yrkesfagelever å få godkjent fag tatt i utlandet, slik at de også får en reel mulighet til å dra ut under utdannelsen.
• senke terskelen for elever som ønsker å dra utenlands ved å styrke rådgivningstjenesten.
• Jobbe systematsik for å få flere yrkesfagelever til å søke læreplass.
• Styrke ungt entrepenørskap for elever på yrkesfag.
• Styrke antall lærlingplasser og gi flere valgmuligheter

Frafall

Frafall er et stort problem for den enkelte elev og for samfunnet som helhet. Akershusskolen har landets laveste frafall i den Videregående skolen. Det gjøres mye riktig, men den enste måten å holde fraværet lavt og få det enda lavere er ved å tenke nytt og aldri slå seg til ro.

De som faller fra på videregående skole er overrepresentert på statistikken over arbeidsledige og sosiale problemer. Akershus Venstre ønsker å fortsette kampen mot frafall ved å styrke Ny Giv-prosjektet og oppfølgingen i form av “Den gode Akershus-skolen” som i dag gir elever som står i fare for å falle fra ekstra oppfølging.

Akershus Venstre vil også se på muligheten for å trekke inn andre yrkesgrupper i skolen som skal hjelpe elever som faller i fra. Dersom forsøket med NAV-konsulenter ved videregående skoler viser seg vellykket bør det videreføres til flere skoler i fylket.

Venstre vil

• Tilby intensivkurs for de som henger etter ved overgangen til videregående skole
• Gi elevene større mulighet til å ta fag på høyere nivå
• Sikre at alle elever får utfordringer på riktig nivå
• Gjøre det mulig å ta opp fag fra ungdomskolen
• ha flere miljøarbeidere tilgjengelige på de vidregåedne skolene.
• Styrke rådgivningstjenesten i forhold til valg innen det videregående løpet og for videre karrierevalg.
• Gi rom for seniorer som fagressurs/leksehjelp og miljøressurs.

Skolehelse og trivsel

Psykiske problemer og andre helserelaterte problemer er blant de vanligste grunnene til frafall i den videregående skolen. Dagens unge er under et stort press for å prestere på flere ulike arenaer. Dette har gjort at mens den fysiske plager er et mindre problem enn før, er psykiske problemer blitt vanligere. Det er dessverre fortsatt et tabubelagt emne som er med på å forsterke problemene.

Venstre vil:

• Satse på helsesøstre og psykologer i skolen for å sikre at det er et godt lavterskeltilbud tilgjengelig for elvene.
• trekke inn andre yrkesgrupper inn i skolen som psykologer og miljøarbeidere som kan være der for elever som har problemer og trenger hjelp i hverdagen.
• jobbe aktivt for å forebygg mobbing i skolen.
• styrke det rusforebggende arbeidet ved skolene.
• at skolehelsetjenesten er lett tilgjengelig for elevene
• Opprette mobbeknapp for bekymringsmelding på fylkeskommunens og skolens nettsider
• Opprette stillinger for fylkeskommunalt mobbeombud.

Lik rett til utdanning

Tilgang til utdannelse er et nøkkelgode som skal tilfalle alle. Akershus Venstre vil jobbe for at skolene i fylket er universelt utformet slik at alle har tilgang. Det er også viktig at retten til utdannelse gjelder uavhengig av inntekt. Dette betyr også at sosiale aktiviteter i regi av skolen ikke skal være ekskluderende med tanke på pris og tilgang for alle elever.

Venstre vil

• At alle skoler skal være universelt utformet

Elevdemokrati og rettigheter

Elevdemokratiet er med på å gi elevene kontroll over egen hverdag og er en viktig læringsarena som skaper aktive samfunnsborgere som tar styring over egen hverdag. Akershus Venstre ønsker et sterkt elevdemokrati hvor elevene har medvirkning over hvordan skolene styres.

Venstre vil

• Sikre bedre kommunikasjon mellom elevrådet, driftsstyret og elevene.
• Jobbe for at fylkeselevrådet uttaler seg i flere saker og lytter til deres innspill.
• Ikke tillate kameraovervåkning i skoletiden og ikke tillate generelle søk med narkotikahund
• Styrke elev- og lærlingeombudets rolle.

Digitalisering av utdannelsen

Digitale hjelpemidler er blitt en viktig del av skolehverdagen. Fylket kjøper i dag inn pc til alle elvene i den videregående skolen. På sitt beste er det et viktig verktøy som fremmer læring, samtidig har pc bruk i skolen ført til nye utfordringer. Akershus Venstre vil gjøre Akershusskolen ledene på digital læring. For å sikre at lærerne har kompetanse til å bruke digitale hjelpemidler vil vi gi etterutdanning i bruk av pc i klasserommet.

Det er viktig at pc en blir brukt som noe mer enn en skrivemaskin. Akershus Venstre vil sikre at lærere og elever i Akershusskolen har tilgang til digitale hjelpemidler.

Venstre vil

• At ny teknologi skal brukes på en måte som bedrer læringsutbyttet, uten å virke distraherende.

Kultur, frivillighet og folkehelse

Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfylt og trygt samfunn. Å kunne engasjere seg i frivillige lag og foreninger med basis i lokalmiljøet, kultur, historie og tradisjoner skaper aktivitet, tilhørighet og identitet. Fysisk aktivitet og friluftsliv er viktige forutsetninger for folkehelse og trivsel.

Akershusmuseet og kulturminnevern

Venstre vil bidra til at Akershusmuseet skal være et sterkt kompetansesenter for museumsvirksomheten i fylket. Akershus Venstre opplever at unge og gamle ønsker å kjenne sin nære og fjerne historie. Akershus Venstre mener at det bør videreutvikles gode samarbeidsmodeller mellom lokale kulturmyndigheter, lokale foreninger, lag og enkeltpersoner for å utnytte Akershusmuseets kompetanse.

Kulturminner er historiefortellere og tradisjonsbærere. Akershus har mange kulturminner og mange trenger konservering og oppgradering slik at de kan bidra til formidling av tradisjon og identitet. Fylkeskommunen har ansvar for veiledning og tilrettelegging for konservering, istandsetting og vedlikehold av kulturminner både i offentlig og privat eie. Venstre vil bidra til å realisere nasjonalt kompetanse- og opplevelsessenter for våtmark og nasjonalt fløtingsmuseum i Fetsund.

Kunst, kultur og idrett

Det er viktig at barn og ungdom får oppleve et mangfold av kunst og kultur. Fylkeskommunen forvalter Den kulturelle skolesekken og på den måten bidra til at alle elever i grunnskolen og ved de videregående skolene får oppleve profesjonell kulturformidling.

Venstre vil

• At kulturen skal ha plass til både profesjonelle og amatører
• oppmuntre spesielt til aktiviteter med en blanding av profesjonelle og amatører
• Styrke fylkesbibliotekets rolle som integreringsarena
• Gi fylkesbiblioteket ressurser til å utvikle formidlingen av nye medier og til å ta i bruk ny teknologi.
• Utvikle nye skolebygg som kombinerte skolebygg, idrettshus og kulturscener der byggene gis mulighet til å tas i bruk som lokale aktivitetshus.
• Arbeide for at Akershus fylkeskommune gjennom ruter tilbyr skoleelever gratis skyss til museet i forbindelse med opplæring.

Sats på frivilligheten

Venstre er opptatt av å sette frivillige lag og foreninger fri fra byråkrati og offentlig styring, slik at frivilligheten kan blomstre på egne premisser. Engasjement i frivillige lag og foreninger har stor betydning både for samfunnet og for menneskene som deltar.

Venstre vil

• styrke samarbeidet med og tilskuddet til de frivillige organisasjonene.
• særlig å prioritere barne- og ungdomsorganisasjonene.
• avbyråkratisere tilskuddsodningene for barne- og ungdomsorganisasjoner.
• At kommunale ordniger for frivillige organisasjoner er forutsigbare
• Tilby flere av kommunens lokaler til flrivilligheten

Folkehelse

En liberal folkehelsepolitikk handler om å gi alle mennesker muligheten til å velge å leve sunne og aktive liv. Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. Det er de universelle tiltakene, som en god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltagelse i frivillig aktivitet som idrett og friluftsliv, som er viktigst også for helsetilstanden til befolkningen. I tillegg behøves målrettede tiltak overfor utvalgte grupper.

Venstre vil

• styrke satsing på forebyggende arbeid for barn og unge.
• arbeide systematisk for å fange opp problemer relater til rusmidler på et tidligere tidspunkt ved å bedre dialogen mellom den enkelte, skole, helsevesenet og eventuelt foreldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**